Hva var det "Kjakan" fryktet - min tolkning

Hva kunne Gunnar Sønsteby ha ment?

Flere år etter andre verdenskrig ble Gunnar Sønsteby stilt spørsmål om hvorfor kommunistene i Norge ikke hadde fått den samme heder som andre motstandsmenn. Han svarte kort "men de var jo kommunister". Hvorfor uttalte Sønsteby seg slik? Gunnar Sønstebys kommentar må sees i et historisk perspektiv.


Gunnar Sønsteby (1918 - 1912)
Vi kan ikke tolke uttalelser om fortidens hendelser med å bruke dagens virkelighetsforståelse. Sagt på en annen måte, "Fortiden er ikke hva den en gang var". Verden er i stadig endring og det samme er menneskers utfordringer. "Kjakan" kommentar har sin bakgrunn i en annen tid og virkelighet. Hans kommentar er nok mer riktig for den tiden han levde i, enn det dagens mennesker tror og vil innrømme.

Hva var det "Kjakan" fryktet?

Gunnar Sønsteby så sannsynligvis på kommunistene som en trussel mot Norges sikkerhet. Dette var, slik jeg tolker det, sannsynligvis en oppfatning han behold hele livet. Hvem var kommunistene under krigen på 1940-tallet? Vi må ikke blande fortidens sosialisme og kommunisme med dagens moderne form for sosialisme. Fortidens sosialisme ble til i en tid som i stor grad var preget av fattigdom og en annen form for maktbruk. Det var en tid der eliten hadde betydelig kontroll/innflytelse over andres liv. De med penger og makt tilhøre en elite som eide det meste av produksjonsmidler, og de hadde stor innflytelse over de politiske avgjørelser som la føringer for samfunnet. Dette innebar at de som var født fattige ville med stor sannsynlighet forbli fattige resten av livet. De hadde liten kontroll over sine liv og skjebne. Hvis en person ønsket å komme bort fra sitt vanskelige liv og øke sin velstand, så kunne de måtte ta valg som ganske så omfattende. De måtte enten la seg radikalisere og gjøre opprør (revolusjon) mot eliten, eller så måtte de flytte (flykte) fra det samfunnet de levde i til et annet land som hadde tilgang på uutnyttet ressurser, som for eksempel USA. Også Finnmark var et slikt sted som fattige bønder flyttet til. En annen løsning var en kombinasjon av det overstående, som å dra til et land som kunne tilby innbyggerne en mer rettferdig fordeling av de materielle godene. Arbeiderstaten Sovjetunionen ble av mange sett på som et slikt sted i visse sosialistiske miljøer.

"Kjakan" var sannsynligvis en mann som trodde på det demokratiske systemet og de demokratiske spillereglene. Hva sto Kommunistene for? Kommunismen var på mange måter en anti-demokratisk ideologi. Kommunistene mente at sosiale endringer kun kunne skje ved at industriarbeidere gjorde opprør, og at de gjennomførte en væpnet revolusjon. Det vil si bruk av vold mot de som styrte landet og ellers utøvde makt. Med våpen i hånd skulle kommunistene fjernet kongehus, industriherrer, rikfolk og andre som var motstandere av sosialismen. Målet for revolusjon var å refordele de materielle ressursene i samfunnet. I den kommunistiske staten var det arbeiderne som eide alt av produksjonsmidler, og det var de som fordelte inntektene.

Det var nok dette samfunnet "Kjakan" ikke ønsket å være en del av. Han ønsket sannsynligvis ikke leve i et samfunn uten et demokratisk rammeverk, der samfunnet ble styrt av en elite eller en annen sosial gruppering. Han så det nok derfor som lite ærefullt å hedre mennesker som sto for revolusjon, radikal sosialisme og et ønske om å endre/fjerne det demokratiske samfunnssystemet.

"Kjakan" var ikke alene om å mistro kommunistene. Også blant sosialistene i Arbeiderpartiet var det mange som var svært skeptiske til kommunistene, blant annet Haakon Lie. I 1921 og 1923 ble kommunistene i Norge splittet. Mange forlot partiet da det Det Norske Kommunistiske partiet ønsket å knytte seg nærmere Moskva. De norske kommunistene ville gjøre de autoritære "Moskvatesene" til en sentral del av sitt politiske program. Moskvatesene ville også gjøre den sosialistiske bevegelsen i Norge mer autoritær og revolusjonær (legalisering av vold). Det ville også føre til at partiet ikke lengre var uavhengige, men de ville få et tett samarbeid med det kommunistiske partiet i Moskva. Samarbeidet ville blant annet bety økonomisk hjelp fra Sovjet til å drive propagandaarbeid. På lengre sikt kan det nok tenkes at kommunistene i Norge ønske hjelp fra Moskva til å få gjennomført store samfunnsendringer i Norge, i verste fall kan det tenkes at de norske kommunistene ville be om hjelp til å gjennomføre en kommunistisk revolusjon i Norge.

De som brøt og gikk ut av det norske kommunistpartiet i 1921/1923 ønsket som sagt ikke dette. De ønsket ikke et tett samarbeid der de ble underlagt Moskva. De ønsket heller ikke en væpnet revolusjon. De ønsket en sosialisme som hadde støtte i befolkningen ved å ta i bruk de demokratiske spillereglene. De som brøt skulle blant annet danne Det Norske Arbeiderparti. De tilhørte en gruppe demokratiske sosialister som skulle få stor oppslutning ved valget i 1927, og de skulle senere få regjeringsmakt.

Kan man tolke de norske kommunistene i et storpolitisk lys?

Her kan man nok også stille spørsmålstegn om hvorfor de norske kommunistene aktivt deltok i motstandsarbeidet. Så de på motstanden mot okkupasjonsmakten som en del av en begynnende kommunistisk revolusjon? Jeg vil påstå at det ikke vil være unaturlig for "Kjakan" og de norske myndigheter å mistenke kommunistene for å ha slike baktanker. Hvorfor det? Etter andre verdenskrig var det mange land i Øst-Europa som ble kommunistiske på grunn av kommunistiske grupperinger. Her var det ikke rent få kommunister i ulike land, som med støtte fra Sovjetunionen klarte å få gjennomført politiske omveltninger. Mye av det samme skjedde før andre verdenskrig. I tiden rett før angrepet på Polen gikk kommunistene i allianse med de tyske nazistene. Det var i august 1939. De undertegnet da et formelt dokument der de delte Europa mellom seg i interessesfærer. Denne kontrakten med påfølgende angrep skulle bringe Europa ut i den andre verdenskrig. Hvorfor inngikk de en slik kontrakt? Sovjetunionen hadde i likhet med Tyskland et ønske om å reetablere sin gamle storhet. De ønsket å gjenerobre landområder som de tidligere hadde mistet som en følge av første verdenskrig. Kontraktsforholdet gjorde det mulig for russerne og tyskerne å dele Polen mellom seg. Det gjorde det også mulig for Russerne å ta tilbake tidligere russiske landområder rundt Østersjøen. Det gjorde de ved å tvinge Litauen, Estland og Latvia til og underkaste seg sovjetisk kontroll. Sovjetunionen utsatte også Finland for det samme diplomatiske presset, men Finland ga ikke etter. Russland gjorde krav på landområder i det sørlige Finland der de ønsket å skape en buffersone (øke avstanden) mellom den viktige russiske byen St. Pertersburg og den finske grensen. Finlenderne skulle som kompensasjon få landområder i nord, men som var mindre fruktbare. Da de sovjetiske kravene ikke førte frem gikk russerne til angrep på Finland den 30.november 1939. Krigen ble en fiasko for russerne og da Finland var mer motstandsdyktige enn det de hadde forutsett. Finland klarte å holde stand fram til 12-13.mars 1940, noe de klarte litt hjelp fra Sverige og England. Men de måtte gjøre det meste selv. Disse hendelsene høsten 1939 viste at den kommunistiske staten i høyeste grad var en trussel mot sine naboland, og muligens en trussel mot Europa. Konflikten med Finland var ikke ny. Sovjetiske kommunister var også involvert i den finske borgerkrigen fra 27.januar til 15.mai 1918. Sovjetiske kommunister støttet da de finske sosialistene som kjempet mot en tyskstøttet konservativ høyreside - de røde mot de hvite. I et slikt lys var det nok vanskelig for norske myndigheter å hedre noen som hadde en annen statsmakt som sitt ideal. En statsmakt som hadde vist seg som autoritær, aggressiv og fiendtlig.

Her må det legges til at Sovjetunionen forsøkte å inngå en allianse med de vestlige maktene, men det var før de inngikk alliansen med nazistene i august 1939. Vestmaktene og Sovjetunionen begynte å snakke sammen i mars 1939, men det førte ikke til noe. Ønsket ikke vestmaktene å inngå en militær allianse med Sovjetunionen som ville sikre freden i Europa mot Hitler? Det var flere årsaker til at det ikke ble inngått noen avtale om en allianse mot Hitler. En russisk deltakelse i en krig mot Tyskland ville kreve at sovjetiske styrker fritt kunne bruke polske områder i sin krigføring. Dette var noe Polen naturligvis ikke ønsket. Det å slippe inn russiske styrker inn i Polen ville for polakkene kunne sidestilles med okkupasjon. Polakkene næret en sterk mistillit til russerne. Russerne stilte også krav om å få være en garantist for Finland og de Baltiske landene. I likhet med Polen var også de svært skeptiske til Sovjetunionen. De var redd en slik "garanti" der sovjetunionen ville bli deres militære beskytter ville frarøve dem deres selvstendighet. I ettertid viste det seg at frykten ikke var grunnløs. En allianse mellom vesten og Sovjetunionen var ikke mulig før etter 1940.

Sommeren 1941 var Storbritannia den siste selvstendige demokratiske utpost i Europa. De hadde så vidt klart å holde Tyskland på avstand etter flere massive tyske flyangrep sensommeren 1940. Det de forsvarte seg mot var det autoritære Europa, en alliansen mellom kommunister og nazister. Sommeren 1941 var det, som sagt, kun det demokratiske England som holdt nazistene på avstand. Og som var det eneste "gjenlevende" vestlige demokrati som kunne yte det autoritære Europa motstand. Sommeren 1941 trengte de ikke lengre å ta hensyn til andre allierte da de ikke hadde noen allierte igjen. Det som gjaldt nå var å redde seg selv og det som var igjen å redde. Storbritannia sto nå fritt til å kunne inngå i en allianse med hvem de ville, om så med det anti-demokratiske Sovjetunionen.

Det som skulle snu det hele, og snu hele Europas historie, var Hitlers politiske lureri som forkastet den tysk-sovjetiske alliansen. Hitler hadde ingen intensjoner om å la Russland forbli en stat styrt av sovjeter. Hitler og nazistene hatet sosialistene og så på sosialismen som et angrep på nasjonalstaten og tysk kultur. De så også på sosialister som en jødisk konspirasjon som hadde sviktet Tyskland under 1.verdenskrig og som hadde ført Tyskland ut i et betydelig økonomisk uføre. Sovjetunionens manglende evner til å ta Finland hadde fått tyskerne til å stille spørsmålsteng ved Sovjetunionens evne til å forsvare seg selv. Samtidig hadde Tyskland vist krigerske evner som langt overgikk enhver annen europeisk stat. I løpet av noen få måneder våren 1940 hadde tyskerne knust Danmark, Norge, Belgia og den militære stormakten Frankrike. De hadde knust et Frankrike som til og med var i allianse med stormakten Storbritannia. Etter nederlaget sommeren 1940 var Tyskland Europas suverent største krigsmakt. De var så suverene at de så ut til å kunne overvinne et hvert hinder, med et unntaket - Storbritannia. Øy-staten Storbritannia var fortsatt en betydelig sjømakt. Som Europas ubestridte stormakt på fastlandet hadde tyskerne nå muligheten til å sette alle sine krefter inn mot Russland. Dette kan sees på som en reprise av planene fra første verdenskrig, der man nå i 1940 "endelig" hadde lyktes med første del av Schlieffenplanen. Schlieffenplanen var en plan utarbeidet av general Alfred von Schlieffen i 1906. Planen gikk ut på beseire fienden i vest (Frankrike) før man kunne forsvare seg mot fienden i øst (Russland). Slik skulle man unngå en krig med to fronter.

I løpet av 1940/41 hadde tyskerne fått etablert seg i Frankrike og fått forflyttet styrker til grenseområder i øst. Det kom blant annet et stort antall styrker til Finnmark og inn i Finland. Etter noen forsinkelser gikk de til angrep på Sovjetunionen sommeren 1941. Russerne led mange nederlag og de  mistet betydelige mengder med menneskelige og materielle ressurser. Russernes svekkede evne til å forsvare seg gjorde det mulig for den siste rest av det demokratiske Europa (Storbritannia) til å inngå en allianse med den autoritære sosialiststaten. De to ideologiske erkefiendene måtte nå forene sine krefter mot en annen ideologiske erkefiendene for å kunne redde seg selv. Dette skulle igjen redde det demokratiske Europa. Det var også denne alliansen som etter krigen skulle ebbe ut i mistenksomhet og dele Europa i to ideologiske leirer. Det er mulig at de norske partisanene ikke la så stor vekt på det, men den russiske uniformen de kjempet i var på mange måter et sterkt symbol for den truende og autoritære ideologi fra øst. En ideologi som hadde samarbeidet med Hitler og som sammen med Hitler hadde annektert europeiske land. 

Noen av de norske kommunistene beholdt sin tro, mens andre mistet sin overbevisning

I ettertidens lys har disse kommunistiske revolusjonære blitt sett på som mislykkede. De viste seg lite konkurransedyktige sett i forhold til vestens demokratiske stater. Dette var muligens med på å endre holdningene til flere av kommunistene som hadde deltatt på Sovjetisk side under andre verdenskrig. Spesielt etter at det kommunistiske systemet brøt sammen ut på 1980-tallet. Når man leser i gamle aviser der noen av partisanene blir intervjuet, så er det ikke alle som har dårlige minner fra tiden de oppholdt seg i Sovjetunionen. Noen forteller at de hadde det fint i Sovjet under krigen. De hadde det de trengte osv. Hvorfor kommer de med slike uttalelser i 1979? Det vet man ikke. Men man kan gjøre en gjetning. En god gjetning kan være at de virkelig hadde hatt det fint i Sovjetunionen sett i forhold til den fattigdommen de opplevde i Øst-Finnmark. Enkelte steder i Øst-Finnmark (og andre steder) ble preget at utbredt fattigdom spesielt fra midten av 1920-tallet og hele 1930-tallet. Holdningene deres i avisintervjuene kan også være farget av deres ideologiske overbevisning, som fattigdommen var med på å underbygge. Det er ikke usannsynlig at de fortsatt var tro kommunister på slutten av 70-tallet, til tross for at de bodde i et land som hadde klart å skape et godt utbygd velferdssystem. Her må det legges til at de aller fleste av partisanene ikke uttalte seg til media. Hvorfor de ikke gjorde det kan muligens forklares med at media ikke tok kontakt. En annen forklaring kan være at de tidligere partisanene ikke ønsket kontakt med media, da det å være kommunist var svært stigmatiserende på 1970- og 1980-tallet. De partisanene som var framme i media var de som fordømte oppholdet i Sovjetunionen. Det var gjerne de som ikke hadde lyktes i Russland og de som hadde sittet i sovjetisk fangenskap. Det var nordmenn som hadde kritisert lokale tjenestemenn eller andre myndighets personer. Før de havnet i fangenskap trodde de at det Sovjetiske systemet ga rom for ytringsfrihet. De trodde den Sovjetiske styringsformen ga rom for samarbeid med ikke-kommunister (allierte). De trodde kommunismen var en styringsform som ga dem rett til å forvalte sin eiendom (båter) som de ville. Det de fikk oppleve var et system som ikke tolererte kritikk av det sovjetiske styringssystemet. Den autoritære sosialismen var ikke for alle.

Hva var det Gunnar Sønsteby fryktet?

Gunnar Sønstebys holdning ovenfor kommunister må nok sees i lys av de faktorer som jeg har forsøkt belyse. Hans uttalelse var merket av fortiden, der kommunismen og andre totalitære grupperinger var en betydelig trussel mot de vestlige demokratier.

Framstilling av Sønstebys uttalelse i NRK Troms https://www.nrk.no/troms/_kjakan__-_-men-de-var-jo-kommunister-1.12033659

Bilde er hentet fra avisa Verdens gang (VG): http://www.vg.no/nyheter/innenriks/gunnar-soensteby/sa-jeg-elsker-deg-til-hverandre-hver-eneste-dag/a/10053172/ [Lesedato 13.11.16]

Fastspent ved maskingeværet i over ett døgn. Av Alf Jensen for avisa Finnmarken - del 3

Thorleif Utne var blant dem som flyktet fra Kiberg til Sovjet natt til 25.september 1940. Han var en av de mange radikale som tyskerne var blitt varslet om av sine sympatisører. Foreløpig hadde ikke tyskerne fått noe på han, men Thorleif visste at han risikerte å bli arrestert. Det hadde allerede vært en [husundersøkelse] hjemme hos han og flere ville nok komme. Derfor ville han komme seg unna. Han håpet at han skulle komme seg til England fra Sovjet.

Kommentar HKW: Bruk av klammer [...] i teksten betyr at den originale teksten har blitt endret på (omskrivning). Det kan også bety at deler av teksten har manglet på grunn av skader på mikrofilmen. Tekste som har manglet har blitt erstattet av ny tekst ut i fra hva HKW tror kan ha stått i avisartikkelen. 

[I hele sitt liv har Thorleif] vært politisk interessert. Han vokste opp i en typisk fiskerfamilie og 11 år gammel fant han sin naturlige plass i fiskebåten sammen med de fleste andre gutter på hans alder. Det var derfor ikke noe vanskelig å velge side politisk. Av forskjellige årsaker var det et aktivt kommunistisk miljø i Kiberg, og Thorleif meldte seg naturlig nok inn i NKP (Norges Kommunistiske parti). Han deltok aktivt på møter og i diskusjoner, og bare 23 år gammel ble han valgt inn i kommunestyret på ei fellesliste [bestående av] NKP og AP.

Etter hvert oppdaget Thorleif at han likevel ikke passet så godt i NKP. Han likte ikke de diktatoriske holdningene som mange av kommunistene hadde. Bare det som de mente var det riktige. Thorleif fant ut at denne holdningen gjorde at man ikke kunne diskutere sakene på en skikkelig måte. Siste periode før krigen var han valgt inn på felleslista og blitt varaordfører som NKP-medlem, men i 1938 fant han ut at han ikke kunne stå i partiet lengre. Han var enig med partiet i mange ting, men han klarte ikke den sort-hvit holdningen som så mange av medlemmene hadde. Dette hindret etter hans mening en skikkelig diskusjon og dermed også en skikkelig løsning enkelte ganger. Det som skjedde i Sovjet med Stalins utryddelser, gjorde også sitt til at han ikke følte seg hjemme i NKP.

Politisk interessert som han var, så leste Thorleif det meste han kom over av politisk litteratur. Han hadde mange bøker som den radikale bevegelsen Mot Dag hadde gitt ut. Blant annet flere bøker [tekst mangler] virksomheten i Tyskland. Da tyskerne invaderte Norge ble slik litteratur forbudt. Tyskerne visste på forhånd ikke hvem som var radikale, men de [ble informert om hvem som var venstreorienterte/radikale] av nazisympatisører her i landet. Plutselig en dag kom tyskerne hjem til Thorleif. Heldigvis skjønte de ikke norsk. De fant en meget kritisk bok om nazistene som het «Tyskland under hakekorset». På forsiden var det tegning av et stort hakekors. Tyskerne trodde det var propaganda for Hitler og sa «Gut, Gut». Da de gikk var Thorleif snar å brenne alle slike bøker. Neste gang kunne han ikke regne med å være så heldig.

Frykten for å bli tatt av tyskerne var hovedårsaken til at Thorleif flyktet til Sovjet. En mørk september-natt da tåka lå tett dro de fra Kiberg og kom seg velberget til Sibnovalsk på Fiskerhalvøya. Derfra ble de ført til Murmansk og alle mannfolkene ble arrestert for grenseovertredelse. De fleste ble løslatt ganske snart, men Thorleif og en annen som også hadde meldt seg ut av NKP, måtte sitte inne i 91 dager. Han ble ofte vekket midt på natta og forhørt. Russerne spurte og grov om hvorfor han hadde meldt seg ut av NKP og var tydelig ikke fornøyd med de svarene Thorleif ga. Etter at han slapp ut bodde han i lag med de andre norske på et statsbruk der de arbeidet med jordbruk. De kunne bevege seg fritt inne i leiren, men de kunne ikke dra der fra. Selv om Thorleif karakteriserer statsbruket som en slags politisk fangeleir, så klager han ikke over behandlingen de fikk. Etter forholdene synes han at de hadde det bra.

Kommentar HKW: Hvis man antar at Thorleif Utne ble arrestert rundt 27.september, og satt i arrest i litt over tre måneder, så kan man anta at han satt inne fram til 22.desember 1940.

Ja til partisan virksomhet

Høsten 1941 ble de spurt om de ville være med på sabotasjevirksomhet mot tyskerne i Finnmark. Alle svarte ja og de ble sendt til treningsleir. De fikk opplæring i våpenbruk, fallskjermhopping, hvordan de skulle oppføre seg i fiendeland for å få fatt i opplysninger og andre ting de kunne ha bruk for. Thorleif ble plassert i marinen som kjentmann på ubåtene. Gjennom fiskeriene [var Torleif Utne blitt godt kjent med Finnmarkskysten.]

Sitt første oppdrag var han med på vinteren 1942. de skulle bringe en partisangruppe til Arnøya. Det var storm og derfor svært mye drag i fjæra. Thorleif og en annen skulle først ro på land med utstyret. De slet lenge i de tette gummiflåtene, men måtte gi opp. De ventet noen timer og prøvde på nytt. Denne gang klarte de det etter flere timers strev. De mistet hele seks gummibåter før de hadde fått på land partisanene og utstyr. Thorleif forteller at det var svært spennende og at han flere ganger trodde de skulle tippe rundt. Da de endelig var ferdig, var huden på hendene til Thorleif nesten borte og blodet rant.

Bombet i 18 timer

Det Thorleif husker best fra sine turer med ubåten, var da de ble oppdaget av tyskerne utenfor Hornøya ved Vardø. Tyskerne satte straks i gang med å kaste ut dypvannsbomber. Ubåten la seg i ro på bunnen. Dybden var 80 meter. Bombene eksploderte i ett rundt dem. Ubåten ble truffet og øvredekket bristet. Dette førte til at det ble en utrolig larm når bombene eksploderte. Thorleif trodde han skulle bli gal. Ubåten fikk lekkasje og det fløt opp olje. Tyskerne bombet der olja fløt opp, men de tok heldigvis ikke med i beregninga at den var ført et stykke med strømmen. Thorleif er ikke i tvil om at de ville blitt drept om tyskerne hadde beregnet strømforholdene riktig. I 18 timer varte helvete før tyskerne endelig stoppet bombingen. Ubåten var ikke verre skadet enn at de klarte å komme seg tilbake til Murmansk.

Kommentar HKW: I boka til Hans Kr. Eriksen «Partisaner i nord» (1979) er framstillingen av hendelsen ovenfor noe annerledes. På utkikk etter tyske konvoier skal den russiske ubåten ha blitt oppdaget. Ubåten måtte dermed dykke for å gjemme seg på havets bunn. Det skal ha skjedd i eller utenfor Syltefjorden. Her ble ubåten liggende på 28 meters dyp. Mens de lå her ble de som sagt forsøkt bombet av tyskerne. Tyskerne gjorde søk og slapp dypvannsbomber der de trodde ubåten lå. Søk og bombingen skal ha pågått i 14 timer. Ubåten ble påført skader av bombingen, men den bombeskadde ubåten klarte etter hvert å lure seg ut Syltefjorden og bort fra de tyske angrepene. Under søket skal tyskerne ha brukt akustiske lytteutstyr, men til tross for dette klarte de ikke å ta ubåten. Fra bunnen av Syltefjorden klarte ubåten å komme seg til Nordbanken og bort fra de kystnære områdene. Ved Nordbanken gikk ubåten opp i overflatestilling. Her forsøkte man å reparere/utbedre skadene. Etter at skadene var blitt vurdert og delvis reparert satte de kurs mot den Sovjetiske marinebasen i Polarnoje. På tur inn mot Polarnoje var de så uheldige å treffe på en tysk ubåt. Igjen måtte de dykke. Både den tyske og den russiske ubåten dykket. Her ble de liggende og lure på hverandre i mange timer. Til slutt våget å seg opp til overflaten og fortsatte inn til marinebasen. Møte med den tyske ubåten skal ha ført til at de kom inn til Polarnoje ett døgn senere enn antatt (Eriksen 1979: 156-157).

Bundet til maskingeværet i over ett døgn

Noen av de mest nervepirrende timer i sitt liv opplevde Thorleif ved Kvænangen. Mens de lå i [Kvænangsfjorden fikk de brann] i det elektriske anlegget. Brannen ble slukket, men de kunne ikke dykke før feilen var reparert. Det ble arbeidet på spreng mens de hele tiden ventet at tyske fly eller båter skulle dukke opp. Thorleif stod fastspent ved maskingeværet med uttrykkelig ordre om ikke å flytte seg derfra før faren var over. I 26 timer lå ubåten der nærmest forsvarsløs mens reparasjonsarbeidet pågikk. Hele tiden stod Thorleif ved maskingeværet. Han var fast bestemt på at de ikke skulle gi seg uten kamp om de ble oppdaget. Heldigvis ble de ikke det og endelig kunne de komme seg i sikkerhet under havets overflate.

Kommentar HKW: Hendelsen som Thorleiv Utne forteller om her blir også gjengitt i boka «Partisaner i nord» (1979) av Hans Kr. Eriksen. Her kan jeg legge til at avisa Finnmarken skriver navnet "Thorleif", mens Hans Kr. skriver navnet "Thorleiv".

I mars 1943 er nordmennene Thorleif Utne og Frans Juoperi mannskap om bord i en sovjetisk ubåt. Ubåten seiler blant annet til Nord-Troms. Her setter de i land en grupper partisaner på Arnøya. Partisanene som blir satt i land er Ingvald Mikkelsen, Ingolf Aspås og telegrafisten Volodnji. Etter ilandsettingen drar ubåten videre mot Kvænangen. Her får undervannsbåten problemer. Det oppstår brann i det elektriske anlegget. Brannen må slukkes og repareres, men reparasjonene kan ikke utføres mens ubåten er i neddykket tilstand, de må opp. Oppe i overflatestilling er de godt synlig og kan bli oppdaget som en hvilken som helst annen båt. Dette gjør dem svært sårbar hvis det skulle komme tyske fly eller tyske skip, eller sivile båter for den saks skyld. Ubåten blir liggende utsatt til i overflatestilling på Lopphavet i over ett døgn (Eriksen 1979: 156-157 og 201).

Tidlig på høsten i 1943 begynte det å gå galt med flere av partisangruppene. Mange av de norske partisanene ble drept eller tatt til fange. Det ble tynnet kraftig ut i rekkene. Thorleif og en del andre trente på fallskjermhopping på denne tiden. Det var meninga at han skulle bli partisan, men russerne ombestemte seg. Med hans bakgrunn mente de at han ville gjøre best nytte for seg i arbeidet med gjenreisninga.


Siste krigsoppdrag

I oktober 1944 dro Thorleif ut på sitt siste krigsoppdrag. Flere grupper hoppet ut i fallskjerm over Varangerhalvøya. De hadde til oppgave å hindre at tyskerne fikk med seg de russiske krigsfangene og at tyskerne la alt i ruiner etter seg.

Oppdraget ble en stor fiasko. Thorleif og 11 andre ble sluppet over Komagdalen. Det var et elendig vær med nesten stormstyrke i vindkastene. [De i] fallskjermen ble ført langt avgårde. Den russiske kapteinene og telegrafisten omkom. Thorleif landet hardt og ble slept langs bakken. Han hadde ei oppakning på nesten 70 kilo. Klærne ble revet av overkroppen da han ble slept langs den harde bakken og han fikk seg et kraftig slag i hodet. Til slutt fikk han kuttet fallskjermen. Blodig og halvnaken begynte han å se seg om etter de andre. Han fant en russer som var i ferd med å skyte seg. Thorleif fikk stoppet han. Den stakkars gutten trodde alle var døde. Derfor ville han ta livet av seg selv også. Langt om lenge var de alle samlet. I ni døgn lå de i skjul på fjellet. Da kom det hjelp sjøveien fra Russland og alle dro ned til Kiberg. Tyskerne var borte. De russiske soldatene dro hjem mens Thorleif ble i Kiberg.

Gjenreisning

Det ble straks satt i gang med gjenreisningsarbeid. Husene i Kiberg var ikke brent, men alle broer og kaier var sprengt. Det første de gjorde var å bygge 11 broer og ei kai. Thorleif ledet det hele og var en slags lokal gjenreisningsminister. Den vinteren bodde det over 300 mennesker fra andre steder i Finnmark i Kiberg. Det var mennesker som hadde mistet omtrent alt de eide. I Kiberg ble de godt mottatt. Det var mat nok. De fleste bodde svært trangt, men ingen klaget. Thorleif sier at kvinnene i Kiberg gjorde en fantastisk innsats. De drev avlysningsstasjon og skaffet klær til alle. Det var ikke alle husene som hadde kokeovn på den tiden. Hvis et hus hadde to slike ovner, ble den ene straks rekvirert og plassert i et hus der de var uten. Nesten ingen klaget. Man var enig i at alle måtte hjelpes i denne vanskelige tid.

Historiens lengste formannskapsmøte

Under krigen var det ikke gjort noe som helst i kommuneadministrasjonen. Det første formannskapsmøtet etter krigen varte i hele tre uker. De skulle rette opp det som ikke var blitt gjort under krigen. Thorleif var varaordfører.

Falske beskyldninger

Kommentar HKW: Det følgende avsnittet er en omskrivning av det som ble publisert i avisa Finnmarken 26.januar 1980. Ord har blitt erstattet og tekst har blitt satt i en ny rekkefølge.

Etter krigen ble det spekulert i at Thorleif ikke torde å dra til Sovjetunionen fordi han var dårlig likt der. Blant annet ble det påstått at han ikke tok sjansen på å hente båten som de flyktet med i 1940. Thorleif avviser dette. Han sier at han ikke hadde noe uoppgjort med russerne. Riktignok skrev han ikke under på noen erklæring om at han ikke skulle røpe noe om Sovjet, slik alle de andre måtte gjøre. Når det gjaldt båten, så ble den bombet allerede i 1942 og den var det ikke mer igjen av. Etter krigen fikk han erstatning for den. [Tekst mangler: Etter krigen meldt Thorleif Utne seg inn i Arbeiderpartiet]. Dette gjorde at han ble dårlig likt av kommunistene i Kiberg. Av enkelte ble han forhatt. Det ble satt ut falske beskyldninger mot han, og på grunn av dette skulle kommunistene «ta» ha. Han følte seg truet og ba om politibeskyttelse. I 1962 var Thorleif med i en delegasjon som dro til Moskva for å forhandle om Nordfargrunnen (fiskefelt i Barentshavet) og han ble svært godt mottatt. [Under oppholdet i Russland] merket [han] ingen ting til at han ikke var velkommen. Thorleif påstår at det [i hovedsak] bygger på misforståelser og rykter når det ble hevdet at russerne var på jakt etter han. [Det eneste som kan peke i en slik retning er en hendelse som skjedde ute på havet.] På grunn av mange verv måtte Thorleif ha leieskipper på nybåten. En gang ble den oppbragt av russerne. Thorleif tror at de var ute etter han. Hvorfor vet han ikke, men han ser ikke bort fra at det har gått signaler fra Kiberg til Sovjet om at han var en «farlig kar». Han kan fortelle at de etter krigen ved en rekke anledninger drev fiske inne på sovjetisk område. Russerne hadde da flere sjanser til å ta han, men dette gjorde de ikke. Det var lenge etterpå at båten hans ble oppbragt, men da var han ikke med selv. Thorleif forklarer altså dette med at russerne fikk beskjed fra Kiberg om at han måtte fjernes. Dette mener han er den mest sannsynlige forklaringen fordi han hadde ikke noe uoppgjort med russerne.

Når det gjelder oppholdet i Sovjet under krigen, så synes Thorleif at de etter forholdene ble behandlet svært godt. Den vanlige russer var grei å ha med å gjøre, men enkelte ledere kunne være så mistenksomme at det grenset til vanvidd, sier Thorleif. Han viser til hva som skjedde med Osvald Harjo og Otto Larsen. De måtte tilbringe over ti år i russisk fangeleir til tross for at de ikke hadde gjort noe galt. Deres skjebne førte til at mange forlot kommunismen.

Mange verv

Thorleif Utne har hatt en masse verv. Det kan nevnes at han i 25 år var styremedlem i Råfisklaget, i 22 år var han med i styret i Vadsø Sildoljefabrikk, 25 år i Heimevernsrådet og i 18 år var han med i styret i Norges Bank i Vardø. Han satt i formannskapet helt fram til 1971. Han er nå 73 år.

Kommentar HKW: Thorleif Utne var født 8.mars 1916 i Kiberg. Da avisa ble gitt ut den 26.januar 1980 var han snart 74 år.

Kilde: avisa Finnmarken 26.01.1980

Den skjulte krigen i Finnmark. Av Alf Jensen for avisa Finnmarken - del 2

Spennende dager hos Mikkelsen i Kramvik

Albert Mikkelsen husker svært godt de spennende dagene man opplevde i huset i Kramvik da partisanene lå gjemt under gulvet. Selv om det er over 38 år siden, så kan Albert i dag fortelle nesten i detalj hva som skjedde. En slik opplevelse glemmer man ikke så lett, sier han.

Vi sitter hjemme i stua hos Albert, for øvrig den samme huset man hadde den gang. Som kjent fikk ikke tyskerne tid til å brenne i Kiberg-området. Huset ble bygd allerede i 1917-18, men der er pusset opp g bygd ut så det ser nesten nytt ut.

Albert forteller at han ble vekket av Rikard Lind midt på natta. Han stod opp og gikk ned. Kommentar HKW: Se Det første oppdraget - Dramatisk flukt fra tyskerne. Der var Håkon Halvari og broren til Albert, Ragnvald som hadde flyktet til Sovjet høsten 1940. De fortalte at ubåten ikke var kommet for å hente dem og at de trengte skyss til Sovjet. De spurte om Albert kunne dra til Kiberg og undersøke om noen var villig til å skysse dem. Håkon Halvari sa til Albert hvem han skulle spørre.

Neste morgen syklet Albert til Kiberg, men han måtte sykle hjem med uforrettet sak. Det manglet ikke på vilje hos de som hadde båt til å hjelpe partisanene, men vaktholdet var svært strengt og det var nærmest umulig å ta løs. Foreløpig var det altså ingen sjanse for partisanene å komme seg til Sovjet.

De visste at tyskerne snart ville undersøke alle hus, så partisanene måtte gjemmes godt. De brøt opp gulvet i gangen og grov en hule. Lind, Halvari og broren til Albert, Ragnvald krøp ned. Albert spikret så igjen gulvet. Om ettermiddagen hørte Albert skyting i Langbunes og han skjønte at tyskerne var gått til angrep på partisanene. Om kvelden skulle Albert en tur ut da han plutselig sto ansikt til ansikt med to menn med maskinpistoler. Det var Ingvald Mikkelsen fra Komagvær og norsk-russeren Kåre Øyen som kom.

Under skyteepisoden i Langbunes var de gått ut av huset og tatt kampen opp med tyskerne der. Etterpå torde de ikke gå inn igjen fordi de som var i huset ville kanskje tro at de var tyskere. Derfor hadde de gått langs fjæra til Kramvik. De sa til Albert at han måtte gjemme dem i lag med de tre andre. Albert brød opp gulvet igjen og de to krøp ned til de andre. Så spikret Albert det igjen på nytt. Han var svært nøye så det ikke skulle vises at det hadde vært brutt opp.

Tidlig neste morgen kom en stor flokk tyskere [til Kramvik]. Huset ble omringet og en 15-20 mann kom opp på trappa. De banket kraftig på og Albert gikk ut. "Har de russki her", spurte den tyske offiseren. Albert svarte "nei". Tyskeren ville vite hvem sin sykkel det var som sto utenfor. Albert sa at det var hans. Så måtte han vise sine legitimasjonspapirer. Tyskerne kom nå inn i huset og de gjennomsøkte alle rommene. Tyskerne spurt om de hadde kjeller i huset, og Albert sa de hadde jordkjeller på kjøkkenet. Han måtte åpne lemmen mens tyskerne sto klar med maskinpistolene. Tyskerne ble roligere da de ikke fant noe. I huset hadde de en gutt som de hadde tatt til seg. Han lå og sov, og da tyskerne kom opp på loftet ble han redd og begynte å skrike. Tyskerne trøstet han og sa at det ikke var farlig.


Billedtekst: Her var det at partisanene lå gjemt under gulvet mens tyskerne var på jakt etter dem. Rikard Lind (til venstre) og Albert Mikkelsen husker godt det som skjedde. Lind var en av de fem som lå under gulvet. Det var spente dager i Kramvik mens de lå der. I dag er det bad i den delen av huset der partisanene lå under gulvet. Kommentar HKW: Alfred ser ut til å stå i døråpningen til badet. Man kan se et toalett i bakgrunnen. Rikard Lind (tidligere Eriksen) ser ut til å ha tatt på seg en anorakk, snøbriller og høye støvler. Bildet er mest sannsynligvis tatt i samband med intervjuene sommeren 1979. Lind har nok tatt på seg disse klærne for å illustrere hvordan de var kladde den gang da de kom ned fra fjellet høsten 1941.


Billedtekst: Albert Mikkelsen driver i dag med sau sammen med sønnen Jakob i Kramvik. Huset i bakgrunnen er det samme [som de] hadde under krigen, men det er pusset opp. På bildet ser vi Albert sammen med kona Natalie og sønnen Rune.

Etter at tyskerne hadde forsikret seg om at huset var tomt, trakk de seg tilbake og fortsatte undersøkelsene hos naboene. I huset var man lettet over at det var over og man håpet at tyskerne ikke ville komme tilbake. Albert trodde at de skulle bli oppdaget fordi det var blitt en spesiell lukt i gangen der partisanene lå under gulvet. Heldigvis merket ikke tyskerne lukta. Albert sier at partisanene helt sikkert ville blitt funnet hvis tyskerne hatt hund med seg. Etter at tyskerne var forsvunnet tok Albert og brente kvister i gangen slik at lukta skulle forsvinne. Partisanene ble liggende under gulvet enda et par dager. Albert forteller at det var spente dager, men heldigvis kom ikke tyskerne tilbake. Hos naboene var de flere ganger, men de var tydelig blitt overbevist om at partisanene ikke var hos Mikkelsen. Foreldrene til Albert visste at det var partisaner i huset, men de visste ikke sikkert hvem de var. De hadde ikke sett sønnen Ragnvald på over ett år. Ragnvald ville ikke at foreldrene skulle vita at han var i huset, men Albert sier i dag at han er sikker på at foreldrene skjønte hvem det var som lå under gulvet.

For at tida ikke skulle bli så langsom for partisanene, underholdt Albert dem med trekkspillet. Særlig Kåre Øyen satte stor pris på det. Da partisanene dro sin vei, ville Øyen kjøpe trekkspillet hos Albert. Det fikk han ikke. For det første kunne det være farlig. Hva om det ble spørsmål etter det? Dessuten ville Albert fortsatt ha spillet sitt.

Etter mer enn tre døgn under gulvet, bestemte man seg for at der kunne man ikke bli lengre. Man besluttet å seile til Sovjet og spurte om de fikk båten til Alberts far. Det fikk de. Det var en gammel nordlandsbåt, en såkalt treroring. Sent om kvelden rigget de båten og la i vei. Det var seks stykker. I tillegg til de fem var også Ingolf Eriksen med. Han hadde holdt seg skjult i huset da tyskerne kom tilbake. Mens de skjøt huset halvveis i stykker, lå Ingolf oppe på et lite loft og utrolig nok ble han ikke truffet. Da tyskerne forsvant, gikk Ingolf til Erling Malin som skjulte han til de seilte over til Sovjet. Etter en svært spennende tur kom de fram.

Albert arbeider i det skjulte

Avtalen var at Albert neste dag skulle varsle lensmannen om at båten var stjålet. Neste dag gikk han og varslet lensmannen og det ble aldri mer spørsmål om hvor båten hadde tatt veien. Albert kom nå for alvor med i arbeidet med å skaffe opplysninger som stillingene til tyskerne. Han arbeidet på Komagneset, på Ekkerøy og på Kibergneset der tyskerne bygget sine stillinger. Alt sammen tegnet han og leverte det fra seg til en forbindelse han hadde. Hva som siden skjedde med tegningene vet han ikke, men de kom fram til Sovjet.

Alberts motto når det gjaldt etterretningsarbeid, var forsiktighet og atter forsiktighet. Derfor ble han aldri tatt. Han hadde bare en forbindelse og han fortalte aldri ett ord til noen. En gang ble han redd for at han skulle bli oppdaget. Det var ett år etter at partisanene hadde ligget under gulvet. Da kom det kjentfolk på besøk fra Berlevåg. De sa til han at de visste at han hadde hatt partisanene under gulvet. Albert blånektet og sa at det var rent oppspinn, men han var blitt skremt. Hvordan hadde dette kommet til Berlevåg? Det er bare en forklaring. De som kom tilbake til Sovjet hadde selvsagt fortalt om sine opplevelser. De partisaner som dro til Berlevåg, hadde så brakt det videre til [folk] der. Denne uforsiktigheten kunne kostet Albert og familien hans livet, men det gikk bra. Da de som hadde hjulpet partisanene i Berlevåg ble tatt, trodde Albert at tyskerne ville få vite om han, men det fikk de ikke.

Kilde: Finnmarken 19.01.1980: 12-13: Spennende dager hos Mikkelsen i Kramvik: av Alf Jensen

1.4 Det første oppdrag - Dramatisk flukt fra tyskerne. Av Alf Jensen for avisa Finnmarken

Rikard Lind heter hovedpersonen i Hans Kristian Eriksens bok «Partisaner i Finnmark». Boka forteller om de første soldater i den skjulte krigen i Finnmark. De dro til Finnmark for å forberede kampen mot tyskerne. Planen var at Finnmark skulle befries så snart som mulig. Hitler skulle stanses på nordfronten.

I dag (12.januar 1980) bor Rikard Lind i Indre Kiberg. Selv om han er over 80 år, så husker han godt alt som skjedde den gang. Sist sommer (1979) fikk vi Lind med til Langbunes, stedet der de kom i kamp med tyskerne. Der fortalte han om de nervepirrende dagene de opplevde, om den spennende flukten til Sovjet og om oppholdet der borte.

Rikard Lind er født og oppvokst i Kiberg. I likhet med de fleste andre fikk han tidlig fiskebåten som arbeidsplass. Fiskeprisene var imidlertid så dårlige at det var lite lønnsomt å være fisker. Lind fikk skrapet sammen så mye penger at han kunne begynne på lærerskolen på Nesna. Ferdig med den dro han tilbake til Kiberg og begynte som lærer.

Da krigen kom avtjente han verneplikten på Vardøhus festning. Etter kapitulasjonen var han tilbake i Kiberg som lærer. Han var ikke kommunist og var derfor ikke interessert i å flykte til Sovjetunionen. Han ble igjen da mange flyktet til Sovjet høsten 1940. (Kommentar Harald Kyrre Wahl: Ut fra det som er skrevet her, kan det tolkes slik at Lind fikk tilbud om å flykte høsten 1940. Jeg tror ikke at teksten skal tolkes slik. Jeg tror ikke Lind visste om flukten, og logisk nok heller ikke ble tilbudt å være med.)

Senere ble Lind kontaktet av en av de som flyktet. [Han] spurte Lind om han ville være med i motstandsbevegelsen. Det var opprettet forbindelse mellom Murmansk og Kibergsområdet. Fiskebåter sørget for at opplysninger om tyskernes stillinger havnet i Sovjet. Etter at Lind hadde forsikret seg om at russerne ikke hadde noen territoriale krav i Finnmark, men at de bare skulle hjelpe til med å befri landet, sa han ja til å delta i motstandsbevegelsen.

I likhet med flere andre samlet Lind inn opplysninger om hvor de tyske troppene var, hvor store de var og hvor mye våpen og materiell de hadde. Alle opplysningene ble gitt til en kontaktmann som sørget for at de kom til Sovjet. En båt fra Kiberg som var ute for å fiske, møtte en av de båtene som hadde flyktet til Sovjet. Slik ble meldingene levert. Lind kom i kontakt med en norsk offiser som var nazist. Han forsøkte forsiktig å lure opplysninger ut av [den norske nazisten]. En dag kunne [offiseren] fortelle både dag og klokkeslett om når tyskerne hadde planlagt å angripe Sovjet. Lind sørget i all hast for at opplysningene ble sendt til Sovjet. Der hadde de hørt det samme fra annet hold og forberedelser var i full gang. Tyskerne angrep nøyaktig på det tidspunktet Lind hadde fortalt, men russerne var forberedt. Som kjent kom de tyske troppene aldri særlig langt inn på russisk område her nord.

Kommentar HKW: Linds påstanden om at Russerne fikk informasjon om et mulig tysk angrep sommeren 1941 blir også bekreftet i boka: «Mirakelet ved Litza» (2014) av Alf R. Jacobsen. Jacobsen skriver at russerne fikk opplysninger fra flere kilder som kom med påstander om et framtidig tysk angrep (side 44-48, 56-57). Stalin skal ha valgt å overse disse opplysningene som dryppvis kom russerne for øret sommeren 1941. Stalin mente dette kun var villedende informasjon som hadde som oppgave å ødelegge «ikke-angrepspakten» mellom Sovjetunionen og Tyskland. I boka «Jeg var sovjetspion» av Otto Larsen (1954), forteller Larsen at han var blant de som mottok opplysninger om det forestående angrepet (side 33). Han får opplysningene fra Alfred Mathisen natt til 22.juni 1941. Jentoft skriver i boka «Mennesker ved en grense» at Larsen mottok denne meldingen av Alfred Mathisen den 20.juni 1940. Det er mulig at Mathisen var den som var Linds kontaktperson, og var den som brakte Linds informasjonen videre til russernes kontaktperson ? her: Otto Larsen. Her må det legges til at det tyske angrepet på Sovjetisk område helt i nord startet litt senere en langs resten av frontlinjen. Det har sammenheng med tyskerne ønsket først å sikre seg det finske industrianlegget ved Petsamo før de gikk til angrep på Murmansk. Dette kan ha vært med på å redde russerne. Opprinnelig var det russiske forsvaret i nord konsentrert ut mot kysten, da de mente at kysten i nordområdene var det mest sårbar område for angrep. Det var en riktig vurdering da landområdet i nord ikke egnet seg for store troppeforflytninger. Men, det store antall tyske tropper som ble forflyttet fra sør og inn til Finnmark og Finland skal ha gjort de lokale kommandantene i nord mistenksomme. De skal ha begynt å reorganisere deler av forsvaret slik at det kunne skape hindringer for et mulig angrep over land. Forflytninger av store antall tropper kom i tillegg til informasjonen om russerne mottok fra sine informanter. På toppen av det hele kom tyskernes en ukes stans i Petsamo. Alt dette var nok med på å gi russerne tid til å forberede et forsvar og legge hindringer i veien for at det tyske angrepet skulle lykkes på første forsøk, noe det heller ikke gjorde.

I 1941 hadde tyskerne bare bygd ut noen få faste stillinger. De konsentrerte seg om felttoget mot Sovjetunionen. Rundt omkring i Finnmark hadde de bare små styrker med forholdsvis lette våpen. Derfor planla man i Sovjet at Finnmark måtte befris før tyskerne rakk å bygge opp nærmest uinntakelige stillinger. Før man kunne sette i gang en slik aksjon måtte alt forberedes. Derfor ble en første gruppa med partisaner sendt i månedsskiftet august-september 1941. Den besto av sju russere og seks nordmenn. [Nordmennene var] fra Varangerområdet. De ble ilandsatt fra ubåt på Langbunes, [et sted som ligger] mellom Kiberg og Komagvær. De skulle få fart i motstandsarbeidet og forberede landgang for styrkene som skulle befri Finnmark. De 13 var [trent spesielt] for oppgaven. Vel i land dro de til fjells der de skjulte seg.

Rikard Lind visste at gruppa skulle komme og han møtte dem på fjellet. Til å begynne med gikk oppdraget etter planen, men så ble de oppdaget av en bærplukker. [Bærplukkeren] lovet på tro og ære at han ikke skulle røpe dem. Noen mente at han måtte skytes for sikkerhets skyld, men dette kunne ikke nordmennene være med på. De tok sjansen på å la mannen gå. Det skulle de ikke ha gjort. Han klarte ikke å holde stilt og tyskerne fikk snusen i det hele.


Kommentar HKW: Bildet er sannsynligvis tatt i samband med Alf Jensens intervju med Lind, sommeren 1979. Lind ser ut til å ha kledd på seg anorakk og har snøbriller hengende rundt halsen. Det er mulig han har kledd seg slik for å illustrere hvordan han var kledd seg da de lå ved Langbunes.

Bildetekst: Rikard Lind (til høyre) er den eneste som fortsatt lever av de som deltok i det første oppdraget i Finnmark [---]. Bildet er tatt i Lanbunes mellom Kiberg og Komagvær [---]. Sammen med Lind står Albert Mikkelsen. De to står på restene av huset som partisanene skjulte seg i [?].

Tyske tropper kom opp på fjellet og [russerne og nordmennene] måtte rømme. To ble skutt. Det ble et forferdelig uvær og det var bare Linds egenskaper som vant fjellkar som berget dem fra å fryse i hjel. Han fikk ledet gruppa i sikkerhet i ei hytte på fjellet. De visste at oppdraget ikke lot seg fullføre og de tok kontakt med Murmansk over radio og ba om at de måtte bli hentet av en ubåt. De avtalte sted og klokkeslett og la i vei ned mot havet. De kom seg vel fram til Langbunes der de skjulte seg i et ubebodd hus. Til avtalt tid var de i fjæra og lyste med lykt, men ingen ubåt kom. De ventet til neste kveld, men det kom fortsatt ingen ubåt. Da skjønte de at noe var galt og at det ikke ville komme noen ubåt. De måtte sjøl skaffe seg skyss til Sovjet. Og Lind måtte være med. Tyskerne visste nå at han var motstandsmann og huset hans var under konstant bevoktning.

Lind dro sammen med Håkon Halvari og Ragnvald Mikkelsen til Albert Mikkelsen i Kramvik. Ragnvald og Albert var brødre. De fikk vekket Albert og spurte om han kunne forsøke å få en båt til å gå til Sovjet med dem. Han lovet å gjøre dette neste morgen. Partisanene sov på låven om natta. Neste dag dro Albert til Kiberg, men han fikk ingen til å gå til Sovjet. Partisanene måtte skjules til de klarte å finne skyss. Albert åpnet golvet og grov ut et rom. De krøp nedi og Albert spikret igjen. Der var de godt skjult og ble ikke oppdaget da tyskerne kom. I mellomtiden lå de andre fortsatt skjult i huset på Langbunes. Om kvelden kom tyskerne. De hadde mistanke om at partisanene var skjult der. Tyskerne kom forsiktig fram mot huset. Den russiske kapteinen ga ordre om at man ikke skulle skyte i håp om at tyskerne ville dra sin vei. Det gjorde de ikke. En av tyskerne kom forsiktig inn i huset. Fortsatt gjorde ingen noe. Det var helt stilt. Tyskeren slo på en lykt og han fikk se en av russerne. De to skjøt samtidig og begge ble drept. Dermed var slaget i full gang.

Noen av partisanene krøp ut av huset og angrep tyskerne fra en annen side. To av dem ble sett fra huset. Man trodde det var tyskere og de ble dermed drept av sine egne. Etter hvert stilnet skytinga av. Alle tyskerne var enten drept eller såret. De to av partisanene som var utenfor, dro til Albert Mikkelsen der de ble skjult under gulvet i lag med Lind og de andre. De andre hadde fått beskjed om at de skulle oppsøke en kontaktmann i Persfjord hvis noe skjedde. Dette gjorde de og derfra kom de seg tilbake til Sovjet med en ubåt.

Lind og de andre var fortsatt skjult under gulvet, men der kunne de ikke bli. Faren til Albert Mikkelsen hadde en seilbåt, en såkalt treroring. Det var en åpen nordlandsbåt. De ble enige om å forsøke og seile til Sovjet. Seint om kvelden rigget de båten og la i vei. Først var det lite vind, men så blåste det kraftig opp. Håkon Halvari satt til rors mens Lind satt framme og varslet om bølgene. De andre måtte øse. Det ble kuling og snøvær. Mange ganger trodde de at båten skulle gå under, men det gjorde en ikke. Etter spennende tur kom de seg til Sovjet.

[I Sovjet] ble Rikard Lind satt til å lære de russerne som skulle på oppdrag i Norge, norsk, geografi og Norgeshistorie. Lind var for verdifull til å bli sendt på oppdrag i Finnmark. De trengte han som lærer. Mot slutten av krigen ble Lind sendt til Svartehavet. Hva han gjorde der, vil han ikke sin noe om. Han kom tilbake til Norge i 1946. Før han dro måtte han skrive under på at han ikke skulle røpe noe av det han hadde sett og opplevd i Sovjet. Gjorde han det skulle den russiske hevn nå han uansett hvor han var. Vel tilbake i Kiberg fortsatte Lind som lærer. I dag lever han et rolig liv som pensjonist. Formen er stort sett god. Han er ute og trimmer nesten hver dag. I sin ungdom gikk han svært mye på fjellet. Få var så kjent som han. Derfor berget partisanene livet i uværet på fjellet. I dag nøyer Rikard Lind seg med å gå i fjæra.

Den skjulte krigen i Finnmark. Av Alf Jensen i avisa Finnmarken - del 1

I 1980 kom det ut en lengre artikkelserie om motstandsfolk i Finnmark under 2.verdenskrig. Artiklene var skrevet av Alf Jensen for avisa Finnmarken. Serien var i syv deler. Den første artikkelen tar for seg: Kiberg, flukten til Sovjetunionen høsten 1940 og det første oppdraget.

Det første oppdraget tar for seg det første oppdraget der nordmenn kom i direkte kontakt med tyske soldater høsten 1941. Nordmennene hadde før det drevet spionasje for russerne, men hendelsen høsten 1941 var første gangen de kom til direkte konflikt mellom okkupasjonsmakten på den ene siden, og russere og nordmenn på den andre siden. Artikkelserien i avisa Finnmarken av Alf Jensen er god, informativ og av historisk interesse. Jeg vil derfor gjengi den i sin helhet her på bloggen.

Den følgende teksten er avskrift av første del (med unntak av "det første oppdraget") av syv som ble gitt ut i avisa Finnmarken lørdag 12.januar 1980:

1.1 Krigen nok en gang

Vi begynner i dag en artikkelserie om partisanene og andre motstandsfolk som med livet innsats arbeidet for et fritt Finnmark under krigen. Målet ble nådd, men de fleste måtte ofre livet i kampen. Vi skal møte noen av dem som fortsatt lever.

 «Er vi ikke ferdig med krigen?» Dette var en av reaksjonene undertegnede (Alf Jensen) møtte da det ble kjent at jeg arbeidet men en større reportasjeserie om den etterretningsvirksomheten som ble drevet av motstandsfolk i Øst-Finnmark under krigen.

Til tross for at det er skrevet utallige bøker om krigen, så blir vi nok aldri ferdig med den. Også om krigen i Finnmark er det skrevet mange bøker. Om partisanenes innsats har Hans Kristian Eriksen skrevet flere glimrende bøker.

Hva er vitsen med å lage en reportasjeserie om akkurat det? De hele begynte med at redaktøren foran en reportasjetur til Berlevåg ba meg lage stoff om motstandsarbeidet i Berlevågområdet under krigen. Det viste seg imidlertid at dette ikke var så enkelt. Flere av de involverte var lite lysten på å stå fram i avisa. Det hele endte den gang med en samtale men den av de som deltok i motstandssamarbeidet. Denne vekket for alvor interessen hos meg (Alf Jensen). Jeg ble rådet [til] å dra til Kiberg. Det var nemlig der det hele begynte.

Etter å ha pløyd meg gjennom det som finnes av litteratur om etterretningsvirksomheten og partisanernes innsats, dro jeg til Kiberg for å snakke med noen av de som fortsatt er i live. Over alt var det bare velvilje å møte.

Det endte i et hav av notater og inntrykk. Jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne og ei tid hadde jeg nesten lyst til å gi opp hele greia. Dette lot seg selvsagt ikke gjøre og i dag er endelig stoffet ferdig. Resultatet får andre vurdere, men vi håper at det kan bidra til at viktig lokalhistoriske hendinger blir mer kjent, kanskje spesielt blant unge.

1.2 Lille Moskva

Det var ingen tilfeldighet at Kiberg i 1930-årene ble kalt «Lille Moskva» på folkemunnen. De fleste var enten med i Norges Kommunistiske Parti eller sympatiserte med det. Det var dårlige tider og mange så kommunismen som eneste redning for arbeidsfolk.

De dårlige tidene begynte i 1926. Samme år opplevde man det beste fiske i manns minne, men man fikk ikke betalt for fisken. Kiloprisen falt ned til bare fire åre. Året før hadde prisen variert fra 22 til 25 øre. Da var det rift om fisken og det var mange oppkjøpere som kom sydfra.

Gjennom Pomorhandelen hadde man god kontakt med Russland. Da den russiske revolusjonen kom i 1917, ble det stort sett slutt på Pormorhandelen. Helt slutt ble det imidlertid ikke. Handelskontoret i Vardø som handlet med russerne, hadde sin siste sesong i 1925. Man hadde derfor brukbar informasjon om det som skjedde i Russland etter revolusjon. Dessuten var det flere som flyktet til Finnmark da revolusjonen kom.

Etter hvert som tiden ble dårligere, ble folk mer og mer opptatt av det som hadde skjedd i Russland. Kommunismen spredte seg. Det ulmet blant folk. Fiskeprisene var skammelig lave og ofte ble prisene satt ned i løpet av dagen. De som kom først opp fra havet fikk best pris.

Folk flest i Kiberg levde under dårlige kår. Mange måtte på forsorgen, men det var ikke så mye å få. Det var stor ledighet, elendig boforhold og fiskebåtene var dårlige. Dessuten var det mange som fikk tuberkulose på grunn av underernæring.

Thorleif Utne, som vi skal møte i en senere artikkel, satt som fattigtilsynsmann og varaordfører i fattigstyret. Han forteller at det var triste år fra 1926/27 og langt ut i 30-åra. Utne hadde lite å dele ut som fattigtilsynsmann. Nesten alle kom til han, men de måtte nøye seg med litt mel og sirup - i beste fall. Utne forteller at fisken berget mange fra å svelte i hjel, men man kunne ikke bare spise fisk. Det førte til feilernæring og underernæring. Om boforholdene forteller Utne at det på mange buloft bodde 7-8 personer. Den såkalte Ugildhetsloven som Bonderegjeringen innførte, slo fast at de som gikk på forsorgen ikke hadde stemmerett. Og det var mange i Kiberg. Denne loven ble opphevet av regjering Nygaardsvold i siste halvdel av 1930-åra.

Det er ikke vanskelig å forstå at folk i Kiberg sluttet seg til kommunismen og så på den som redningen. I Russland hadde arbeidsfolk revet seg løs fra fyrstenes trelldom og sjøl overtatt makta. Det førte til langt bedre tider. Fra midten av 1930-tallet ble det litt bedre tider. Regjeringa Nygaardsvold innførte Råfiskloven. Det betydde fast pris på fisken. Fiskekjøperne kunne ikke lengre dirigere prisene slik de ville. Dessuten kom de såkalte Nygaardvold-båtene. Det medførte til fornyelse av fiskeflåten.

1.3 Flukten til Sovjet

Kiberg kom til å spille en stor rolle for den partisanvirksomheten som foregikk under krigen, da mange av de som deltok i fremste linje kom fra Kiberg. Det var som nevnt mange kommunister i Kiberg. Da tyskerne kom til Finnmark i 1940, følte de at det begynte å brenne under føttene på dem. De som sympatiserte med okkupasjonsmakten, var mer enn villig til å fortelle tyskerne hvem som var kommunister. Tyskerne holdt øye med kommunistene og andre radikale. Ved flere anledninger hadde de husundersøkelser. Hvis man fant litteratur som fordømte nazismen, så var ikke veien til fengslet lang.

Kommunistene og de som sympatiserte med dem visste at de risikerte å bli sendt til Tyskland eller til en fangeleir i Norge. I Kiberg bestemte man seg derfor for å flykte til Sovjet. Det hele skjedde fort. Folk hadde riktignok pratet forsiktig om dette, men det var ikke lagt noen spesielle planer. 25.september 1940 senket tåka seg over Varangerfjorden. I Kiberg var det så tett at man nesten ikke så hvem man møtte på gata. I full fart ble det bestemt at nå skulle man flykte. Man tok ingen kontakt med russerne på forhånd. Kom man seg bare over ville man nok bli godt mottatt. Uansett foretrakk man å flykte framfor [å havne] i tysk konsentrasjonsleir.

Jungeltelegrafen arbeidet raskt og snart visste alle som skulle vite det, at i kveld skulle det skje. Man tok med seg så mye som mulig og lurte seg ned til havna der båtene lå. Nesten femti personer stuet seg sammen i fire fiskebåter og så la man i vei i tåkeheimen. Tyskerne hadde vaktpost på Kirbergneset, men det var ikke mulig å se noe. Den ene av båtene var det ordfører Alfred Halvari som eide sammen med fiskekjøper Ivar Moe. Halvari som var kommunist, var selv med. Foreløpig hadde ikke tyskerne gjort han noe, men han følte seg langt fra trygg. Broren til ordfører Halvari, Håkon, var allerede i Russland. Båten han [hadde vært med i hadde] blitt oppbrakt av russerne. Side om side gikk de fire båtene [i retning Russland]. Man så nesten ingen ting, men det var blikkstille på havet. Alle kjente de farvannet etter mange års fiske. [...] Med kompass til hjelp var det ingen problem.


Flukten fra Kiberg gikk over havet til Sovjetisk side av Fiskerhalvøya. Man kan nok anta at de siktet seg inn på selve halvøya, før de fulgte kysten fram til bestemmelsesstedet. Men det er kun en antakelse.

Etter 8-9 timer kom de til Sibnovalok på Fiskerhalvøya. Dette var russisk område. Det var mange norske som bodde [her, da det fra gammelt av var et område med norsk bosetning.] De [fra Kiberg] ble godt mottatt og i et par dager ble de der før de ble hentet til Murmansk. Der ble de arrestert for grenseovertredelse. De aller fleste slapp ut etter et par dager og de ble plassert i en arbeidsleir. [---] I Kiberg ble flukten oppdaget neste dag. Tyskerne foretok ingen represalier. Senere på høsten, i november, flyktet nok en båt til Sovjet. Det var rundt femten personer [som dro]. Trygve Eriksen og hans familie var blant annet med. Eriksen er en av de få gjenlevende av partisanene. Hans historie kommer i en senere artikkel. De siste som flyktet [i november] ble plassert [sammen] med de andre norske. Det var nå en stor kontingent norske i Murmansk. [Noen av nordmennene ble rekruttert og gikk i sovjetisk tjeneste høsten 1940, mens andre allerede var i russisk tjeneste fra før den tid. De som satt i arbeidsleir bodde] og arbeidet de helt fram til sommeren 1941. De led ingen nød. [---]

[Den 22.juni 1941 gikk Tyskland sammen med sine allierte til angrep på Sovjetiske områder.] [Mennene som hadde flyktet til Sovjetunionen] ble da spurt om ville delta i motstandsarbeidet i Finnmark. Alle sa ja, og de ble sendt i treningsleir. Kvinnen og barna ble sendt bak Uralfjellene da tyskerne begynte å bombe Murmansk. Dette kommer vi tilbake til senere. [---] Mange av [nordmennene] dro til Finnmark på oppdrag. Deres heltemodige innsats gjorde at tyskerne led stor tap av forsyninger. Men det kostet. Etter hvert ble de fleste drept. Mange av de i Finnmark som hjalp partisanene, ble tatt til fange av tyskerne og henrettet. Noen av de som overlevde krigen lever fortsatt og [...] vi vil forsøke å fortelle deres historie.

Det var å lese i avisa Nordlys 25.mai 1945 - del 3.

Alta-gutters opplevelser

Krigstiden har budt på nok av spennende episoder. Noen ganger har det gått bra, andre ganger det motsatte. Det gikk galt med Nils Thomassen [fra] Alta og hans bror, men det ordnet seg til slutt. Begge kan nå nyte freden og friheten sammen med oss andre.

Første påskedag (1.april 1945) var de to brødrene oppe i Tverelvdalen og kom i kontakt med en avdeling norske politisoldater. Politisoldatene skulle ned til Alta hvor der ennå lå tyske soldater. De [norske soldatene] trengte [kjentmenn som kunne hjelpe dem, og] de to brødrene påtok seg lostjenesten. Da de nærmet seg Alta [skilte guttene lag med soldatene]. Soldatene [gikk] til fjells for å få bedre oversikt, [mens de to brødrene] Thomassen fulgte fjellsiden hvor de var godt kjent og følte seg trygge. Da de kom til det stedet hvor de bodde, [fikk de se at fiskegarnet de hadde hatt liggende var blitt kastet ut over.] De ordnet med garnene. [Da det var gjort gikk de for å finne politisoldatene].

Kommentar: I avisartikkelen står det ikke forklart hvorfor de skilte lag med politisoldatene, og hvorfor forsøkte å spore dem opp igjen etterpå. En logiske forklaringen kan muligens være at de kun loste soldatene et stykke på vei. Etter at losingen var gjennomført og de skiller lag, så går guttene hjem. Her oppdager de at noen har vært i området. Noen har gjort søk i hytta som de holder til i, de finner blant annet fiskegarnet som ligger slengt på bakken. Når de har fått ordnet opp i rote bestemmer de seg muligens for å å varsle politisoldatene om hva de har sett.

[Da de gikk for å lete etter politisoldatene, fikk de snart øye på] noen karer i forsvinningsdrakter. [De gikk til karene]. [Men da de kom nærmere viste det seg at karene i forsvinningsdrakter var tyske soldater]. Møtet endte med at brødrene ble arrestert [og] de ble tatt i forhør. [Forhøret ble utført] av to norske nazister og to tyske løytnanter. Alle opptrådte meget brutalt. I to timer måtte guttene stå like [inntil] en glødende ovn [...] Det haglet med trusler om at de ville bli skutt. De ble beskyldt for å være partisaner og spioner. [Det hadde seg slik at] den ene [av brødrene] gikk [...] i [ei] engelsk soldatbukse [mens] den andre hadde en tysk karabin (gevær). Guttene forklarte imidlertid at karabinen hadde de funnet ved en branntomt, og buksa var i sin tid kjøpt av en anleggsarbeider. [Guttene] trodde [at buksa] hadde tilhørt en Todt-kar [tysk anleggsarbeider]. Geværet [var ikke ment for krig. Det] skulle [de] bruke til reinjakt, fordi [de hadde ikke kjøtt]. Guttene ble sterkt presset om sitt eventuelle kjennskap til de norske troppene. Hvor mange var de, hvor var de forlagt, også videre. [Men de svarte at] det kjente de ikke til.

[Guttene ble deretter sendt fra Alta til Gestapo i Nordreisa. Her overnattet de låst fast i lenker.] Fra Nordreisa gikk ferden videre til Lyngseidet og [...] Tromsø. [I Tromsø ble guttene løslatt den 24.april]. De fikk da ordre om å reise sørover. Den ene reiste, mens den andre ble [igjen] i Tromsø. Nå går Nils Thomassen og spekulerer på hvor hurtig han kan komme seg [tilbake] til hjembygda. Våronna står for døra, og meget arbeid venter. [Han har ei hytte i Tverelvdalen som han kan bo i da den ikke er brent].

Det var å lese i avisa Nordlys 25.mai 1945 - del 2

Dødsleiren på Kittdalsfjellet i Lyngen

40 fanger skutt uken før kapitulasjonen - Nye avsløringer av tyskernes dyriske framferd mot russefangene.

Etter hvert som de norske militære myndigheter går de russiske fangeleirene nøyere etter i sømmene, avsløres det stadig verre forhold. Major Dycker har nylig vært på inspeksjon for D.K.N ved noen fangeleirer i Lyngendistriktet. Blant annet har han besøkt den blant russere beryktede leiren ved Kvesmenes.

I en samtale med en av informasjonsoffiserene ved distriktskommandoen forteller majoren: Det er så mange krigsfanger i Nord-Norge at det er rimelig at forholdene i leirene har vært høyst forskjellig, men selv de beste fangeleirene jeg har sett har ikke kommet opp til den internasjonale standard. Uheldigvis var ikke fangeleirene underlagt den regulære tyske hær, men halvpolitiske arbeidsorganisasjoner, blant annet Organisasjon Todt. Et karakteristisk trekk for nazismen er jo dette at de moralsk dårligste elementene kommer på topp og slikt synes det også å ha vært med fangeleirene.

Informasjonsoffiser: Har det vært begått grusomheter av den art man har hørt om fra Polen og Tyskland?

Majoren: På enkelte steder synes fangene å ha lidt like meget som ved de mest beryktede leirene i utlandet, men målestokken er naturligvis mindre. Et konkret eksempel belyser kanskje forholdene best [er Kvesmenes]. Fangene i Kvesmenes ved Lyngenfjorden fortalte at det på fjellet ved Kitdal var en såkalt «Dødsleir». Derfra kom ingen tilbake. Når de russiske fangene [ble så svake at de ikke lengre kunne yte nok], [da de hadde blitt] drevet i hardt arbeid med lite mat, ble de sendt opp til den lille dødsleiren. Der fikk de nesten ingenting å spise, men ble drevet ut til vedhugst i det bratte tunge lendet. Mange orket ikke mer etter få dager. De ble da enten skutt ved leiren eller de stupte ved arbeidsplassen. De drepte ble kastet i en fellesgrav som fangene sier inneholder 2-300 ofre. En av fangene i Kvesmenes-leiren fortalte at det på arbeidsplassen en kilometer fra dødsleiren var en mindre fellesgrav for de 30-40 russerne som var myrdet der i den første uken av mai i år. Altså like før våpentilstanden. Russerne fortalte at alle ofrene hadde stupt av utmattelse under arbeidet. De fleste ble da skutt, men noen «hadde fått innsprøytning» (1). For å kontrollere fangenes utsagn [dro] jeg med et lag av de norske polititropper [for] å undersøke gravene. Det ligger tre tyske militærleirer mellom Kvesmenes og «Dødsleiren». Ingen norske tropper eller sivile har ennå flyttet inn i [dette] avsidesliggende [området]. På angitt sted fant vi ganske riktig gravplassen. Ved litt graving avdekket vi snart de første lik temmelig nær jordoverflaten. De var begravet i sine fillete uniformer. Ved å grave andre steder gjentok det samme seg. Etter mitt skjønn er de russiske fangenes utsagn absolutt pålitelige.

Informasjonsoffiser: Hvordan er forholdene der oppe nå?

Major: De norske hjemmestyrkene har overtatt vaktholdet. Ved et par tilfeller har russerne selv overtatt vaktholdet ubevæpnet, [men] med norske politisoldater som en slags vaktkommandør. Dette er selvsagt bare en midlertidig ordning framtvunget av spesielle forhold. De tyske dyrene, som russerne kaller sine plageånder, går fremdeles omkring der oppe. [...] Det er selvsagt ikke noe rart at [de tidligere russiske fangene] vil ha garantier for at [de tidligere fangevokterne] ikke skal fortsette sin virksomhet. Typiske nazioffiserer [var] ansvarlig for skytingen. I et tilfelle ble en russer knepet i tyveri. Han hadde stjålet litt kaffe og sukker. Tyske kompanisjefen ringte til sin bataljonssjef og spurte hva han skulle gjøre. Bataljonssjefen svarte: Schiesen, og russeren ble skutt. Flere andre var skutt under liknende omstendigheter. De tyske offiserene [mottar sine] ordre fra en overordnet og så reflekterte de ikke noe mer over det. Ordren går videre [nedover i hierarkiet] til den «utøvende myndighet»: Schiesen, og skyting blir utført. Fra høyeste hold var det gitt ordre om strengest mulig disiplin blant fangene, under tilbaketoget og under de vanskelige forholdene på arbeidsplassen. Streng disiplin betyr øyensynlig: Schiesen. Under lossing av en båt var det gitt røykeforbud til russerne da båten inneholdt brennbare saker. En [fange] overtrådte forbudet i lasterommet. Han ble skutt. To [fanger] overtrådte [forbudet] på dekket. De ble bundet på dekket.

Majoren opplyser til slutt at det i alt er ca.40 000 russiske fanger i D.K.Ns distrikt. Ved Lyngenfjorden er det 12 leirer. Et sted var det kommet en gruppe på 2 500 fanger. Av disse var 1 000 døde i løpet av 10 måneder. I flere leirer her oppe var det russiske Vlasov soldater (2) som hadde stått for vaktholdet og hadde hjulpet tyskerne med å plage sine landsmenn. Disse [russiske vaktene] ble nå til dels brukt til å tømme latriner [...]. Forholdene der oppe bedres etter hvert. Det blir rekvirert tyske brakker. Russerne får den samme mat som tyskerne, for eksempel ferskt kjøtt, noe som tidligere aldri har hendt. De avkreftede blir plassert i særskilte brakker og får ekstra mat. Det verste er imidlertid klesspørsmålet. Russiske uniformer finnes det ikke og tyske uniformer vil de som rimelig kan være ikke ha. Alt gjøres imidlertid for å hjelpe dem, og en håper at forholdene snart skal bli tilfredsstillende.

  1. Noen fanger fikk sprøytet inn en mørkebrun væske. I etter tid er man usikker på hvilken type væske dette var. Det kan tenkes at den ble sprøytet inn for å ta liv, men det kan også hende at den ble sprøytet inn for å redde liv. I så måte tror man at det var en blanding av kamfer i olivenolje som blir brukt på pasienter med svakt hjerte (avisa Nordlys 16.04.2012).
  2. Andrej Vlasov var en sovjetisk generalløytnant som ble tatt til fange i 1942. I fangenskap ble han overtalt av tyskerne til å kjempe sammen med dem mot Sovjetunionen. Han ble da leder for den russiske frigjøringsarmeen som kjempet sammen med tyskerne mot den rødearme (Wikipedia - Andrej Vlasov).

Det har blitt skrevet om leiren i Kittdalen i avisa Nordlys også i nyere tid. Asbjørn Jaklin 16.04.2012: I Nordlys: http://www.nordlys.no/nyheter/utsultede-fanger-drevet-til-kannibalisme/s/1-79-6014819 [lesedato 20.juni 2015]

Det var å lese i avisa Nordlys 25.mai 1945 - del 1

 

500 norske jøder myrdet med blåsyregass i to dødsleire

11 millioner mennesker drept

Fem nordmenn av jødisk ætt er kommet til København der [avisa] «Politikken» har hatt en samtale med dem: En av dem, dr. Elbinger ble tatt av tyskerne allerede våren 1942. De andre tok Gestapo da jødene ble satt fast [arrestert] her i landet i oktober samme år (1).

Tyskerne førte de norske jødene til en dødsleir der de tok ut 200 som var arbeidsføre. 500 sendte tyskerne videre til [utryddelsesleiren] Birckenau (2). De fem som nå er i København forteller at tyskerne tok livet av de 500 med blåsyregass i et baderom. Brødrene Hirsch, to av de hjemvendte, mistet far, mor, to brødre og to søstre og en av de andre mistet sin mor og sin bror i dette gassrommet.

Dr. Elbinger forteller at det var særlig Birkenau, Maideck og Treblinka [som lå] i nærheten av Lublin at tyskerne drev denne gassmyrdingen. I Birkenau har de sannsynligvis tatt livet av 4 millioner mennesker, og i Treblinka tror en at det er myrdet 7 millioner mennesker, blant annet hele regimenter med russiske soldater. Doktoren arbeidet ved sykehuset og han måtte skrive undergjennomsnittlig over 500 dødsfallslister om dagen. Bare enn 10 ? 12 av disse attestene gjaldt dødsfall etter sykdom.

Kilde: 500 norske jøder myrdet med blåsyregass i to dødsleire: I avisa Nordlys: fredag 25.mai 1945, Tromsø.

(1) I samband med det planlagte angrepet på Sovjetunionen ble en god del mennesker i Nord-Norge arrestert den 18.juni 1941 . De arresterte ble sendt til fangeleiren på Spyd-spissen i Tromsø. Blant de arresterte var det også mange jøder. De arresterte jødene skal blant annet ha vært fra Tromsø, Narvik og Brønnøysund.

Den 20.januar 1942 ble jøder i Norge pålagt å få sine legitimasjonskort stemplet med bokstaven "J". Påbudet gjorde at norske myndigheter fikk registrert jødene i Norge, og at de fikk en god oversikt over den jødiske befolkningen i Norge. Av historikere blir dette ansett for å være starten på kartleggingen av jøder i Norge, noe som skulle være med på å effektivisere de senere arrestasjonene av den norske jødiske befolkningen i Norge. Den 6.februar 1942 ble denne kartleggingen utvidet. I et rundskriv fra de norske myndighetene ble det norske politiet beordret til å pålegge de norske jødene til å gi fra seg mer utfyllende informasjon om seg selv, som familieforhold med mer.

Ni måneder senere, den 6. og 7.oktober 1942 ble et større antall jøder arrestert i Trondheim og deler av Sør-Trøndelag. Da ble mannlige jøder fra 15-16.årsalderen og oppover arrestert og sendt til Falstad fangeleir.

Høsten 1942 ble det også satt i gang massearrestasjoner av jøder i de sørlige delene av Norge. Søndag 25.oktober fikk landets politistasjoner ordre om å gjennomføre arrestasjoner av alle mannlige jøder over 15 år. Det norske politiet satte igang arrestasjonene mandag 26.oktober. Arrestasjonene skjedde samtidig med at mediene hadde slått stort opp angående et drap på en grensepolitimann den 22.oktober. Drapet skal ha blitt begått i samband med en gruppe jøder som var på tur til å flykte over til Sverige. Drapet kan ha vært en medvirkende årsak til at myndighetene innførte loven av 24.oktober. Loven ga norske myndigheter lov til å arrestere personer som ble ansett for å være fiender av staten. Loven skal igjen ha gitt lovhjemmel for arrestasjoner av jøder i Norge.

Den 20.november 1942 ble den første gruppen av jøder sendt ut av Norge. Det var en gruppe på 20 personer som ble sendt med lasteskipet Monte Rosa fra Oslo havn. Den 25. og 26.november ble et ytterligere antall jøder arrestert i Oslo. De ble ført sammen med jøder som var tidligere var blitt arrestert og ført om bord i skipene D/S Donau og Monte Rosa. Om bord i D/S Donau var det 532 jøder som ble sendt ut av landet, mens det om bord i Monte Rosa 26 jøder som ble sendt ut. Den 25.februar 1943 ble ytterligere et antall jøder sendt ut av landet. I alt skal 772 jøder ha blitt deportert fra Norge til fangeleirer i Europa. Kun 34 av de som ble sendt ut av Norge overlevde krigen og oppholdet i fageleirene.

(2) Auschwitz er det tyske navnet på et område i Polen. I dette området opprettet tyskerne under 2.verdenskrig fangeleirer som igjen var tilknyttet en rekke andre leirer. Auschwitz besto av tre inndelte «områder».

  1. Auschwitz I var hovedleiren.
  2. Auschwitz II, kjent som Birkenau, var en utryddelsesleir.
  3. Auschwitz III (Monowitz) var en arbeidsleir.

Da Sørøyafolket ble reddet ut av tyskernes klør

Avisa NORSK TIDEND var i krigsårene en informasjonsavis for den norske eksilregjeringen i London. Avisa ble gitt ut i perioden 30.august 1940 til 23.mai 1945. Den 24.mars 1945 kom avisa ut med en helside feature-reportasje om den norsk-engelske redningsaksjonen som hadde blitt gjennomført på Sørøya i Finnmark den 15.februar 1945. Det blir ikke oppgitt i avisartikkelen hvem som har skrevet teksten. Den følgende teksten er avskrift fra reportasjen som kom på trykk 24.mars 1945. Enkelte av bildene som er tatt med er hentet fra reportasjen.


Gjennom måneder oppholdt de livet under de mest umenneskelige forhold - men båret oppe av viljen til frihet.

Rystende trekk fra tyskernes villdyraktige framferd.

Et medlem av den norske militærmisjonen, som forberedte den djerve evakuering av 5-600 mennesker fra Sørøya, gir her en skildring av begivenhetene.


Sørøya er en stor øy i Vest-Finnmark. Den er Norges fjerde største øy i areal. Øya er 811 km2. Den er 64 km lang og 23 km bred. Øyas høyeste punkt er 653 meter over havet.

I de første dagene av januar kom der et par små fiskefartøy fra Sørøya til en av fjordene i Øst-Finnmark. Mannskapet om bord besto av folk som hadde bestemt seg for å ta en sjanse på å komme seg østover å nå de norske styrkene der slik at de kunne får underrettet dem om forholdene på Sørøya. Sørøya er Norges tredje største øy og normalt bodde det ca. 3000 mennesker der. Men da tysk-evakueringen av Finnmark nådde sitt høydepunkt på slutten av oktober og begynnelsen av november hadde tyskerne greidd å tvangsevakuere nesten 1800 mennesker. Resten av befolkningen hadde i første omgang kommet seg unna tyskerne faste bestemt på å friste det harde livet midtvinters heller enn å la seg tvangsevakuere. Etter hvert var livet på øya blitt nesten uutholdelig. Tyskerne passet på å raide øya daglig, brenne ned de hyttene de fant, sprenge gammene og på alle mulige måter gjøre livet uutholdelig for dem som foretrakk friheten fremfor de vennlige tyske tilbud om evakuering. En vennlighet som var forsterket med trusler om dødsstraff. 


En ekspedisjon ble straks sendt avgårde til øya, hvordan de kom dit kan bli en annen historie. Jeg var heldig nok å få bli med den lille norske styrken bortover og etter å ha kommet til Sørøya, oppnådde vi å komme i kontakt med to familier som bodde i noen usle huler et lite stykke opp fra fjæra. En del av dem var allerede på vei oppover fjellsiden da de så båtene våre komme inn fjorden. De trodde det var tyskerne som kom inn, men da fjellsiden var temmelig bratt fikk vi ropt til dem og gjorde dem forståelig at det var nordmenn som kom. Dere skulle ha sett ansiktene på disse første menneskene vi traff. De var helt utrolig glade over endelig [å få møte] soldater fra de norske styrker. De første de hadde sett på mer enn 5 år. Fra disse folkene fikk vi det første inntrykket av hvordan livet hadde vært på Sørøya de siste 3 månedene og hadde vi ikke hatt grunn til å hate tyskerne før, ga deres fortellinger oss grunn nok. Det var smått med mat på øya. Folk hadde faktisk levet på fårekjøtt. Dette høres kanskje ikke så verst ut for mange av dere som ikke har sett fårekjøtt på år og dag, men når man er henvist til fårekjøtt dag ut og dag inn i mange måneder kan det bli for mye av det gode. Margarin fantes ikke, ikke mel, ikke sukker, faktiske ingenting. Fiske kunne de ikke, for de tyske patruljebåtene patruljert dag og natt utenfor øya og inne i fjordene liksom de sendte patruljer i land for å lete etter folk og fe.


De hadde vært i stand til å fiske litt før snøen kom, og i de meget få båtene de hadde greid å redde unna tyskerne ved å trekke dem langt opp i fjæra og skjule dem i huler og under steiner, men etter at snøen kom var det umulig for dem å ferdes på steder hvor tyskerne kunne finne spor. Slik var de da henvist til å leve som ville dyr, jaget og ettersøkt i et klima som i seg selv er hardt nok å leve i under normale vilkår i varme hus og med mat nok. Tyskerne begynte å brenne alt der som hus hette i oktober-november og hadde snart greidd å svi av alle beboelseshus og så å si alle fjøs, hytter og høygammer som fantes på Sørøya. Men de nøyde seg ikke med dette. Ved daglige raid greide de å oppspore en del av dem som i første omgang hadde greid å stikke seg vekk. Brenne ned de hytter og velvede båtene folket forsøkte å livberge seg under, sprenge gammene deres og jage vekk fra huler og huller de hadde søkt tilflukt i. det skulle ikke være nødvendig å fortelle at de samtidig ranet og stjal alt hva de kunne komme over, og som befolkningen måtte flytte fra når de måtte fly unna i største hast og på svarte vinternatta. Der er folk som nå heldigvis er i sikkerhet som har måtte flykte opp til fem ganger for de tyske overfallsmennene. Og hver eneste gang har de hatt mindre og mindre av sine fattige eiendeler med seg, mens vinteren etter hvert som tiden gikk ble hardere og hardere og uten dagslys. En gang kom tyskerne så brått på en familie at de måtte grave ned den 82-årige bestemoren i snøen hvor hun ble liggende i 24 timer mens tyskerne herjet og huserte rundt omkring. Hun kom fra det med livet, men hadde fått et sjokk som hun hadde vanskelig for å komme over. Tyskerne viste også stor oppfinnsomhet i sin behandling av dyr. Syns de at de hadde kjøtt nok tok de det ikke så nøye med hvilken måte de avlivet dyrene. Enkelte ganger brukte de håndgranater, enkelte ganger bajonetter. En gang må de selv ha syns at de var særlig oppfinnsomme for da bandt de et langt trestykke mellom bakbena på noen sauer slik at de ikke kunne svømme og deretter slengte dem på havet. En annen gang prøvde de å sprenge et fjøs med ei ku. De la en ladning dynamitt under fjøset og sprengte kua tvers gjennom fjøstaket. Kua havnet i et snødriv langt vekk og kom seg vekk og skal ha kalv en av de første dagene.


Det lyktes oss etter hvert å få samlet så mange gamle, syke og kvinner og barn at vi kunne sende et par hundre av dem østover i de fartøyene vi kom til øya i. det var ordnet i løpet av 3 dager. Det ble temmelig fullt om bord på fartøyene, men folket tok det hele med godt humør og var glad for å komme vekk etter all den elendigheten de hadde måtte gjennomgå. Resten av oppgaven var verre. Befolkningen levde skjult rundt omkring på den svære øya, men vi lyktes til slutt å komme i kontakt med dem og etter fjorten dagers forløp hadde vi fått dem samlet i tre leire inne i to av fjordene, og vi ventet nå bare på allierte sjøstridskrefter som i henhold til planen skulle komme til øya for å ta opp resten av sivilbefolkningen. Arbeidet med å få samlet alle disse menneskene er en lang historie. Vi hadde ikke annet enn skip til disposisjon, samt et par små motorsjarker som vi hadde hevet opp fra havets bunn. De var blitt senket av eierne for at tyskerne ikke skulle få tak i dem og de var for så vidt i god stand. De gamle og syke måtte fraktes på kjelker, bæres, eller tas til embarkeringsleirene i de tilfellene det gikk an å bruke båtene. Men alle de menneskene som bodde avsides og på Seiland, en øy innenfor Sørøya, som vi samtidig evakuerte, måtte gjennomgå veldig strabaser før de kunne komme seg fram til leirene våre. De som dro fra Seiland hadde en 10-timers ferd i åpen båt først og senere på ski og til fots over Sørøya midt på svarte natta før de nådde fram. Og det tok hardt på mange av dem. Utsultet som de var og i dårlige klær, flere av de små skikkelig fottøy. Men humøret og hjelpen bar dem over alt.  De tok alt som førsteklasses nordmenn. En 80-årig gammel kone ble båret av sønnesønnen tvers over øya, 25 kilometer bakke opp og bakke ned over fjell opp til 500 meter høyde i snø. Og enda måtte han bære fram ryggsekken sin samtidig så han bar den gamle en kilometer fram gikk så tilbake og hentet ryggsekken så den gamle, så ryggsekken helt til han kom fram. Når en tenker på at en stor del av disse menneskene er enkle, alminnelige mennesker, skjønner en for en vilje til å komme seg vekk fra det tyske åket som må ha gjennomstrålt dem alle sammen. De visste at friheten snart ville komme til dem bare de holdt ut, og holde ut gjorde de. Mange av de ganske små barna vi tok vekk fra øya, er født under stener, i huler eller under et par bjelker som var strukket over branntomten av deres [nedbrente] hjem. De hadde ikke mat, de hadde nesten ikke klær, de hadde ingen ting av det som en skulle tro skulle gjøre livet verdt å leve for et normalt sivilisert menneske, men de hadde det beste av alt, friheten og viljen til å ta en kamp for friheten.

Det kan være av interesse å nevne at den nazistiske lensmann i Hasvik kommune, August Hansen, hadde valgt å bli igjen på øya istedenfor å følge med sine tyske herrer. Vi tok vel vare på han. Det kan også ha sine interesse å fortelle at den nazistiske bestyrer av Tana landbruksskole valgte å reise mere enn 300 kilometer fra Tana til Sørøya med skolens traktor og en tilhengervogn full av mat. Han aktet å slå seg ned på Sørøya for å slippe å dra med sine tyske velgjørere. Dessverre for han eller kanskje heldigvis, tok tyskerne han med makt 18.desember.

Dagen kom og vi ventet med spenning på de allierte fartøyene som skulle ta oss vekk fra øya. Dessverre, vi ble skuffet. Der kom ett eller annet i veien slik at evakueringen ble utsatt i 5 dager. Det var vanskelig å holde det gående disse 5 dagene for vi hadde jo ikke noen steder hvor vi kunne huse folkene, men vi måtte gjøre det beste ut av det. Den delen av evakueringen som var betrodd meg, besto av 150 mennesker for det meste gamle, syke, kvinner og barn. Jeg hadde 60 stykker boende i et 16-manns telt, mens 90 andre bodde i en liten hytte en times vei opp på fjellet. Maten besto av kjeks, margarin, noe sukker og te, som vi heldigvis hadde mye av. Humøret, og bevisstheten om at redningen var så nær, gjorde at alt gikk uten gnisninger av noen art. Litt gjorde tobakken altså, for heldigvis hadde vi litt tobakk enda. I de andre embarkingsleirene var situasjonen akkurat den samme, folk sov overalt, alle kunne ikke sove samtidig så de måtte sove på skift, i båter, i hus, i gammer, i huler og i hytter. Så endelig kom dagen da båtene var ventet. Alt var klart - dessverre en ny skuffelse. Heldigvis dagen etter klokken tre om ettermiddagen stimet to allierte destroyere inn fjorden.


Jeg lå i en robåt midt på fjorden og ventet på dem. De (Sørøyværingene) var litt usikre til å begynne med, det hele kunne jo se ut som en felle, men etter at jeg var kommet om bord, gikk det hele som fot i hose. For full fart gikk den britiske destroyeren ZEALOUS og den kanadiske destroyeren SIOUX helt inn til bunnen av fjorden. Det var et vidunderlig syn å se folket som nå hadde fått signalet komme nedover fjellsiden på ski, gamle og unge med bylter på ryggen og av og til kjelker som mannfolka trakk de eldste og de syke på. Jeg var om bord og så ansiktene på folk fra Sørøya de de kom over relingen på destroyeren. Det var solskinn og glede. Jeg så også ansiktene på de britiske sjøfolka da de hjalp dem om bord. De var fulle av sympati og fulle av glede over å kunne komme disse hardt trengende medmenneskene til hjelp. Jeg glemmer aldri de skjeggete britiske gastene når de fikk tak i de minste av barna. De holdt dem tett i armene og ga ikke slipp på dem mange timer av gangen, hjalp til å vaske dem og ga bort all den sjokolade de hadde spart gjennom måneder for å ta med seg hjem til sine kjære. For full fart sto destroyerne ut fjorden hvor de støttet opp til de to andre destroyerne og så bar det avgårde til et nytt, midlertidig hjem, hvor de utpinte, norske nå i ro og trygghet kan få ta seg igjen og komme seg etter det harde livet på en av de mest værharde øyene opp i Ishavet.


Et kritisk blikk på reportasjen: Det aller meste av reportasjen er sannferdig, men en av historiene har et humoristisk tilsnitt og må ansees som delvis usann. Den bærer helt klart preg av overdrivelse. Her tenker jeg på fortellingen om kua som ble sprengt gjennom fjøstaket.

Teksten er også delvis et propagandaskriv. Det å skrive om den vellykkede redningsoperasjonen er i seg selv et middel som lar seg lett bruke i propaganda øyemed, men i så måte er ikke teksten i seg selv et propagandaskriv. Men teksten får en dreining i den delen der man setter menneskene på Sørøya i sammenheng med kampen mot nazismen og den europeiske frihetskampen. Sørøyværingenes «kampe» som en del av den europeiske storkonflikten og kampen mot nazismen blir nok framstilt slik for i stor grad rettferdiggjøre den britiske og norske ressursbruken. Det var mye som ble satt på spill for å redde disse menneskene, både mennesker og materiell. I tillegg til fikk britene og den norske regjeringen framstilt seg selv som velgjørere ved å offentliggjøre aksjonen i mediene.

Var Sørøyværingene en del av den europeiske kampen mot nazismen? Deres uvilje mot å evakuere må nok heller (eller også) tillegges andre faktorer enn bare som en del av en frihetskamp. Uvilje bør nok også tillegges et materielt perspektiv. Mange var nok (i tillegg til frihetskampen) opptatt av å redde sine eiendeler, hus og hjem, kanskje i større grad enn som et bidrag i kampen mot nazismen. Det betyr ikke at uviljen mot å evakuere overhode ikke var et opprør mot okkupasjonsmakten, men det å sikre sine materielle eiendeler var vel så viktig. Uviljen må også sees i sammenheng med hva de tyske militære og hva NS-myndighetene hadde å tilby. Det de hadde å tilby var et liv som var mindre forutsigbart/kjent. Evakuering var en reise inn i det ukjente. Ved å la seg evakuere ville befolkningen legge sin skjebne i andres hender (tyskernes og NS-myndighetenes). Dette skapte nok preg av stor usikkerhet.

Til hvem hadde partisanene i Øst-Finnmark sin lojalitet? (Redigert 06.03.2016)

Jeg ble invitert til å delta en diskusjon om partisanene på facebook. Diskusjonen tok for seg den behandlingen partisanene fikk etter krigen og deres lojalitet. Jeg må innrømme at jeg er relativt blank angående dette temaet - partisaner og etterkrigstiden. Jeg sendte inn et svar på diskusjonen ut fra hva jeg tror. Det er kun de som deltok som partisaner som vet hva som er riktig. Jeg har publisert mitt svar i den etterfølgende teksten.

Hei Bengt. Jeg har lest diskusjonen. Jeg er enig at det er et vanskelig spørsmål å besvare [til hvem] radiospionenes [hadde sin] lojalitet da de lot seg verve i Sovjetunionen i 1940-41. Hvis rekrutteringen skjedde under tvang, så kan man nok anta at deres lojalitet for det meste var knyttet til dem selv og deres nærmeste (deres familie og venner).

Men for å kunne gjøre seg opp en mening om til hvem de var lojale, bør man nok se på flere ting som kan ha hatt innvirkning på hva de tenkte og hva de trodde på. Var de opptatt av å frigjøre Norge fra okkupantene? Var de drevet av frykt/hat mot fascismen? Var de lojale mot det norske demokratiske systemet? Ønsket de en sovjetisk arbeiderstat? Eller var de opptatt av å stå sammen med England mot tyskland? Her må man huske på at i 1940-1941 var det kun Storbritannia som kjempet mot tyskerne, fram til sommeren 1941, da russerne ble dratt inn i krigen. Hvilke faktorer var med på å påvirke deres lojalitet? Hvilken lojalitet de ulike hadde må nok sees i sammenheng med når de ble en del av dette nettverket. Og hvordan de ble en del av dette nettverket. 

1) Det er ingen hemmelighet at flere av de som dro til Sovjetunionen 1940 var svorne kommunister. Kommunister reiste til Sovjetunionen både fra Sør-Varanger og Vardø herred (Kiberg), sommeren og høsten 1940. På 1930-tallet var det en god del kommunister og sosialister i Norge. De som var kommunister var revolusjonære. De mente at arbeiderne kunne ta makten fra borgerskapet, omså med voldelige midler (væpnet revolusjon). Sosialister ønsket også å innføre sosialisme men med støtte i folket, det vil si gjennom demokratiske valg. Kommunismen på Varangerhalvøya ikke noe nytt fenomen, men hadde vært her en stund. Sør for Varangerhalvøya, i Sør-Varanger skal arbeiderbevegelsen ha vært ganske fremtredende kort tid etter at gruvevirksomheten ble etablert på stedet rundt 1906. På Varangerhalvøya skal Kiberg og Vardø ha vært viktig som utskipningshavn for personer som ønsket å reise til Russland usett, og for politisk litteratur som ble smuglet inn til Russland. Dette var en virksomhet som skal ha vært etablert allerede under første verdenskrig. I 1920 skrev Sognepresten i Vardø sogn sitt avsluttende innlegg i "presteboka". Han hadde da vært prest i 10 år i Vardø prestegjeld. Han skrev at han var bekymret for bolsjevismen (den russiske kommunismen) som hadde fått fotfeste i sognet, dvs. Vardø by og Vardø Herred. Her kan man legge til at Arbeiderpartiet var et revolusjonært parti fram til ca.1922. I 1922 brøt partiet med den revolusjonære tankegangen og gikk over til å bli et demokratisk parti. Det jeg prøver å si her er at kommunisme ikke var noe ukjent og nytt for de som dro i 1940, men man må nok anta at flere av de som dro hadde sine klare idealer og var tilhengere av den komunistiske ideologien - idealet var en stat styrt av arbeiderne og der godene i samfunnet ble mer rettferdig fordelt.

2) Kommunismen og sosialismen fikk nok størst fotfeste i de samfunnene der fattigdommen rådet som aller verst Norge. Kiberg var et slikt sted, sammen med gruvesamfunnet Kirkenes og Pasvikdalen. Dette var også samfunn som tradisjonelt hadde hatt tett kontakt med samfunn på andre siden av grensen. Her fikk man påvirkninger og følinger med de konfliktene og tenkesettet som utspant seg i Russland og Finland. Kiberg skal ha vært et sted der fattigdom var utbredt i mellomkrigstiden. I Kiberg skal de ha vært så fattige at det kom inn forslag i herredsstyret til Vardø herred om å dele herred i to. [Forslaget gikk ut på å skille den vestlige delen fra den østlige delen. Hvis jeg ikke husker helt feil kom forslaget på slutten av 1920-tallet. Man ønsket dette fordi Kiberg var et så sosialt belastet at det gikk hardt ut over kommunens fattigkasse. I slike fattige samfunn var det nok mange som mistet troen på sosialt rettferdig samfunn med demokratiet som system. Det var nok mange som mente at de selv (fiskere og arbeidere) måtte ta opp kampen mot sosial urettferdighet. Her hadde nok den revolusjonære kommunismen god grobunn. I Sør-Varanger (som i Kiberg) var det også etniske grupper som muligens hadde følt urett. De finskspråklige ble ikke sett på som gode nordmenn og ble forskjellsbehandlet. Norske myndigheter ønsket norsk og lojal befolkning i Finnmark, i så måte passet ikke den finske befolkningen inn. 

Som en digresjon kan man her påpeke at det ikke bare var kommunistene som ønsket revolusjon/store sosiale omveltninger i mellomkrigsårene. Det oppsto også grupper som så det som sin oppgave å forsvare borgerskapet og det bestående. Flere var av den oppfatning at demokratiet i Norge ikke fungerte optimalt, da de var av den oppfatning at demokratiet ikke ville sikre dem det de mente var deres rettigheter. I tillegg til ytterliggående sosialister oppsto det også ytterliggående borgerlige grupperinger i Norge på 1920-tallet, . De så det som sin oppgave å samle de borgerlige partiene slik at de kunne hamle opp med sosialistene som ønsket å ta makten og gjennomføre store endringer. En slik gruppe var Fedrelandslaget. Fedrelandslagets mest profilerte medlem var Fritjof Nansen. Fedrelandslaget jobbet fra og med midten av 1920-tallet for et borgerlig samarbeid. Noen år senere skulle komme en gruppe som kalte seg Nasjonal Samling. NS ble etablert på 1930-tallet. I likhet med Fedrelandslaget ønsket de å bekjempe sosialismen ved å samle alle de boregelige kreftene/partiene under en fane, derav navnet "Nasjonal Samling". NS slo ikke så godt an som parti, men de klarte å mobilisere i enkelte kommuner og kommunevalg. NS hadde også sine støttespillere i Finnmark. På Varangerhalvøya fantes det flere medlemmer i Vardø og Vadsø. På nasjonalt nivå ble Nasjonal samling ledet av den tidligere Bondepartipolitikeren Vidkun Quisling. Quisling hadde også tidligere vært aktiv innen Fedrelandlaget sammen med Nansen. Fedrelandlaget var svært skeptisk til kommunismen. Quisling ønsket på mange måter å videreføre Fedrelandslagets politikk, blant annet det å samle de borgerlige partiene i en borgerlig blokk. 

3) Frontene mellom de kommunister, fascister og demokrater ute i Europa var steil, spesielt fra midten av 1920-tallet og utover 1930-tallet. Den Spanske borgerkrigen kan nok sies å være et resultat av denne konflikten. Her ble det krig mellom venstreorienterte grupperinger og de religiøse konservative ledet av den spanske offiseren Franco. Konflikten mellom disse gruppene var med på å prege nyhetsbildet i mellomkrigstiden, noe som igjen genererte nye tilhengere. Hendelser i nyhetsbildet var blant annet Den Spanske borgerkrigen, arbeiderstaten Sovjetunionen, kooperativstaten Italia og Italias krig i Afrika med mer. Her kan det nevnes at Hitlers kuppforsøk i 1923 ble omtalt i Aftenposten kort tid etterpå. Befolkningen i Norge tror jeg i stor grad var orientert mot de store kulturnasjonene ute i Europa og ble påvirket av disse og hendelsene der. De store kulturnasjonene i Europa var Tyskland, Storbritannia, Russland og Frankrike. De som tilhørte ulike politiske gruppene i Norge "heiet" nok på sine "helter" og ideologier. Dette har nok også vært tilfelle på Varangerhalvøya. I følge Jentoft var det flere av de som bodde i Varangerområdet som dro til Sovjetunionen på studietur. Her lærte de om arbeiderstaten og fikk se hvordan den vanlige mannen - arbeideren - kunne få medbestemmelse, utdannelse og arbeid. Dette var et revolusjonært tankegods. Dette ble tatt med tilbake til venner, slekt og bekjente, noe som igjen ga grobunn for kommunismen. Det fantes altså personer i Øst-Finnmark som ikke bare leste om det i media, men som aktivt søkte å få kunnskaper om den kommunistiske ideologien.

4) I 1940 fantes det allerede Sovjetiske spioner i Finnmark, altså før krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen brøt ut. De var muligens ikke så mange, men de eksisterte. Det blir hevdet indirekte flere steder i kildene. Jeg tolker det slik at flere av de som reiser Sovjet i 1940 hadde tatt denne turen før og at de hadde forbindelser ut over det å være fisker i området. Jeg tolker det i alle fall slik ut fra Jentofts bok - "Mennesker ved en grense". Jeg mener også at Otto Larsens beretning også gir hint om det, med mer. Med en utbredt virksomhet under nesen på norske myndigheter kan selvsagt føre til at man kan stille spørsmål om hvor deres lojalitet lå. Osvald Harjo (Kven i grenseland - NRK) bekrefter også dette i et portrettintervju sensommeren 1986. Han gir inntrykk av at kommunismen var vanlig og at skjult samarbeid over grensene også var noe som var utbredt i de miljøene. Jonas Lies liste over kommunister i Øst-Finnmark fra 1939-40 skal ha inneholdt 400-500 navn.

5) Men, flere av de som ble en del av dette spionnettverket under krigen gjorde det nok ikke kun av ideologiske grunner alene. Det betyr ikke at de ikke var sosialister, men det kan se ut til og anta at de gjorde det også på grunn av materielle goder. De kan også/eller ha deltatt i spionasje fordi de kjente de som spionerte, og/eller de fordi de ønsket å bekjempe en okkupasjonsmakt. Et god eksempel er Rikard Lind. Han ble en del av dette nettverket, men hadde tidligere vært norsk soldat (nøytralitetsvakt). Etter krigen hevder han at han lojalitet lå hos England, ikke hos kommunistene. Han var fra Kiberg og kjente kommunistene fra Kiberg. Da kommunistene fra Kiberg kom på oppdrag i 1941 og ba om hjelp, så stilte han opp. Han skal ha fått forsikringer om at han deltok i en frigjøring av Finnmark, der russerne samarbeidet med England. Han hevder iallefall dette selv i avisa Finnmarken i 1980. I følge bøkene til Eriksen, så skal Rikard Lind ha påstått at hans deltakelse var knyttet til det han trodde var en oppklaring og klargjøring for invasjon og frigjøring av Finnmark. Dette skal ha vært informasjon som russerne ga. Dette er ikke usannsynlig. Operasjon Jupiter var et reelt tema hos Churchill og Stalin, i alle fall i 1942. Stalin ba britene om hjelp allerede sommeren 1941, og det var i denne tiden (sep/okt 1941) de første nordmennene ble satt i land som partisaner. Før den tid, våren 1941, kan det se ut til at enkelte fra Kiberg allerede hadde vært i Norge på spionoppdrag. Disse tidlige oppdragene kan nok ha vært mer ideologisk motivert, eller vært motivert av deres families situasjon i Sovjetunionen. MEN! dette er kun gjetninger fra min side. Jeg tolker at det har vært en slik tidlig aktivitet på våren 1941 ved å lese Eriksen (flere bøker) og Larsen (jeg var sovjetspion). De seks som flyktet fra Jakobselv og Kirkenes sommeren 1940, skal ganske tidlig ha blitt aktiv i spionoperasjoner i Finnmark. Det er mulig at Lind som ble partisan hadde sin lojalitet knyttet til nasjonalfølelse, alliansen mellom England og Sovjetunionen og demokratiske politiske verdier. Her må man legge til at Lind mest sannsynligvis fikk godt betalt for det arbeidet han gjorde. I alle fall inntil han ble oppdaget og måtte flykte senhøsten 1941. Etter den tid hadde han færre valg muligheter. I følge Jentoft forsøkte Rikard Lind (Eriksen) og hans nevø Ingolf Eriksen våren 1944 å reise til England med et alliert skip. Det hele ble oppdaget og de ble arrestert av russisk etterretning. De ble sendt til en fangeleir nord for Moskva. Ingolf døde april 1945, men Rikard Eriksen overlevde fangetilværelsen og kom seg hjem til Norge i oktober 1945.

6) Etter krigen ble fikk man en "ny" og klar polorealisering av ideologier. Fra og med rundt 1947-1950 fikk man en ny maktkamp mellom - kapitalisme og sosialisme. Kibergsamfunnet ble også en del av dette. De som på en eller annen måte hadde vært aktiv ble etter krigen "straffet" for det noen hadde vært med på. I et slikt miljø var det nok viktig å velge side og ta avstand fra det man trodde på og det man hadde deltatt på tidligere for å beholde sin sosiale status og jobb. Ønsket de å utgi seg for noe de ikke var på grunn av den spente situasjonen? Ga de et riktig bilde av seg selv da de lot seg intervjue av Hans Kr. Eriksen og aviser i årene etter krigen? 

7) Det er ikke helt unaturlig at Norge, som sto på vestlig side måtte holde et øye med de som hadde kontakter østover. Fra norsk side ble det sendt CIA-agenter inn i Russland, gjerne bak ryggen på de på norske myndighetene. Det samme skjedde fra russisk side. Russerne sendte agenter inn i Norge. Noen ble nok tatt, mens mange klarte nok å skjule sin virksomhet. De som var dyktige klarte å skjule seg og måtte være gode til å framstå som noe annet enn det de var. De tidligere radiospionene ble selvsagt et klart mål i så måte. De var nok av interesse for begge sider. Man kan ikke se bort fra at de norske myndighetene ønsket mest mulig informasjon av disse, og at sovjetene ønsket det samme. Jentoft skriver at flere av det tidligere agentene fikk tilbud av russerne til å fortsette sitt arbeide mot betaling. Det var naturlig at de spurte dem da de hadde kompetansen. De kunne framgangsmåtene, de kunne skjule sendere over et stort område (kanskje de lå der skjult fra krigens dager), de hadde kodene, de hadde kunnskaper om hvordan de skulle ta kontakt, de visste hvem de kunne samarbeide med, de visste hvor de kunne gå i land langs kysten, hvor de kunne gjemme seg, de behersket teknologien, osv, osv. Man må også huske på at de måtte sverget troskap til Sovjetunionen og at de var sterk i troen på kommuniststaten. Dette skal ha vært en troskap som mange holde livet ut. Flere var i alle fall ikke så meddelsom om sin tid som partisan. Var det de som fortsatt var tro til den kommunistiske ideologien som ikke ønsket å stå frem med sin fortelling? Jeg mener at svaret mest sannsynligvis er "ja". Jeg vil påstå at de som ikke følte lojalitet til kommunismen og Sovjetstaten var de som tok bladet fra munnen og fortalte om sine opplevelser. Olaf Larsen og Osvald Harila var tidlig ute og viste sin misnøye, mens Rikard Lind ikke rakker ned på systemet, men ønsket å fortelle hvorfor han deltok på russisk side og redegjøre for hva han var med på i Finnmark. Leser man avisintervjuer gitt av tidligere partisaner (1979), så de gir et mer glanset bilde av tilværelsen i Sovjet enn det Jentoft beskriver (2005). Tausheten blant kommunistene var med i krigen kan tolkes som et tegn på lojalitet til Sovjetunionen.

8) Jentoft skriver i sin bok at russisk etterretning begynte en aktiv rekrutering av kommunister og andre i Øst-Finnmark høsten 1944, og den tiden de oppholdt seg i Øst-Finnmark fram mot september 1945. Han kan navngi flere som sa seg villig og som bidro på ulike nivåer. Her må det sies at rekrutteringen ser ut sil å bære preg av en kampanje, der russerne samlet inn så mange navn som de kunne, men at seriøsiteten til den framtidige spionen ikke var første prioritet. Det viktigste var nok å få de ideologisk overbeviste til å fortsette sin virksomhet.

Er det naivt å tro at alle de som dro i 1940 kun kjempet for et fritt og demokratisk Norge? Er det naivt å tro at ingen av de som dro ikke fortsatte sitt arbeid for Sovjetunionen også etter krigen. Slik det ser ut i dag, var det nok flere av de som dro som ble uskyldig overvåket og mistenkeliggjort av norsk etterretning. Men det trenger ikke å være riktig. Kanskje man får seg overraskelser en gang i framtiden. Vi vet at fantes sovjetiske spioner i Norge etter krigen, og at noen av dem ble avslørt - også i Finnmark. Man kan stille spørsmål om alle de som ble avslørt ble vist fram i full offentlighet, eller om de forble tatt i det skjulte for så å inngå avtaler med norske myndigheter - utveksling av informasjon.

Krigen når Ingøy radio - Del 1 (Nyere og omskrevet versjon, 08.06.2015)

Ingøya

Ingøya var en av de flere øyer på kysten av Vest-Finnmark. Øya ligger helt ytterst i havgapet på linje med Hjelmsøy og Magerøya. Andre øyer i det samme området er Måsøy, Rolvsøy, Kvaløya, Sørøya med flere. Av forannevnte øyene er Ingøya blant de minste. Ingøya er i underkant av 20 kvadrat kilometer stor. Øyas høyeste punkt er Mafjordfjellet som strekker seg 334 meter over havet. Sammen med Rolvsøy, Hjelmsøy deler av Magerøya, deler av Måsøy og et stykke av det kystnære fastlandet utgjorde Ingøya en del av Måsøy herred.

Selve Ingøya hadde allerede i gammeltid vært bosatt av de norrøne vikingene. Arkeologiske kilder vitner om det. Godt over 1000 år senere, på begynnelsen av 1930-tallet bodde det cirka 400 fastboende på Ingøya. De mer sentrale stedene på øya var fiskeværet Finnes og Gåsnes. I Måsøy herredet som helhet bodde rundt 2 600 mennesker per oktober 1939.

Hovednæringen på Ingøya var den samme som langs hele kysten av Finnmark. Her var det fiske som ga inntekter til livets opphold. Ingøya var omgitt av flere øyer. Samfunnene ut på disse øyene og langs kysten var i likhet med mange av de andre kystsamfunn i Finnmark spredt rundt i fjorder på nes. Her var det fiskebåter, fiskere, fiskekjøpere, kaianlegg av ulik størrelse. Her var det også mange mindre gårdsbruk med husdyr og små dyrkede jordlapper. Rundt om på jordlappene i Finnmark slo man blant annet gress til sine husdyr.

Før krigen var Måsøy herred praktisk talt selvforsynt med kjøtt og melk. Kun noen få steder som ikke hadde de riktige forutsetningene for husdyrhold var avhengig av forsyninger utenfra. Sau og geiter var det mye av, i tillegg var det de som hadde kyr og hester.

Bildet viser fiskebruk og bebyggelse på Finnes på Ingøya. Bildet er sannsynligvis tatt på 1930-tallet (Kilde: Ingøysidene ? http://www.fikas.no/~aklo/Ingoyweb/fotografier.htm).

De større og mer folkerike øyene i Vest-Finnmark var Magerøya og Kvaløya de større tettstedene Honningsvåg og Hammerfest. Magerøya ligger i likhet med Ingøy helt ute i havgapet, men Kvaløya ligger lengre inn på kysten skjult bak den store Sørøya. Honningsvåg ligger Magerøya. Den ligger cirka 70 kilometer i luftlinje øst for Ingøy, mens Hammerfest som ligger på Kvaløya er 42.5 km i luftlinje sør-vest for Ingøy. I 1944 var det cirka 2 500 fastboende i Honningsvåg, mens det i Hammerfest skal ha bodd cirka 3 700 fastboende i 1944. Hammerfest var en by i 1944, og var en av tre byer i Finnmark. De to andre byene var Vardø og Vadsø i Øst-Finnmark (Det norske næringsliv ? Finnmark Fylkesleksikon 1952: 18-21, 335 og Fosnes 1974: 106).

Ingøy radio

Sommeren 1940 var Ingøy og Finnmark preget av krig som hadde gjort sitt inntog i landet. Ved Ingøy radio gikk det muligens an å spore en ekstra spenning/usikkerhet blant de ansatte da radioen også ble brukt til militære formål. Radioen på Ingøya ble etablert i 1911 på Laukholmen. Laukholmen ble også kalt Lille Gåsøy. På Laukholmen lå Gåsøy vær. Her var det både fiskebruk og landhandel. Fiskebruket var eid av Nibe. Det ble senere overtatt av Digre. Fra Laukholmen var det veiforbindelse som strakte seg helt til Ingøy (H. Hansen I Ultima Thule: 17). 


Radiosender på Laukholmen ble opprettet på bakgrunn av gruvedriften på Svalbard. Det amerikanske gruveselskapet The Arctic Coal Company drev gruvedrift ved Adventfjorden på Svalbard. De hadde avdelingskontoret Tromsø. Kontoret ble flyttet fra Trondheim til Tromsø i 1910. Dette amerikanske gruveselskapet sendte en forespørselen til norske myndigheter der de ytret ønske om å få etablere en radiosender i Norge. Radiosenderen i Norge skulle brukes i et radiosamband med en eventuell radiosender på Svalbard. De var nødt til å ha en radiomottaker og sender så nært Svalbard som mulig da radiosenderne hadde en begrenset rekkevidde på begynnelsen av 1900-tallet. De norske myndighetene ønsket ikke at et utenlandsk og privat firma skulle få etablere seg med en radiosender på Svalbard og i Norge. De norske myndigheten svarte med å tilby seg til å bygge radiostasjoner både på Svalbard og i Norge. Med den forutsetning at amerikanerne forpliktet seg til kun å bruke disse stasjonene. Hvorfor kom norske myndigheter med et slikt tilbud. Tilbudet må nok sees i sammenheng med Norges myndigheters ønske om å hevde råderett over øygruppa. I 1911 var ikke Svalbard offisielt underlagt noen stat. Internasjonalt ble øygruppa ansett for å være ingenmannsland. I så måte var det ikke ønskelig for nordmennene at private aktører skulle få kontroll på viktig infrastrukturen i området, spesielt aktører som ikke var norske. Altså, for å hevde en slags suverenitet på Svalbard bestemte de norske myndighetene selv å bygge radiostasjoner på Svalbard og Ingøya. Radiostasjonene ble bygget til tross for at utgiftene ble store. (Polarhistorie - etablering av Spitsbergen radio: lesedato 19.04.15 og Årbok Svalbard 1981-82: 7)

Som sagt, datidens radiosendere kunne ikke kringkaste så langt. Valget falt derfor en av de ytterste punktene på fastlandet, Ingøya helt ut i havgapet på Finnmarkskysten. Sommeren 13. juli 1911 ble materiell til radioen losset i land på Svalbard og byggingen kunne starte her. Det samme ble gjort på Ingøya den samme sommeren. Den 23.september 1911 var radiosenderen på Spitsbergen satt opp og klar for drift. Radiosenderen var operativ og kunne motta radiosendinger fra verden utenfor, men den kunne ikke kringkaste. Den måtte vente til at en nærliggende mottaker var operativ. Den måtte vente til at radiostasjonen på Ingøy var klar. Radiosenderen på Ingøya sto klar i november. Den 24.november klokken 01.45 ble det for første gang opprettet kontakt mellom de to senderne og Spitsbergensambandet var etablert. Spitsbergen hadde kontakt med fastlandet. Radioen ble en del fornyet i 1931 med ny rørsender ? 800 watt (Kilde: Polarhistorie ? etablering av Spitsbergen radio: lesedato 19.04.15 og H. Hansen I Ultima Thule: 17-18).

Bildet viser Ingøy radio på Laukholmen (Kilde: Ingøysidene ? www.fikas.no: lesedato 19.06.14).

Krigsvåren 1940

Våren 1940 fikk Ingøy radio i likhet med andre radiosendere i Norge tyskernes oppmerksomhet. Det var ikke uten grunn. Under angrepet på Norge ble Ingøy radio brukt som en del av radionettverket til de norske sjømilitære styrkene i Norge. Hva dette innbar kan man gjette seg til, men radioen ble nok brukt til å sende meldinger av militær karakter, med mer. Dette var til bekymring for telegrafbestyreren på Ingøy radio. Han var av den oppfatning at radioen burde bli gitt militærbeskyttelse. Han uttrykte seg i alle fall i slike vendinger etter kapitulasjonen sommeren 1940. Det ble opprettet to utkikksposter på Ingøya som skulle varsle radioen, og sikker flere, om farer. Det ble etablert en utkikkspost på Vakthaugen og en flyvarslingspost på Fruholmen. Fruholmen som er ei mindre øy som ligger ut i havet like vest for Ingøy, cirka 6,25 km i luftlinje vest for radioen på Gåsnes.

Den 6.juni hadde krigen i Norge vart i nesten to måneder. På ettermiddagen torsdag 6.juni ble radiostasjonen på Ingøy kontaktet av telegrafen i Hammerfest. Klokken var da 16.00. Ingøy radio fikk beskjed om at det var blitt observert et fly over Lillefjord. Hvordan Ingøy ble kontaktet står det ikke noe om i papirene. Flyet som var blitt observert var ikke blitt identifisert. Nasjonaliteten var ukjent og det hadde kurs rett ut mot havet. De som oppholdt seg på Ingøy radio ble bedt om å være på vakt. Personen som mottok meldingen var vakthavende ekspeditør fru Aslaug Ellefsen. Ellefsen tok straks kontakt utkikksposten på vakthaugen og varslet dem om flyet. Utkikksposten kunne melde tilbake at de ikke hadde sett noe. Aslaug Ellefsen kontaktet deretter flyvarslingsposten på Fruholmen for å informere dem. De hadde heller ikke sett flyet. Observasjonspostene på øya var nå alarmert og holdt skarp utkikk. Det ville bli vanskelig å få øye på flyet da skylaget lå tett over øya.

Hvor lang tid det gikk fra flyet ble observert over Lillefjord til at det ble meldt fra til Hammerfest, til Ingøy radio og ut til vaktpostene vites ikke. Det kan tenkes at det gikk noe tid, kanskje 10 - 15 minutt. I rapporten er står det skrevet: «Kl 1600 den 6 juni mottok [Ingøy stasjon] melding fra Hammerfest (Kistrand?)?» Hvordan man skal tolket dette er usikkert. Det kan hende at den som har skrevet rapporten stiller spørsmålstegn om meldingen virkelig kom fra Hammerfest. Var det slik at den kom fra Kistrand i Porsangerfjorden? Eller er det slik at meldingen kan ha kommet fra Lillefjord via Kistrand til Hammerfest?

Det ha blitt etablert observasjonsposter på kysten i krigsmånedene. De eksisterte nok også som en del av nøytralitetsvakt ordningen før krigsutbruddet. De skips- og flyobservasjons-poster som ble etablert langs kysten var underlagt de lokale lennsmennene på de enkelte stedene. Postene ble i hovedsak bemannet av folk som var arbeidsledige (Kilde: Gunnar Jacobsen, Havøysund: per e-post 12.04.2015).

Det fløy nok ikke ubemerket ut mot kysten. Det ble sannsynligvis sett av flere uten at vi i ettertid kan vise til nedskrevne vitneobservasjoner av hendelsen. Blant de som så flyet og som vi har vitneobservasjoner fra er to personer som den gang da var unge gutter på Hjelmsøy. Guttene var Einar Stabell og Bjarne Stabell. De var fra Sandvika som ligger i Akkarfjorden på Hjelmsøy. Den 6.juni var de var ute og lekte da de ble oppmerksom på en kraftig motordur. Duren gjorde dem oppmerksom på et stort firemotors fly. Flyet kom i lav høyde innover Akkarfjorden. Flyet fløy så lavt og så nært at guttene tydelig kunne se besetningsmedlemmer om bord i flyet. De så også at flyet hadde store svarte kors på siden. Flyet fortsatte innover Akkarfjorden mot fjordbunnen. Inne i fjorden snudde flyet for så å returnere og fly ut av fjorden. Det forsvant vestover ut mot havet i retning Ingøy. Etter en stund skal guttene ha hørt en svak buldring i vest. Hva de hadde hørt var sannsynligvis bombingen av Ingøy radio. Kilde: Gunnar Jacobsen, Havøysund: per e-post 12.04.2015).

 

På Ingøya var det fortsatt tykt skylag med enkelte revner. I en av disse revnene fikk vaktposten på Vakthaugen øye på et stort firemotors fly komme fra østlig retning. Flyet hadde kommet ganske nært før de oppdaget det. De kunne ikke se hvilke kjennemerker flyet hadde. Det var vanskelig å se da det hadde kurs rett mot dem. Kjennemerkene fikk de først øye på da flyet la seg på siden i lufta og fløy innover øya. Flyet var tysk. Vaktposten hev seg straks på telefon og varslet radiostasjonen på Gåsnes. Vakthavende på radiostasjonen, Aslaug Ellefsen, tok imot oppringningen. Et tysk fly sirkler over Ingøy og radiostasjonen. De på radioen måtte søke dekning straks.

Flyet de fikk øye på var mest sannsynligvis av den samme typen som ble brukt av tyskerne ved bombingen i Øst-Finnmark. I Øst-Finnmark hadde tyskerne brukt et Focke Wulf Fw 200 Condor (se bilde under) til å angripe og bombe radiostasjonene i Vadsø og Vardø, og til å angripe Kirkenes og trelageret i Sør-Varanger. Det var i mai og juni 1940.


De som oppholdt seg på stasjonen denne dagen var Aslaug Ellefsen, fru Mina Bathen, frøken Kaspara Falch, hushjelp frøken Else Mortensen, sydame frøken Ragnhild Mortensen, hushjelpen fru Selma Pedersen, telegrafreservene Roald Vilhelm Aronsen fra Hammerfest og Johan Riesto, telegrafekspeditør Ulv Skjeldfjord og Else Skifjeld. Telegrafbestyrer Bathen var ikke på radiostasjonen. Han var på tjenestereise.

Telegrafbestyrerens kone, Mina Bathen, var datter av Jens Kristian Nibe. Jens Kristian Nibe var den som hadde startet fiskebruket på Laukholmen.

En av hushjelpene på Radiogården, fru Selma Pedersen, fortalte om hendelsene denne juni dagen i et intervju til historiebladet for Måsøy - Ultima Thule (i 1990?). Den 24 år gamle Selma Pedersen skulle egentlig ikke være på radiogården. Det hele var en tilfeldighet. Hennes søster Margith var blitt syk og hun hadde sagt seg villig til å gå på arbeid for henne. Hennes søster Margith jobbet som tjenestepike på radiogården, en jobb som Selma måtte overta. For å kunne påta seg jobben fikk hun sin mor Martha til å passe hennes to sønner, Marthas barnebarn. Barna kunne ikke være alene hjemme da Selmas mann var ikke hjemme. Han var mobilisert i militærtjeneste i Alta. Arbeidsoppgavene som Selma ble satt til å gjøre var blant annet å hjelpe Ragnhild Mortensen med forfallende arbeid (Rita Larsen 1990?: 19).

Straks etter at Aslaug Ellefsen hadde fått melding om flyet, så ringte hun personalboligen for å varsle. Oppringningen ble besvart av telegrafbestyrerens kone, Mina Bathen. Mina fortalte at hun hadde sett flyet og var på vei ned i kjelleren. Det var ikke bare telegrafbestyrerens kone som hadde sett flyet. I følge rapporten hadde de fleste som oppholdt seg i funksjonærboligen blitt oppmerksom på flyet. De hadde begynt å trekke ned i kjelleren og søkte dekning der. I hvilken grad Mina Bathen og Aslaug Ellefsen hadde full oversikt over hvem som var kommet seg i dekning er usikkert. De påtok seg i alle fall ansvaret for å sjekke om alle har blitt varslet.

Mens de sjekket om alle var kommet seg i sikkerhet fløy flyet over stasjonen og gjorde en sving innover øya, før det det returnerte med østlig kurs mot radiostasjonen. Da flyet returnerte hadde ikke vakthavende, A. Ellefsen, og Mina Bathen ennå ikke rukket og kommet seg i kjelleren. Flyet kom med stor hastighet mot stasjonen og slapp sin første last. Det ble anslagsvis sluppet 3-4 bomber i første omgangen. Til alles hell så kan det se ut til at tyskerne bommet på målet. Bombene eksploderte et stykke syd for stasjonen uten å gi andre skader enn på den bakken de falt på. Klokken var da blitt fjorten minutt over fire på ettermiddagen. Ellefsen og telegrafbestyrerens kone kom seg nå i sikkerhet i funksjonærboligen og sprang ned i kjelleren og tilfluktsrommet. Det rommet som var innredet som tilfluktsrom, var det rommet i kjelleren som lå mest mulig midt i huset/funksjonærboligen. Man hadde valgt dette rommet fordi man mente at det ville gi best mulig dekning.

Krigen når Ingøy radio - Del 2 (Omskrevet versjon, 08.06.2015)

Angrepet

Vel nede i kjelleren kom Vakthavende Ellefsen på at hun hadde glemt å skru av hovedbryteren til strømnettet. Telegrafbestyrere, som var på tjenestereise, hadde gitt de ansatte klare instrukser om at hovedbryteren til strømnettet skulle slåes av hvis stasjonen ble angrepet. På dette tidspunktet hadde sannsynligvis flyet fløyet over stasjonen og var kommet et stykke forbi stasjonen for å gjøre en sving før det kunne returnere tilbake og gjøre et nytt angrep. Ellefsen sprang opp av kjelleren og ut av funksjonærboligen. Her la på sprang tilbake til radiostasjonen. Vel inne på stasjonen fikk hun slått av hovedbryteren som var på sikringstavla for lysnettet. Hun løp så tilbake til funksjonærboligen og til kjelleren. I rapporten som ble skrevet i ettertid berømmes hun for sin åndsnærværelse (dvs. hennes evnen til å tenke klart/holde hodet kaldt under det farlige angrepet).

Alle var kommet seg i sikkerhet. De som var i tilfluktsrommet var Aslaug Ellefsen, fru Mina Bathen, frøken Kaspara Falch, frøken Else Mortensen, frøken Ragnhild Mortensen, fru Selma Pedersen og telegrafreserve Roald Aronsen. I Bestyrerens matbod som lå like ved søkte telegrafekspeditørene Ulv Skjelfjord, Else Skifjeld og telegrafreserve Johan Riesto tilflukt.

Til bladet Ultima Thule forteller Selma Pedersen (50 år etter angrepet) at de hadde løpt ned i vaskekjelleren da de så flyet. Her hadde hun søkt tilflukt sammen med Mina Bathen, tjenestepiken Else og en telegrafist. Hun forteller videre at en av telegrafistene ikke rakk å komme seg inn i vaskekjelleren, men ble værende i gangen utenfor. Rapporten som er skrevet noen uker etter angrepet er noe annerledes i sin framstilling enn den Selma gir 50 år senere, men mye er likt. Den personen som Selma fortalte at ikke kom seg inn i vaskerommet kan være de samme personene som skal ha oppholdt seg i bestyreren matbod. Hvilke detaljer som er riktig og hvilke som er gale er svært vanskelig for ettertiden å bedømme.

Etter den korte flyturen var flyet tilbake. Denne gangen ble bombene sluppet med større presisjon. Det ble sluppet tre bomber og aller rammet funksjonærboligens sydlige fløy. To bomber gikk gjennom taket, mens den tredje stusset bakken ved funksjonærboligen før den gikk som et prosjektil gjennom kjøkkenvinduet til bestyrerleiligheten. Man antar at alle tre bombene gikk gjennom gulvene i huset før de eksploderte. I den delen av kjelleren der bombene eksploderte var det ikke kjelleren innredet. Her var det satt opp en mur av svære gråsteiner som fungerte som en bæring for huset. Mellom denne muren og tilfluktsrommet var det to vegger av murstein. De besto av helstein med mur og puss.

Selma Pedersen mener at flyet sannsynligvis ikke hadde til hensikt å bombe funksjonærboligen (radiogården). Hun forteller: Målene for bombeflyet var sikkert radiostasjonen, men denne lå mellom de over 60 meter høye radiomastene og var derfor vanskelig å treffe. Bombene traff i stedet radio-gården, og det var i den kjelleren vi oppholdt oss (Larsen 1990: 19).

Eksplosjonen utsatte gråsteinsmuren for et voldsomt trykk og steiner løsnet. I det bomben gikk av sto Telegrafreserve Aronsen like bak døra mellom kjellergangen og tilfluktsrommet. Trykket fra eksplosjonen førte til at en stor stein fra gråsteinsmuren fant veien tvers gjennom begge mursteinsveggene, og traff døra som Aronsen sto bak. Den anslagsvise 300 kg store steinen tok med seg døra og slo Aronsen rett i bakken. Aronsen døde på stedet. Han ble 19 år. Gulvet i tilfluktsrommet ble for øvrig dekket med et lag gråstein og murblokker fra eksplosjonen. Mina Bathen som hadde stått vedsiden av Aronsen reddet seg ved at hun sto bak en smal murkant. Hun fikk blant annet skader fra steinsplinter som traff henne i armen. Kjøkkenhjelpen, fru Selma Pedersen som også oppholdt seg i samme rom, brakk lillefingeren på venstre hånd og fikk et par mindre skrammer. Sydamen frøken Ragnhild Mortensen fikk brist i to ribben og ble sterkt forslått. De to andre i tilfluktsrommet kom fra det uten skader.

Selma Pedersen forteller: Eksplosjonen var så kraftig at kjellermuren sprakk, store steinblokker løsnet, og det ble stummende mørkt i kjelleren. Vi hørte at telegrafisten som var sammen med oss, skrek om hjelp. Det viste seg senere at han var blitt liggende under store murblokker. [...] på grunn av mørket var det umulig å hjelpe han, og han omkom der. Vi hørte skudd og flydur (Larsen 1990: 19).

I rapporten skriver telegrafbestyrer Bathen at store deler av veggen i østfløyen på funksjonær-boligen i første etasje var blitt sprengt ut. Og huset hadde straks tatt til å brenne. I hvilken grad de i kjelleren var klar over branntilløpet til å begynne med er ukjent. Etter eksplosjonen ropte Mina Bathen på ekspeditør Skjelfjord for hjelp. Han oppholdt seg som sagt i matboden. De i tilfluktsrommet ville nok ut da tilfluktsrommet mest sannsynligvis var ikke var et trygt sted å oppholde seg. Det var blitt svært ramponert og kjellergangen (rømningsveien) var sperret av stein og annet. Fra begge sider begynte man nå å grave og flytte på steiner og annet. Alt de hadde å hjelpe seg med var sine bare hender. De måtte komme seg i sikkerhet på et annet sted i kjelleren.

I kjelleren ble gangen etter hvert ryddet og de overlevende klarte å komme seg ut. Skjelfjord, bestyrerens kone, frøken Skifjeld og fru Pedersen søkte nå tilflukt i messa i husholdningskjelleren. Messa var nok ikke truffet og ble nå ansett for å være det tryggeste rommet i kjelleren. Selma Pedersen forteller: Mina Bathen og jeg ble gravd fram av telegrafisten i gangen og vi måtte krype ut av den istykkerbombede kjelleren. Jeg hadde fått brukket en finger. Mina hadde fått store sårskader.

Det var ikke alle som mente at kjelleren fortsatt var et trygt sted. Etter eksplosjonen hadde telegrafreserve Johan Riesto krøpet ut gjennom vinduet på matkjelleren. Vel ute hadde han hjulpet frøken Falch ut. Hun krøp ut av vinduet til badet. Da de begge var ute la de på sprang i retning kjøpmann Digres rorbuer. De gangene flyet var i nærheten passe seg og kaste seg i skjul. Ragnhild og Else Mortensen valgte også å rømme ut av kjelleren og funksjonærboligen. Ragnhild krøp sannsynligvis ut et av vinduene, mens Else gikk via kjellergangen. Else gikk muligens ut hovedinngangen. Ute i friluft ble Else truffet i ryggen. Hva hun ble truffet av er ikke klart, en i rapporten står det at hun enten ble truffet av splinter eller kuler fra flyet. Hun ble etter angrepet funnet i ei lita kløft ved utløpet til funksjonærhusets kloakk. Else Mortensen fra Lerresfjord ble 27 år.

Flyet fortsatt å fly over stasjonen med beskytning og bombeslipp. Bombingen pågikk i til sammen cirka 15 minutter. Det ble til sammen bombet fem ganger/i fem runder. Det skal anslagsvis ha blitt sluppet cirka 12 - 14 bomber. Det skal ha blitt brukt både sprengbomber og brannbomber. De to siste rundene ble det bare sluppet en bombe ad gangen. Men de siste to bombene var til gjengjeld en god del større enn de foregående. Med unntak av de tre bombene som traff funksjonærboligen var det ingen bomber som direkte traff selve bygningsmassen.

Til tross for dette ble både stasjonen og funksjonærboligen antent. Ved stasjonen slo en eller flere bombene ned så nært stasjonens sørside, at veggen mellom ekspedisjonen og bestyrerkontoret ble antent. På denne veggen hang det et stort kjemisk brannslukningsapparat som ble utsatt for flammenes rov. Også det kjemiske brannslukningsapparatet som sto i funksjonærboligens messegang gikk tapt under bombingen. Tapet av brannslukningsapparatene var nok med på å gjøre det senere brannslukningsarbeidet vanskelig.

De første bombene ble som sagt sluppet kl.16.14. Omentrent 15 minutter senere (kl. 16:30) var bombingen over. På dette tidspunktet hadde nok tyskerne på flyet gått fri for bomber. Det betydde ikke at faren var over. Stasjonen var ikke ødelagt og flyet fortsatte å kretse rundt radiostasjonen. Etter bombingen ble stasjonsområdet beskutt fra flyet. Beskytningen skal ha pågått så å si uten opphør i følge de som opplevde det. De som var i tilfluktsrommet måtte fortsatt holde seg i skjul i kjelleren for å ikke bli truffet av kulene. Her var de delvis trygge da hverken splinter fra bombene eller kuler kunne trenge gjennom veggene inn til kjelleren. I alle fall så lenge tyskerne ikke klarte å treffe kjelleren direkte med sine bomber.

Under angrepet kunne de i kjelleren høre brannen som utviklet seg over hodene på dem. Det de hørte var hvordan bygningen over dem knaket i forføyningene, og hvordan bygget begynte å falle sammen over hodene deres. Brannen i østfløyen formerte seg. Luften i kjelleren ble fylt med Stub-lofts-leire som drysset ned fra taket i kjelleren. Lufta ble fylt med grått støv. Samtidig ble kjelleren fylt av røyk fra brannen over dem. Situasjonen ble bare vanskeligere og vanskeligere for de i kjelleren. Støv og røyk gjorde det svært vanskelig å puste. Det skal ha vært stummende mørkt i kjelleren. I følge Selma Perdersens var lyset gått.

Også på stasjonsbygningen utviklet brannen seg ytterligere. Taket (taktronen) var blitt antent av maskingeværild. Taktroen er en del av taket som blir lagt som kledning utpå den bærende konstruksjonen før man legger på den ytre delen av taket.

Slukningsarbeid

Da klokken nærmet seg fem opphørte beskytningen. Flyet fløy bort fra stasjonen og Ingøy. Angrepet var over. Straks etter at flyet hadde forlatt kom folk til stasjonsområdet for å hjelpe til. Flere satte i gang med å hjelpe ut de som var i kjelleren. Under meget farlige omstendigheter fikk de også brakt ut liket av Aronsen. Funksjonærboligen sto i full fyr. Like etter at alle var brakt i sikkerhet raste funksjonærboligen sammen.

Selma Pedersen forteller: Da flyene forsvant, kom det folk til fra Digergården for å se om det var liv i oss. [---] Da vi kom ut av kjelleren var vi så sjokkskadet at vi bare ville løpe avgårde, men vi ble stanset og hjulpet til Digergården hvor en lege senere kom til. Underveis kunne vi høre små eksplosjoner fra de brennende bygningene (Larsen 1990: 19).

Stasjonen var ennå ikke totalskadet til tross for at flammene hadde fått godt tak. Etter hvert som folk kunne frigjøres fra redningsarbeidet satte de i gang arbeidet med å få slukket brannen på stasjonen. Alle funksjonærene, vaktene som hadde sett flyet, og de som arbeidet for kjøpmann Digernes deltok i arbeidet. Det hele ble ledet av Skjelfjord som var ekspeditør på stasjonen. Arbeidet var ikke lett da man hadde lite med brannslukningsutstyr. De kjemiske brannslukningsapparatene gikk med i brannen. Flere og flere kom til for å hjelpe. Folk kom fra de nærmeste gårdene og senere folk fra hele Ingøy kom for å hjelpe til.

Ekspeditør Skjelfjords innsats blir berømmet i telegrafbestyrerens rapport. Han skriver at Skjelfjord viste stor åndsnærværelse og dyktighet både under angrepet og slukningsarbeidet. Hans ro og evne til å holde hodet kaldt hadde smittet over på de andre funksjonærene og hadde vært med på å hindre ytterligere tap av liv. Hans eksemplariske oppførsel hadde hindret tilløp til panikk, noe som kunne ha ført til at ulykken kunne ha blitt mye større.

For funksjonærene ble de materielle tapene betydelige. De hadde kun det de gikk og sto i alt annet ble spist opp av flammene. Telegrafbestyreren bemerker dette i sin rapport. Da det hele sto på var det ingen av funksjonærene som tenkte på sine private eiendeler og verdier. Hele deres innsats gikk de inn for å begrense skadene på Telegrafverkets eiendom, stasjonen. Funksjonærenes private tap ble anslått av telegrafbestyreren til å ha vært rundt 35 000 kr.

Videre skriver telegrafbestyreren at tyskernes bombemål helt klart var av militær art. De hadde kun angrepet radiostasjonen og ikke noe annet. All bombingen så ut til å være foretatt i en retning, noe som hindret at hus som lå utenom stasjonsområdet ikke ble rammet. Den etterfølgende maskingeværskytingen tolket men dit hen at den hadde til hensikt å hindre slukking av de påsatte brannene. Det ble ikke brukt maskingevær mot de sivile husene som lå utenfor stasjonsområdet (kommentar: her må man huske på at rapporten ble skrevet noen uker at okkupasjonen). Men påpeker han, tyskernes beskytningen hadde hindret de ansatte fra å komme seg ut av kjelleren og nesten ført til at de hadde omkommet av kvelning og brannskader. Telegrafbestyreren skriver videre at noen hevdet at flyet skal ha skutt på sivile hus, cirka en kilometer fra stasjonen. Men det hadde han ikke sett noen bevis for.

Skadene var store og to mennesker ble drept. Liket av Aronsen ble senere undersøkt av doktor Schreiner. Han konkluderte med at Aronsen må ha blitt drept momentant. Telegrafbestyrerens kone ble sengeliggende og var ennå ikke arbeidsdyktig flere uker etter angrepet.

Gunnar Jacobsen, som i dag bor på Havøysund, forteller at det tyske flyet skal ha blitt beskutt under angrepet. På Sæter på Ingøy bodde det to brødre som eide et Krag Jørgensen gevær, M-1894. Geværet brukte de vanligvis til jakt. Under angrepet skal en av brødrene ha blitt observert av en sambygding mens han skjøt mot flyet. Den som så dette var en ungdom som bodde i nærområdet. Han skal senere ha fortalt dette til Gunnar Jacobsen. Våpenet som ble brukt henger i dag på Måsøy museum. Kilde: Gunnar Jacobsen, Havøysund: per e-post 12.04.2015.

Hvorfor ble Ingøy radio angrepet?

Som sagt, da krigen kom til Norge ble radiosenderen på Ingøy underlagt radionettverket til de norske sjømilitære. Telegrafbestyreren, som var den øverste lederen for radioen på Ingøy, var kritisk til det arbeidet som ble gjort. For det første, til tross for gjentatte krav fra telegrafbestyreren, fikk ikke gitt militærbeskyttelse til radioen på Ingøy. For det andre så hadde stasjonen fått pålegg om å benytte langbølge sender, 800 meter. For det tredje ble stasjonen pålagt å benytte stasjonens egen signatur, LGI, som kallesignal. Alt dette betydde at stasjonen var ubeskyttet og at dens militære virksomhet kunne bli oppdaget av de som utstyr til fanget opp signalene. Det er ikke usannsynlig at det var nettopp dette tyskerne gjorde. De visste i alle fall hvor de skulle lete da de kom torsdag 6.juni. Deres angrep på Vardø radio og Vadsø radio kan nok muligens sees i det samme lys.

De underliggende meldingene viser at angrepet og ødeleggelsene ble registrert og formidlet videre til de norske myndighetene.


Kilde: Morten Kasbergsen, 29.06.14


Kilde: Morten Kasbergsen, 29.06.14. Hokstad var kodenavn på Forsvarets overkommando på Nordmo gård i Målselv i Troms (Kilde: Morten Kasbergsen, personlig kommentar, 29.06.14).

Den siste meldingen viser noe som er interessant. Setningen «Flyene synes å komme over Finland» kan tolkes dit hen at tyskerne brukte flyplasser i våre naboland, eller så har de tyske flyene fløyet fra en flyplass nord i Norge, for så å fly innover Nord-Sverige, Nord-Finland og inn i Finnmark.

Radiostasjonens videre skjebne

Radiostasjonen på Ingøya ble tatt i bruk av det tyske luftvåpnet (Luftwaffe). De opprettet en flysikring- og peilestasjon på stedet i tiden før det tyske angrepet på Russland. Stasjonen skal ha hatt rundt 10-11 tyske soldater. Som forlegning kjøpte tyskerne hovedhuset på Gåsnes. Huset som lå cirka 500 meter fra stasjonsområdet kjøpte tyskerne av Henry Nibe. Ingøya ble ikke utsatt for nye alvorlige krigshandlinger etter angrepet 1940, det vil si ikke før august 1944. Før den tid kunne man observere både russiske og tyske fly i området. De russiske flyene skal spesielt ha vært aktive fra og med 1943. O. B. Digre skriver at de russiske overflygningene kan sees i sammenheng med angrep på Banak flyplass. Man tror at de høye radiomastene på Ingøya fungerte landemerke for de russiske flyverne. Lokalbefolkningen var ikke trygge på de russiske flyene, og de som bodde nært stasjonen søkte tilflukt i tilfelle det ble bombing. I tillegg til russiske fly var det også britiske fly i området, spesielt fra og med våren 1944. De søkte etter slagskipet Tirpitz i Kåfjord, mot tyske forlegninger og havna i Hammerfest, Banak flyplass, sjøflyhavna i Billefjord med mer. De engelske flyene kom fra engelske hangarskip som lå utenfor kysten av Finnmark (Kilde: Rune Rautio, personlig kommentar 27.juni 2014, Hans Hansen (2000?) I Ultima Thule: 18 og Olaf Børre Digre: 12-15).

De engelske flyene kom også til den tyske radiosenderen på Ingøya. Den 29.august ble stasjonen på Ingøya angrepet og ødelagt av britiske fly. Ifølge vitne observasjoner (Digre) skal det ha vært rundt syv fly av typen Seafire som angrep. Ifølge O. B. Digres framstilling skal det ikke ha blitt sluppet bomber under angrepet. Det skal kun ha vært beskytning, blant annet med fosforkuler. Beskytningen skal ha satt stasjonen i brann. I tillegg skal et tysk bensinlager og kullager ha blitt antent av beskytningen. Dette lagret lå på ei kai som ble omtalt som radiokaia. De tyske soldatene som var stasjonert på stasjonen overlevde angrepet, mens radiostasjonen ble ødelagt. Kun antennemastene skal ha stått igjen. Etter angrepet opprettet tyskerne en ny radiostasjon på stedet. Den ble kun provisorisk bygget. Den nye radiostasjonen ble lagt til ei fjellkløft som tyskerne la store stokker over. Det hele ble kamuflert med et torvtak. Den provisoriske stasjonen var operativ fram til krigens slutt. Den 8.november 1944 ble de siste restene av stasjonen ødelagt. Bardunene til de svære radiomastene ble sprengt. De store radiomastene falt ned og ble ødelagt (Kilde: Olaf Børre Digre: 12-15).

Kilder

Jacobsen, Gunnar: beretning sendt per e-post 12.04.2015.

Digre, Olaf Børre, I bladet Ultima Thule?: side 12-15.

Hansen, Hans (2000?) I det lokalhistoriske bladet Ultima Thule for Måsøy kommune: side 17-18.

Larsen, Rita (1990?): intervju av Selma Pedersen I det lokalhistoriske bladet Ultima Thule for Måsøy kommune: side 19-20.

Polarhistorie ? etablering av Spitsbergen radio: http://www.polarhistorie.no/artikler/2014/etablering-spitsbergen-radio [lesedato 19.04.15]

I tillegg kommer andre innsamlede skriftlige kilder.

Jeg må rette en stor takk til Gunnar Jacobsen som har bidratt med flere kilder fra bladet Ultima Thule og vitneberetninger. Jeg vil også gi en stor takk til Morten Kasbergsen som har bidratt med to meldinger fra de militære.

Vet vi hvem som var de første til å bosette seg i Båtsfjord?

Det finnes ikke skriftlige kilder som kan fortelle oss hvem som var de første som bodde/oppholdt seg i Båtsfjord. Steinalderfunn viser at det har bodd mennesker langs kysten av Finnmark i flere tusen år. Det samme gjelder funn av norrøne bosetninger.

Norrøne bosettinger i nord
Navn som Varanger, Porsanger, Magerøye osv og funn av arkeologiske gjenstander, blant annet gjenstander med norrøne opphav vitner om svært gammel norrøn tilstedeværelse i Nordområdene. I vikingtiden reiste vikingene til Kolahalvøya og Kvitsjøen for å drive handel og for å plyndre. Den norrøne tilstedeværelsen kan se ut til å ha vært betydelig på Kolahalvøya. Eksempler på dette er norrøne stedsnavn som finnes langs hele Finnmarkskysten og på kysten av Kolahalvøya. Et eksempel er navnet på Kvitsjøen. I tidligere tider het Kvitsjøen "Mourmanska more". Mourmanska skal ha vært en "russisk" omskrivning av det uttalte begrepet Nordmann. "Mourmanska more" betyr Nordmannshavet. Navnet "Morurmanska" er fortsatt i bruk i dag og gir navn til den russiske byen Murmansk. Som sagt, flere steder på kysten av Finnmark, Kolahalvøya og rundt Kvitsjøen hadde norrøne (norske) navn.  

Det norske norrøne riket skal ha vært stort og mektig på 1200-tallet, og den norrøne kongenes makt var sannsynligvis på sitt høyeste rundt 1280 e.Kr. Den norske storhetstiden på 1200-tallet var en tid da det norske kongedømmet strakte seg over et stort område. Inklusiv dagens Norge strakte riket seg inn i landområder i dagens Sverige, ut til øyene utenfor dagens Storbritannia i sør, til Grønland og Island i vest og til Kolahalvøya i nord. 

I nord resulterte blant annet den norrøne tilstedeværelsen i nord med at det ble etablert et festningsanlegg på øya Vardø, eller Vargeyiar som det heter i kildene fra 1300-tallet. På Vardø ble det også etablert en kirke som sammen med festningsanlegget var med på å stadfeste kongens og kirkens makt i området. Etablering av  en kirke og festningsanlegg kan tolkes som et bevis på kongens vilje til å forsvare og kontrollere ressurser i området. En slik etablering var ikke gratis, for å si det sånn. Kunnskaper om kirka på Vargeyia (Vardø) har man fra islandske annaler. Teksten som forteller om dette er merket med tallet 1307. Man tolker dette til å være et årstall. Island var i 1307 e.Kr en del av det norske kongedømmet. Hendelsen som blir omtalt i disse annalene, er erkebiskop av Nidaros sin vigsling av kirka på Vargeyiar (Vardø). Man kan anta at vigslingen fant sted en tid etter at kirka sto ferdig. Det kan tolkes dit hen at både kirken og festningen derfor må ha blitt bygd før år 1307. Det kan bety at disse to bygningene ble satt opp under den norske storhetstiden, det vil si i tiden rundt 1280 e.Kr. En kirke og en festning må ansees som et bevis på norrøn tilstedeværelse, og som et bevis for fast bosetting i området. Det er fordi det vil være unaturlig og svært vanskelig å etablere en kirke og en festning i et området som var uten en eller annen form for faste bosettinger. Området ville også ha vært svært vanskelig å forsvare uten en fast bosetning. Man kan ut fra en slik tolkning konkludere med at Vardø og områdene rundt (Varangerfjorden) hadde fast norrøn bosetning på 1200-tallet. Det var de norrøne folkeslagene som var kristne og hadde behov for en kirke. Det var også de som drev handel i så stor utstrekning og hadde krav på det geografiske område at de så det som nødvendig å etablere slike bygninger i området.

Fra og med år 1320 mener man at det norrøne rikets makt var nedadgående. Det har sammenheng med en svak kongerekkefølge og smittsomme sykdommer. Fra og med 1349 ble Norges nedgangstid permanent. I 1349 ble Norge rammet av en svært smittsom og dødelig pest. Pesten rammet alle, både sterke og svake. I løpet av kort tid ble adel, geistlige og bønder hardt rammet i løpet av året 1349/1350. Følgene var at store deler av Norges befolkning ble smittet av Svartedauen og døde. Dette førte ikke bare til at enkelt personer ble rammet, men også staten Norge. Det at mange mennesker døde førte til at Kongens (statens) skatteinntekter ble betydelig mindre. Kongen (staten) var avhengig av inntekter fra utleie av jord og skatt på produksjons av diverse. Dette ble vanskelig da befolkningen som genererte overskudd til staten ble tilnærmet halvert. Dette fikk ringvirkninger. Kongens kunne ikke opprettholde sitt forsvar av landområder i like stor grad som under storhetstiden. Kriken ble også rammet. Kirkens makt og kirkenes utbredelse (kirkebygg) ble nok svekket. Pesten fikk følger for hele landet, også i nord. Det norrøne herredømme i nord ble svekket. Kirker som sto på kysten av Nord-Norge opplevde nok et betydelig forfall på mange måter. Vedlikehold av "krigsskip" og festningsanlegg som skulle forsvare kysten forfalt, også i Vardø. Forfallet startet sannsynligvis tidligere, men svartedauen var nok det som gjorde skaden uopprettelig. Det finnes kilder som forteller at festningen i Vardø er i dårlig forfatning rundt 1340 e.Kr. Altså, et svakere Norge fører til at "Russerne" kan begynne å presse på i nord. Det russiske presset må ha ført til økt press på det norske herredømmet over Kolahalvøya (og Finnmark). Allerede i år 1300 klaget fastboende til Kong Håkon på angrep fra øst og inn i Finnmark. Her må det legges til at Kolahalvøya også ble ansett for å være norsk område. Den norrøne tilstedeværelsen på Nordmannhavet (Kvitsjøen) var gammel. Og norrøne navn på kysten av Kolahalvøya vitner om en tilstedeværelse over tid. På slutten av 1500-tallet anså den dansk-norske kongen fortsatt Finnmark og Kolahalvøya området som sitt.

I tillegg til pest og nedadgående skatteinntekter var sannsynligvis også klimaet med på å påvirke bosetningene i nordområdene. Klimaet skal ha endret seg i tiden rundt 1200-, 1300- og 1400-tallet. Det skal ha blitt kaldere noe som igjen førte til at det ble vanskeligere å drive jordbruk, særlig langt nord. Det førte nok til at fastboende bøndene i Finnmark ble mer avhengig av fiske enn tidligere. Fiske ble også en ettertraktet vare ute i Europa på denne tiden. Her kan det tenkes at kaldere klima, lite jordbruk førte til økt fiskere og jakt. Et godt eksempel på hvordan klimaendringene påvirket de norrøne bosettingene er endringene som skjedde på Grønland. Man vet ikke hvorfor den norrøne befolkningen forsvant fra Grønland, men man antar det kan ha skyldtes klimaendringene i seinmiddelalderen. Man antar at klimaendringene førte til at de norrøne bosetningene forlot kysten av Grønland da det ble for kaldt (vanskelig) å bo der. De som ikke forlot Grønland antar man døde ut pga sykdom og sult. Befolkningen på Grønland skal ha forsvunnet i tiden fram mot 1400-tallet. Det er i så måte ikke usannsynlig å tenke seg at man fikk en tilsvarende utvikling på kysten av Finnmark. Den norrøne befolkningen ble svekket på grunn av fraflytting og annet.

NB!! Teorier om bosetninger i Nord-Norge finnes mange av. De aller fleste er bygget opp rundt en felles forståelse (det gjeldende paradigme) om hvilke folkegrupper som var først i området. Slike teorier gjør at man kan bli lurt til å se bort fra bevis som peker i en annen retning enn de som er innarbeidede teorier. De gjeldende teoriene er de som blir skapt av ledende forskere og senere blir tatt opp av utdanningsinstitusjoner. Gjennom en slik godkjenning blir de formalisert og videreført inn i forskrifter og lovverk, som igjen er med på å regulere vanlige menneskers hverdag. Her må man merke seg at teorier er ikke faktum. Teorier er noe man tror (tolkninger) på bakgrunn av en slags felles enighet om hva kildene forteller oss. Selv om man ønsker å unngå det, vil teorier alltid bli tilpasset den rådende virkelighetsforståelse og de rådende ideologier. Dette gjelder spesielt humanistiske fag som historie. Historie er svært sjeldent en objektiv vitenskap, men er mer en "vitenskap" som er sterkt preget av ideologiske strømninger, både av de som tolker kildene og de som leser det ferdige vitenskapelige produkt. Mange er for eksempel av den oppfatning at nordmenn var så å si fraværende i Finnmark og på Kolahalvøya før 1200-1300 - tallet. Dette preger den offentlige framstillingen tiltross for at hele kysten av Finnmark og Kolahalvøya har og har hatt mange svært gamle norrøne stedsnavn. Det er jo litt merkelig da disse navnene ikke kan ha oppstått fra intet. Til tross for at slike bevis foreligger, så velger man altså bort fra disse, og velger heller å skape teorier passer inn i den etablerte tolkningen. Men nok om det. Her er flere interessante framstillinger/teorier om befolkningen i nord: Karlsøy bygdebok, Det katolske nord - Vardø. HUSK! Historie blir skapt kun på fragmenter fra fortidens kildemateriale. Av disse fragmentene lager man teorier og fortellinger. Jo eldre og færre disse fragmentene er, jo vanskeligere (og ofte umulig) blir det å få et korrekt bilde av fortiden. I slike tilfeller har historie faget større slektskap med fiksjon enn fakta. 

På 1500- og 1600-tallet mener man at man fikk en endring på innlandet i nordområdene som påvirket bosetningen på kysten. I denne perioden skal etterspørselen og handelen med skinnvarer fra rein og skinnvarer generelt ha økt. Produktene ble solgt til Europa. Dette førte til at rein ble "penger", noe som førte til at reinen ble samlet på færre hender. Vi fikk dermed utbredt tamreindrift i Nordområdene. Reineiere og nomader solgte skinn til oppkjøpere som solgte det videre til markedet ute i Europa. Det at færre fikk høste av rein (pga eierskap) skal blant annet ha ført til at reineiere/nomader ble skjøvet ut av sine jaktområder. Disse skal som en følge av dette ha funnet seg andre måter å livberge seg på. Man mener at disse etterhvert trakk mer og mer ut mot kysten og begynte å livberge seg i fjordene som fiskere. Disse kan muligens ha blandet seg med andre som allerede oppholdt seg på kysten (Kvener, Bjarmer, nordmenn med mer). Det at flere etniske grupper oppholdt seg på kysten finner man bevis for i gamle lovverk. I lovtekst fra 1200-tallet finnes det reguleringer av andre etniske grupper enn "nordmenn". I lovteksten gis ikke-nordmenn tillatelse til å bosette seg på kysten av Finnmark. I tillegg til lovtekst finnes det skattelister fra midten av 1500-tallet som gir oss et mer nøyaktig bilde av den aktuelle bosettingen på kysten av Nord-Norge, både i Nordland, Troms og Finnmark. I følge skattelistene fra 1500-tallet bodde det tre ulike etnisk grupperinger i Finnmark. Det var "Sjø-finner", det var fjellfinner og det var nordmenn. Sjøfinnene er i skattelisten kun ført opp i Varangerfjorden. De er ikke oppført med bosted andre steder enn i Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Fjellnomadene (fjellfinnene) derimot, er ikke knyttet til noen bestemte geografiske område i skattelistene. Hvorfor det er slik er vanskelig å si. Det kan ha sammenheng med at de var nomader og ikke var bofaste. Det kan også ha sammenheng med at de registrerte bostedene hovedsakelig er ute på kysten. Det kan i alle fall se slik ut. Var det ikke faste bosetninger på innlandet? I motsetning til "sjøfinnene" som vi kun finner i Varangerfjorden er det mange norske bosettingene spredt langs hele Finnmarkskysten på 1500-tallet. De norrøne ser ut til å utgjøre det store flertallet av befolkningen i Finnmark. De er som sagt bosatt langs hele Finnmarkskysten. 

I disse gamle skattelistene finner vi både navn på skattebetalere, hva de betalte og hvor de bodde langs kysten. Stedet Båtsfjord er ikke ført opp i disse skattelistene. Det kan bety at det ikke bodde noen her. Men steder i nærområdet som Makkaur (Madkarre), Løkvik (Loguigenn), Klubben (Klobenn), Syltefjord (Soltteuigenn), Vardø (Dardøenn) osv. er nevnt og tatt med i skattelistene fra 1500-tallet. 

På 1500-tallet var det en pågående "nabokrangel" mellom Danmark-Norge, Sverige og Russland om hvem som skulle ha makt nordområdene. Dette førte blant annet til at den dansk-norske kongen Kristian Kvart egenhendig reiste til Finnmark i år 1599. Han dro blant annet til Vardø for å håndheve sin rett til området (Finnmark og deler av Kolahalvøya). Christian kvarts reise i nord finnes på følgende nettside: http://ansatte.uit.no/rune.hagen/kongen.html. 

En utvikling som også sannsynligvis påvirket bosettingen i Finnmark var Bergenserne monopol på all handel med fisk fra Finnmark. På 1600-tallet hadde de stor innflytelse. Dette gjorde forholdene vanskelig for befolkningen, og var med på å påvirke befolkningsnedgangen som hadde pågått i lang tid. Handel med Nord-Norge med utgangspunkt i fra Bergen var svært gammel. Allerede på slutten av 1100-årene fantes det en helt selvstendig handelsstand i Bergen som drev skipsfart rettet mot Nord-Norge. Hanseatene i Bergen hadde så å si monopol på den norske utenrikshandelen siden 1200-tallet, før de ble erstattet av nordmenn på 1500-tallet. 

Kildene viser at antall fastboende på kysten av Finnmark var ustabil. Steder kunne i perioder være bebodd for så å bli fraflyttet i andre perioder. Dette skjedde flere ganger. Når man fikk faste bosetninger i Båtsfjord er ukjent, men det ser ut til at man fikk en sammenhengende periode med faste bosetninger fra og med inngangen av 1800-tallet. Dette kan sees i sammenheng med befolkningsøkningen på 1800-tallet. På 1800-tallet økte befolkningen i Finnmark generelt. Økningen besto av stor tilflytting av nordmenn og finner. "Finner" er på 1800-tallet (og tiden før) ingen ensartet gruppe. Det er et begrep som omfavner ganske så bredt i denne perioden. Begrepet omfatter samer, kvener, Finlendere og muligens flere. Den store tilflyttingen av "finner" fra Finland og Sverige førte til at myndighetene satte i gang en fornorskningspolitikk rundt 1850. Denne politikken ble "innført" for å sikre at Finnmark forble et norsk territorium. Kampen om grensene i nord ble ikke avsluttet før fastsettelsen av grensene i 1751 og 1826. Med den økende finske befolkning i fylket fryktet man at Finnmark kunne ende opp med å bli et finsk dominert område som igjen kunne bli en del av det russiske territoriumet - Finland. Fornorskningspolitikken ble i så måte sett på som nødvendig. Krav om norsk statsborgerskap for å drive fiske og eie jord ble innført, og det ble satt i gang tiltak for å gjøre finnene til en del av det norske samfunnet (norsk skole og språkundervisning). Denne politikken må også sees i sammenheng med det menneskesyn og samfunnssyn som rådet i den tiden den ble gjennomført. Dette var en tid med modernisering, framtidstro og industrialisering, som fløt sammen med ideer fra Sosial Darwinismen. Dette førte til ideer og forsøk på å innføre tiltak som skulle løfte de mer primitive mennesker opp til å bli morderne samfunnsborgere.

De første bosettingene i Båtsfjord?
På begynnelsen av 1800-tallet bodde det en person som het John W. Røseth i Berlevåg. Han hadde flyttet fra Polmak i Tana til Berlevåg. Han fikk bevilgning til å drive handel på stedet. Bevilgningen er datert 26.mai 1798. Han leide også ut rom (gjestgiveri) i Berlevåg, og han drev gjestgiveri i Båtsfjord. Ting kan tyde på at han også drev handel med russere. Det er ikke så rart da dette er i den såkalte Pomortiden. Hans kone het Ane Kirstine Hindberg. I dag er det en gate i Båtsfjord som heter Hindberggata. Den går over det tidligere Hindberg-jordet. Er Hindberg-jordet oppkalt etter henne? Røseth drev handel fram til sin død i 1810. Han døde på en reise til Russland. Etter Røseths død kan det tenkes at disse to stedene lå nokså øde, det er sannsynligvis ikke offisielt noen handelsmann her. Det at det ble drevet gjestgiveri på disse stedene viser at dette var steder som var besøkt av en eller annen grunn. 

20.mai 1817 var det kjøpmannen Ingver Cordovius Steensohn fra Tromsø som hadde fått løyve til å drive gjestgiveri i Berlevåg. Den 11.september 1818 fikk han også løyve for å drive gjestgiveri i Båtsfjord. Det at man drev gjestgiveri på disse stedene på begynnelsen av 1800-tallet viser at disse stedene hadde tilreisende som trengte overnatting for kortere eller lengre perioder. Ingver Cordovius Steensohn var ikke ny i området. han hadde vært faktor i Vardø fram til 1812 og var nok derfor godt kjent med forholdene på kysten av Varangerhalvøya. Han drev også et gjestgiveri på Skjøtningberg sammen med Brix og Bøgeberg. 

Steensohn fikk inndratt sin bevilgning i Båtsfjord etter noen få år. Handel ble i den påfølgende tiden utført som "smughandel". Det vil nok si utenfor myndighetenes bokføring og kontroll. I 1824 fikk Andreas Brodtkorb rett til å drive handel med allmuen som bodde over en 1/2 mil fra den nærmeste handelsmannen. Denne retten fikk han på strekningen Skjøtningberg - Vardø. Båtsfjord ligger i dette området, det er derfor ikke unaturlig at han drev handel også her. Handelsretten i Berlevåg tilfalt en annen. Det var Caspar Frideric Lorche fra Storvågen. Han lot kjøpmannen Hans Ulich Rist i Tromsø bestyre denne retten for en kort periode. Bevilgningen ble overført til Rist fra og med 5.mai 1826, men som sagt kun for en kort periode. Ut over 1800-tallet hadde Berlevåg flere handelsbetjenter.

Lengre øst på kysten av Varangerhalvøya fikk Andreas Brodtkorb rett til å drive gjestgiveri i Hamningberg og Sandfjorden. Han fikk bevilgningen den 25.mars 1825. Disse gjestgiveriene ble mest sannsynligvis drevet av handelsbetjenter som jobbet for Brodtkorb. Disse handelsbetjentene kan ha vært fastboende eller tilreisende som kun oppholdt seg her i sesongen. Ut over 1800-tallet ser det ut til å ha vært en økning i befolkningen langs kysten. I følge Friis etnologiske kart skal det i 1861 ha oppholdt seg fem familier i Båtsfjord. To av disse familiene beskrives som lappiskspråklige, mens tre andre familiene blir beskrevet som norskspråklig. Ut fra dette kartet kan man se at hele kysten av Finnmark er befolket. Det er bosettinger i Makkaur, Syltefjord, Hamningberg med mer. Friis etnologiske kart finnes på adressen: http://www.dokpro.uio.no/friiskartene/1861/1861oversikt.html 

Utover 1800-tallet ble kommersiell hvalfangst vanlig på Finnmarkskysten. På 1880-tallet ble det opprettet hvalstasjon i Båtsfjord. Noen år tidligere var det blitt opprette telegrafstasjon på stedet. Den ble opprettet høsten 1875. Han som skulle drive stasjonen kom til Båtsfjord med dampskip den 10.mars 1876. Det var ingen stor kai på stedet, så bestyreren måtte bli fraktet i land med robåt. Opprettelse av telegrafstasjon tyder på at stedet hadde fått en viss betydning som gjorde at kommunikasjonene måtte forbedres her. En slik forbedring må nok sees i sammenheng med økt bosetning, spesielt økt antall tilreisende fiskere i sesongen. Bruk av telegraf er et tegn på at ny teknologi også kom til små samfunn som Båtsfjord og områdene rundt. Et annet tegn på befolkningsøkning er nødvendigheten av å etablere egne "Gudshus" og skoler langs kysten. Behov for skoler viser at det er lokal befolkningsøkning i området - barn. I Hamningberg ble det opprettet et eget bedehus på andre halvdel av 1870-tallet. Her ble det opprettet bedehus på grunn av befolkningsøkning og flere tilreisende fiskere. Fiske på havet var en farlig utøvelse, noe som antakeligvis gjorde behovet for en kirke viktig - begravelser, med mer. Rundt 1900-tallet ser det ut til at også Båtsfjord var et sted i vekst. På begynnelsen av 1900-tallet var det fiskekjøpere i Båtsfjord, det var kaianlegg, det var kullager og det var mange tilreisende i fiskere på stedet i sesongen. Befolkningen i Båtsfjord var på begynnelsen av 1900-tallet blitt så stor at man lokalt arbeidet for å få opprette et eget gudshus og skolebygg på stedet. Før den tid ble gudstjenester og skolegang sannsynligvis praktisert i private hjem (større beboelseshus). I 1915 hadde man klart å samle inn et betydelig beløp penger som gjorde det mulig å starte byggingen av skole og gudshus. Arbeidet startet i 1916. Skolekapellet  sto ferdig og ble innviet med geistlig besøk noen år senere.

Dette var ikke første gang et Gudshus var blitt bygget i dette området. I tidligere tider, flere hundre år tilbake i tid, skal det ha stått en slags kirke ytterst i fjordåpningen på stedet Makkaur. En biskop besøkte Makkaur og gudshuset rundt 1515. Gudshuset skal senere ha forfalt, sannsynligvis som en følge av avfolking.

Befolkningsvekst og fiskeeksport var nok en medvirkende årsak til at handelsmenn etablerte seg i Hamningberg. I 1874 hadde Clemet Sveve Wilsgaard og hans sønn Olai Wilsgaard etablert seg i Hamningberg. De var etterkommere av en handelsmann på Ytre Senja og av militærslekten Brun. Senere ble det etablert flere bedrifter som Feddersen & Nissen og N. Hamborg i Hamningberg.

Eksplosjonsmotorenes inntog i fiskebåtene på begynnelsen av 1900-tallet førte til at bosetningsmønsteret endret seg. De stedene med de dypeste og minst værutsatte havnene ble mer attraktive som bosteder - dette gjaldt blant annet Båtsfjord. Endring i bosetningsmønsteret må også sees i sammenheng med at forsikringsselskapene ikke ønsket å forsikre båter som lå i værutsatte havner. Hamningberg var ikke assuransehavn. Dette påvirket hvor fiskere med motorbåter bosatte seg. Noe som igjen må ha påvirket mottakssituasjonen på stedet og muligheten for arbeid. Utover 1930-tallet og i årene etter 2.verdenskrig skulle dette føre til at de helt kystnære stedene med dårlige havner ble avfolket. Hamningberg var et slikt sted.

Hvem var de første som bosatte seg i Båtsfjord? Det er det ingen som vet. Hvis man absolutt må nevne noen konkrete navn så kan man muligens peke på John W. Røseth og Ane Kirstine Hindberg.

Sørøygjengen feirer 17.mai og frigjøringen i Båtsfjord 1945

Norske soldater sitter på en trapp i Båtsfjord. Soldatene sitter sannsynligvis på trappa til fiskerhjemmet Havly. Havly ble reist av Den indre sjømannsmisjonen. Bildet er sannsynligvis tatt i mai 1945. De som er avbildet er mest sannsynligvis de som deltok i kampene mot tyskerne på Sørøya i mars 1945.


Soldater står utenfor Havly i Båtsfjord. Rekken med mennesker som går langs veien er mest sannsynligvis en del av et 17.maitog. Man kan dermed anta at bildet er tatt 17.mai 1945. Bildet kan selvsagt også være tatt 8.mai 1945 der befolkningen markerer frigjøringen. Men det er mindre sannsynlig. Det hele ser ut til å være godt organisert og tyder ikke på at det er spontant. Hvis det hadde vært 8.mai, har det hele hatt en mer spontan framtoning da 8.mai ikke var noe man kunne forutse nøyaktig tiltross for at de aller fleste visste at krigen nærmet seg slutten.


Norske soldater utenfor Havly i Båtsfjord. Bildet er som sagt sannsynligvis tatt 17.mai 1945. På bildet kan man se at de norske soldatene både består av menn og kvinner.


Norske soldater utenfor Havly i Båtsfjord, mai 1945. Det store bygget som ligger til venstre for Havly er "telefgrafen". Båtsfjord var et av flere steder på Varangerhalvøya som slapp unna unna tyskernes brenning høsten 1944. Kaier og båter ble riktig nok ødelagt, men det aller meste av bebyggelsen ble stående så og si urørt. Kun noen mil vest for Båtsfjord fikk Berlevåg oppleve en annen skjebne senhøsten 1944. Her ble befolkningen tvangsevakuert og bebyggelsen brent ned. Med Berlevåg brent til grunnen ble Båtsfjord med sin infrastrukturen så og si intakt, et viktig knutepunkt mellom det nedbrente Finnmark i vest og de frigitte områdene i øst.


17.maitog 1945, Båtsfjord. Hvis man studerer bildet vil man se at de norske soldatene går bak den sivile befolkningen. Bildet er sannsynligvis tatt fra tårnet på kapellet (som fungerte som kirke) i Båtsfjord. I dag kalles det tidligere kapellet for "Gropa". Gropa eies i dag av Båtsfjord sportsklubb. Veien toget går eksisterer ikke i dag. I stede for vei er det i dag anlagt en fotballbane her. I dag ligger også Båtsfjord Barne og ungdomsskole her, men helt til venstre og utenfor bildet.


Norske soldater i Båtsfjord. Bildet er sannsynligvis tatt mai 1945. Bildet viser nok flere av de soldatene som var på Sørøya våren 1945. Mannen med skinnlua er Kaptein Godø. Godø var i marinen. Han var en del av militærmisjonen som kom til Finnmark senhøsten 1944.


Norske soldater i Båtsfjord.


Den indre sjømannsmisjonens fiskerhjem - Havly - sett fra sjøsiden/havna. Det er litt usikkert om dette bildet er tatt i samme anledning som bildene ovenfor. Det norske flagget som vaier rett ovenfor bygget tyder på at bildet er tatt etter at tyskerne har dratt, dvs etter høsten 1944. I likhet med de bildene som ligger ovenfor er dette også tatt i forbindelse med en slags markering. Rekken av mennesker tyder på at de går i tog, noe som også her peker i retning mot en feiring av nasjonaldagen - 17.mai. 

Havly ble påbegynt sommeren 1939 og ble innviet/vigslet søndag 7.april 1940. Bygget ble altså innviet litt over et døgn før Norge ble angrepet av tyskerne natt til 9.april 1940. Det første tyske fartøyet ble oppdaget i Oslofjorden nærmere kl.24 sent på kvelden 8.april.

Befolkningen går i tog og soldatene står oppstilt utenfor Havly. Dette bilde er hentet fra facebook. Bildet er lagt ut av Even Blomkvist 17.mai 2015.


Bildet er mottatt av Tor Lein-Mathisen. Tre nygifte par i det frigjorte Båtsfjord i 29.mars 1945. Paret som står helt til høyre på bildet er Kjellaug Krane og Svein Johannesssen. De var begge fra Sørøya ved Hammerfest, og de tilhørte begge "Sørøygjengen". Sørøygjengen var de som fikk utdelt våpen og uniform for å delta i vaktholdet på Sørøya vinteren 1945. Også kvinner som Kjellaug Krane var soldat. De bar i likhet med mennene våpen når de utførte vakttjeneste på Sørøya. De to andre parene er Alf og Laila Antonsen. De står i midten. Også er det Roald og Gunn Eriksen som står helt til venstre på bildet. Alle giftet de seg i det frigjorte Båtsfjord.

Stikkord:

Bilder av norsk soldater i det frigitte Finnmark


Bilder viser norske soldater. Bilde er sannsynligvis tatt i Kirkenes. På bildet vises løftekraner og jernbanavogn.


Bilder viser norske soldater. Bilde er sannsynligvis tatt i Kirkenes. Det ser ut som de står ved siden av to kanontårn. 


Norsk soldat. Bildet er trolig tatt sommeren 1945 i Finnmark et sted.


Norske soldater i det frigjorte Finnmark. Det er usikkert hvor bildet er tatt. Det kan tenkes at bildet er tatt på kaia til Bøkfjord fyr. Nær kaia ved Bøkfjord fyr skal det ligge en holme som muligens har samme formasjon som steinformasjonen i bakgrunnen. En av soldatene (nr.2 fra høyre) er antakelig Thorleif Hågensen fra Båtsfjord.


Norske soldater. Det sprengte fyret på bildet har likhetstrekk med Slettnes fyr på Norkynnhalvøya. Men det kan være hvilket som helst annet rundt fyr. Bildet er mest sannsynligvis tatt i Øst-Finnmark. Den tidliger eieren av bildet var norsk soldat i Finnmark våren 1945. Han var blant annet på Sørøya i Vest-Finnmark.

For å få klarhet i hvilket fyr dette har vært tok jeg kontakt med Gamvik kystmuseum.

Min e-post 6.november 2013:

Hei.
Jeg har lagt ut noen bilder fra krigen på min blogg. Et av bildene viser et
rundt fyr. Fyret er sterkt skadet. Er det Slettnes fyr?

Svar fra avd. leder/Konservator Torstein Johnsrud 7.november 2013:
Hei Kyrre,
Det er ganske riktig Slettnes fyr. Tyskerne fikk det så travelt da de skulle
sprenge at de ti nederste ringene ble stående igjen, og det nye fyret ble
derfor gjenreist oppå det gamle. Slettnes er det eneste fyrtårnet i
støpejern i Finnmark i dag - alle de andre ble gjenreist i betong.

Stikkord:

Drap på russefanger i Finnmark, del 1.

Drap på russefanger

Etter krigen kan det se ut til at norske myndighetene ønsket å registrere krigsforbrytelser i Norge. Hvilke opplysninger de fikk tak i var naturligvis ulike fra sak til sak. De dokumentene som er brukt her ser ikke ut til å kunne knyttes til bestemte personer. Ut fra dokumentene kan registreringen/innsamlingen se ut til at de ble blitt gjort ut fra generell kriterier. Det betyr ikke at de er gjort helt uten kart over terrenget. Sakene som vil bli omtalt her ble nok etterforsket som et forsøk på å finne hendelser/registrere hendelser som senere kunne etterforskers og knyttes til personer eller organisasjoner, som befalingsmenn og militære avdelinger, som hadde hatt sitt virke i Finnmark under krigen. Man jaktet altså ikke på enkeltpersoner, men gikk muligens rundt og spurte om det hadde hendt noe kriminelt i nærområdet.

1.0 Russefangene i Varangerbotn

Underavsnitt Varangerfjord besto av infanteristøttepunktene Skipagurra, Karlebotn, Nyborg og Nesseby. Støttepunktet Skipagurra skal først ha blitt opprettet vår/sommeren 1943. De som var stasjonert i dette området fungerte som reserve soldater for divisjonen ved fronten, noe som gjorde at antall soldater i området var skiftende. Under den russiske offensiven ved Litsa-fronten våren 1942 ble soldater fra dette underavsnittet, tilhørende 193.infanteri regiment, sendt til fronten for å påta seg sikringsoppdrag. Antall soldater ved dette underavsnittet kunne variere fra 850 mann til 1 800 mann. De soldatene som lå ved underavsnittet hadde til oppgave å overvåke sitt ansvarsområdet. De skulle hindre landsetting av fiendtlige styrker i den indre delen av Varangerfjorden og sikre havne- og tankanleggene i Gornitak (Gamst 1984: 76-77).

De tyske styrkene gjorde stadig forbedringer på sin anlegg i Finnmark, spesielt etter at den tyske offensiven frøs fast ved Litsa-fronten høsten 1941. I den første tiden kan det se ut til at tyskerne leide inn arbeidskraft fra lokalsamfunnene rundt om i Finnmark. Hvor omfattende dette var har jeg ikke tall på, men det hadde nok et visst omfang. I allfall utenfor fisksesongen. Det kom også folk fra steder utenfor Finnmark. I løpet av krigsårene fikk tyskerne også tak i arbeidskraft gjennom AT-ordning der de blant annet fiskere jobbet på anleggene når det ikke var sesong i fiskeriene. Tyskernes tilgang på arbeidskraft i Finnmark økte nok betydelig med dere framganger på Øst-fronten. Her hentet de en rekke mennesker til arbeid i Finnmark. De som kom var både sivile og soldater.

 

Når russefangene kom til underavsnitt Varangerfjord er usikkert. Men i slutten av 1942 ble det bygget en brakkeleir ved Vesterelvskole innerst i Varangerfjorden. Denne brakkeleiren skulle bli brukt som fangeleir. Det var Organisasjon Todt som sto for realiseringen av brakkeleiren.  Noen måneder senere, den 6.februar 1943, kom det mange russiske fanger til Varangerbotn og brakkeleiren ved Vesterelv. Hvor mange de var er det ulike oppfatninger om. Et tidsvitne oppgir at det skal ha vært rundt 1000 fanger. Et annet vitne forteller at det var rundt 800, mens et tredje vitne oppgir et sted mellom 500-600 fanger. Der det er fanger var det også fangevoktere. Man vet navnet på noen av disse. Fangevokterne hadde avdelingsnummer 271, og de skal ha hatt tilhold på internatet i Karlebotn.

 

I følge samtidsvitne Elisabeth var de russiske fangene hentet inn for å arbeide på en planlagt jernbane i Varangerområdet. Men da krigslykken snudde for tyskerne i 1943, ble disse planene lagt på is. Den tyske krigslykken fikk en alvorlig knekk da de tapte slaget om Stalingrad i februar 1943. Slaget om Stalingrad sto fra november 1942 til februar 1943. Dette slaget var tyskernes største moralske nederlag noe som ga tyskerne en alvorlig knekk i deres krigsmoral. Slaget har i ettertid blitt sett på som et betydelig vendepunkt i krigen mellom Sovjetunionen og aksemaktene. Det militære nederlaget skulle i øst skulle komme noen måneder senere, da tyskerne tapte slaget om Kursk sommeren 1943. I alle fall, den 6.februar kom det russiske fanger til Varangerbotn. De var her i kun kort tid før de ble flyttet til et annet sted. De ble flyttet i mai måned 1943. Grunnen til at de ble flyttet kan ha sammenheng med det som Elisabeth forteller. I følge henne ble de flyttet på grunn av hendelsene ved fronten. Manglende krigslykken førte som sagt til at planer om en toglinje ble lagt på is. I den tiden fangene oppholdt seg i Nessebyherred, jobbet de blant annet med snørydding av vei og på kaia i Gornitak. I Gornitak ble det satt i land forsyninger som skulle til tyskerne. Forsyningene kom til Gornitak med fraktebåter.

 

 Tegningen ovenfor viser den innerste delene av Varangerfjorden, bedre kjent som Varanger-botn. Innerst i Varangerfjorden møtes veien fra Vadsø med veien fra Kirkenes. Veien går så vestover mot Tana og over ifjordfjellet mot Laksefjorden. I Varangerbotn lå det et skole-internat i Karlebotn.

 

De som «forpaktet» og passet på disse fangene var Todt og eldre soldater i Wehrmacht. Det var ikke bare i Varangerbotn at eldre soldater dominerte. Eldre soldater tjenestegjorde ved festningsanleggene i Finnmark, mens de yngre soldatene tjenestegjorde ved fronten.

1.2 Hva kunne Russefangene i Varangerbotn bli utsatt for?

Russefangene oppholdt seg som sagt i kort tid i Varagnerbotn, fra februar 1943 til mai 1943. Til tross for dette ble innbyggere i område vitne til flere hendelser der de med selvsyn såg at fanger ble utsatt for brutal behandling. Dette kom i tillegg til at de russiske fangene ikke fikk tilstrekkelig med mat.

Et kvinnelig vitne forteller at hun en gang hørte et smell ved sitt hus i Gornitak. Lyden kom fra motsatt siden av huset. Hun ble nysgjerrig og gikk rundt for å se hva det var. Her fikk hun se at en russefange som var blitt skutt. Han lå blødende på bakken. Mens han lå her fikk han en slags behandling. Han ble etter hvert ført vekk. Kvinnen forteller at flere vitner fortalte henne at årsaken til hendelsen var at en tysk soldat hadde truet fangene med gevær. Geværet hadde gått av og truffet fangen. Fangen ble skadet av skuddet.

Ved et annet tilfelle hadde et vitne sett to fanger som var ille tilberedt. Vitnet jobbet da han såg dette som dreng hos baker Endresen i Varangerbotn. Bakeriet lå ca.1.5 km fra brakkeleiren ved Vesterelv. En vinter kveld så vitnet fanger som kom gående langs veien. De kom fra jobb. Etter hvert som de nærmet seg bakeriet så han at noen av fagene slepte på to medfanger. Den ene som ble slept så ut til å ha blitt slått i hjel, mens den andre bar preg av å være sterkt såret av et skudd. Den døde var helt stivfrosset, mens den andre så ut til å være døende. Drengen på bakeriet lånte ut kjelken til fangene slik at de kunne legg de to på kjelken og lettere dra den døde og den døende etter seg. Da de fortsatte bortover veien var vitnet av den oppfatning at personen som ennå var i livet viste tegn på å ha fått dødskramper, og at han deretter døde på kjelken mens de gikk i retning leiren. 

Ved et tredje tilfelle holdt en gruppe fanger på med å rydde snø på veien ved Karlabotn. Mens de holdt på kom en finsk lastebil kjørende. Den var lastet med fisk. Like ved Karlabotn klarte lastebilen å kjøre seg fast. I lastebilen satt det to finlendere. For å få løs lastebilen måtte de to finlenderne ha hjelp. Fangene ble satt til å hjelpe for å få løs lastebilen. Flere fanger ble satt i arbeid men flere benyttet samtidig anledningen til å knabbe litt fisk fra lastebilen. Finlenderne så ikke ut til å bry seg nevneverdig. I følge vitnet skal de ha smilt av det hele, men det gjorde ikke en av de tyske vaktene. En tysk soldat ved navn Leo Wilms fra Schneeräumetrupp, ble rasende. Han ropte til fangene at de skulle legge fisken tilbake. En av de sultne fagene vegret seg. Han ble skutt i magen av Wilms og falt sammen. Fangen ble deretter dratt ut av veien og slengt i grøfta. Han skal ha blitt liggende her resten av dagen. I følge vitner skal Wilms ha forsøkt å pynte på ugjerningen ved å gi den hardt skadde fangen en sigarett. Fangen døde noen dager senere i leiren ved Vesterelv.

Ved et fjerde tilfelle så et vitne at en underoffiser slo en fange med en tykk stokk. Den russiske fangen døde på stedet, men det skal ikke ha stoppet underoffiseren fra å slutte å slå. Underoffiseren skal ha fortsatt og sparket den døde russeren. Han skal ha ropt at han skulle stå opp. Russeren skal ha blitt slått fordi han ikke kom da det ble det ble kalt til oppstilling. Fangene holdt på med å måke snø da det ble kalt til oppstilling.

Vitner forteller at fangen kunne bli behandlet stygt. De kunne bli slått med stokker og geværkolber. Om dette var regelen eller om det var unntaket er usikkert, men det kan virke som om enkelte vakter var mer brutale enn andre. En østerriksk underoffiser, som var en av lederne, skal ha vært en av de mer brutale. Det blir påstått at han kunne finne på å slå fanger ganske så brutalt, og la de ligge ute og fryse. Fangene i Varangerbotn var der kun noen måneder. I løpet av denne perioden påstås det at 12 russiske fanger døde og ble drept under oppholdet. De ble begravet ved Vesterelv. Det vil si at det gjennomsnittlig døde 3 fanger per måned i den tiden de var der. Soldatene som tjenestegjorde i den tyske avdelingen, som hadde ansvar for vaktholdet, besto av flere nasjonaliteter. I politiavhørene blir nasjoner som østerrikere, tyskere og polakker nevnt. 

Det kan se ut til at da fangene forlot Varangerbotn dro også fangevokterne fra stedet. Flere av de som tjenestegjorde som fangevoktere på leiren skal senere ha tjenestegjort ved Rundvannet ved Elvenes i Sør-Varanger i 1944.

En av vitnene fortalte altså at russefangene i Varangerbotn skulle delta i byggingen av en planlagt jernbane. Konkret hvilken jernbane det var snakk om kommer ikke fram i kildene, men man kan ikke se bort fra at det var i samband med et større byggeprosjekt - "Hitler Polar Jernbane". Se underliggende kart og tekst.


Kilde: Karasjok årbok 2012. 

Ideen om å etablere jernbaneforbindelse inn i Nord-Norge og helt opp til Sør-Varanger var ikke noe nytt man hadde kommet på i 1940. Allerede på begynnelsen av 1920-tallet var det blitt lagt planer og satte i gang arbeidet med å stikke ut traseer i de områdene det skulle legges jernbanelinjer i Nord-Norge. Det ble stukket ut traseer i hele Nord-Norge, også i Finnmark. I Finnmark ble det blant annet stukket ut traseer fra Vadsø og inn Varangerfjorden mot Varangerbotn. Men på slutten av 1920-tallet opphørte arbeidet og det hele ble skrinlagt (kilde: Arnt Johan Berg, pers. kom: 30.september 2014). Hvorfor arbeidet ble skrinlaget er for meg ukjent, men det er ikke usannsynlig at det skjedde pga. de økonomiske nedgangstidene som blant annet kom som en følge av børskrakket i USA høsten 1929, et børskrakk som også rammet Norge.

Drap på russefanger i Finnmark, del 2

 2.0 Den russiske fangeleiren på Sværholdt

Sværholtklubben ligger helt ute i havgapet og på enden av Sværholthalvøya. Øst for Sværholt ligger Nordkinnhalvøya og i vest ligger Magerøya. Honningsvåg ligger på Magerøya. På Sværholtklubben ble det opprettet et større tysk kanonbatteri i 1942. Anlegget besto av seks større kanoner, to luftvernkanoner, tre panservernkanoner, en feltkanon, seks flammekastere, fire mitraljøser og tilhørende lyskastere. Den tyske styrken på halvøya skal ha vært på rundt 150 mann. Batteriet på Sværholtklubben lå nært Magerøya og Honningsvåg.

Under krigen var Honningsvåg en viktig havn for kysttrafikken langs kysten. Stedet fungerte også som en basene for kystflotiljene i Vest-Finnmark. Kystbatteriet på Sværholtklubben hadde til oppgave å sikre sjøveien mellom Magerøya og Nordkinnhalvøya. Batteriet skulle forhindre fiendtlige sjøstridskrefter og trenge inn i Laksefjorden. Det inngikk i et samarbeid med batteriene i Honningsvåg og Porsangerfjorden, der de skulle sperre innseilingen inn Porsangerfjorden (Gamst 1984: 114-116, 119).


Skissen ovenfor viser Sværholtklubben. De tyske stillingene er ikke tegnet inn. Fangeleiren er markert ved Mjåviken. Nedenfor vannet som er tegnet inn på bildet finner man en grav. Personen som var gravlagt her var en russiske fange ved navn Nikolai Suhkow. Nedenfor graven ligger sivil bebyggelse. Bebyggelsen utgjør stedet Sværholt. Linjen som er tegnet inn mellom bebyggelsen kan tyde på at det var en vei opp fra bukta/Sværholt og til fangeleiren. Hvis det var en vei fra bukta, så kan det tyde på at det var et kaianlegg i Sværholt som tyskerne brukte til å frakte opp sitt materiell med mer. Gamst (1984: 119) skriver at tyskerne tok i land materiell på Sværholt. Fra Sværholt ble det anlagt vei fram til batteriet.

 

2.2 De sovjetiske fangene

Sommeren 1942 ble det etablert en fangeleir på Sværholtklubben. Den ble sannsynligvis bygget samtidig med at de satte i gang arbeidet med å bygge ut stillingene her. Det ble gjort det samme året, 1942. Fangeleiren i virksomhet i litt over to år, fram til den tyske tilbaketrekningen høsten 1944. Den ble da sprengt og brent. Evakueringen ble fullført og avsluttet 11-15.november 1944. I den tiden fangeleiren var i virksomhet var det stadig utskiftninger av fanger. Det vil si at de fangene som var her, kun var her i perioder før de ble erstattet med nye fanger. Det betyr også at de fangen som reiste ble erstattet av andre fanger som kom til leiren og tok deres plass. I følge et samtidsvinte skal leiren til enhver tid ha hatt et belegg på ca.70 til 80 fanger. I følge Gamst (1984: 119) var det rundt 50 fanger på Sværholtklubben. Fangene på Sværholdtklubben hadde diverse forfallende arbeid som blant annet vedlikehold av veien på Sværholdtklubben.

 

Ifølge de som bodde på Sværholt var de sovjetiske krigsfangene forholdsvis godt kledd. De hadde sine soldatuniformer med hva det innebar. Men, på hender og føtter var de ikke god beskyttet mot vær og vind. Fangene på Sværholt blir beskrevet som hardføre. De skal også ha vært i relativt god form. Det så i alle fall slik ut, til tross for at de skal ha fått lite mat. Det kan tyde på at de som var i fangenskap her, ikke hadde vært i fangenskap lenge. I tillegg til de tyske soldatene og krigsfangene på Sværholtklubben, bodde det 7-8 familiern på Sværholt. De sivile fikk ikke lov til å gi fangene mat, men de skal ha gjort det når anledningen bød seg, i følge vitnet

Fangevokterne på Sværholdt var de tyske soldatene som var stasjonert på kystbatteriet. Vitnet kan ikke huske å ha sett at fangene ble utsatt for mishandling, utover det at de av og til kunne bli slått av sine voktere når de var på arbeid. Fangevokterne hadde kjepper som de brukte å slå fangene med hvis de ikke gjorde som de sa. Vitnet så aldri at fanger ble mishandlet eller at de bar merker etter mishandling, med ett unntak. Det var en gang da han så en fange komme forslått ut av et pakkhus som fangen arbeidet i. Vitnet skal da ha sett at en fange som kom ut av pakkhuset og bar tydelige merker av å ha blitt slått i ansiktet. Fangen blødde også.

 

I 1943 ble en fange på Sværholt skutt av tyskerne. Den sovjetiske soldaten skal angivelig ha utført sabotasje. Han hadde, i følge vitnet, skåret over en ledning eller noe lignende på den tyske radiomasten til den tyske peilestasjonen på Sværholthalvøya. Russeren ble begravd ca.150 meter fra leiren. Rett etter at fangen var blitt gravlagt ble det satt opp et trekors på graven. Ser man bort fra dette ene tilfellet, kan ikke vitnet huske at det ble drept noen fanger på Sværholt.

Drap på russefanger i Finnmark, del 3.

3.0 To historie fra høsten 1944

3.1 Evakueringen høsten 1944

I begynnelsen av oktober 1944 begynte de tyske styrkene å trekke seg ut av Finnmark. Under tilbaketrekningen tok de med seg det de fikk med seg av materiell. Fra og med 10.oktober tillot de tyske militære myndighetene de norske nasjonalsosialistiske myndigheter til å reise rundt i Finnmark og oppfordre befolkningen til å evakuere. De norske NS-myndighetene måtte reise rundt da tyskerne hadde tatt kontroll over telefonnettet. Tyskerne tillot kun muntlige meddelelser om evakuering til befolkningen. Det var fordi de tyske militære myndighetene ikke ønsket at veinettet skulle bli sperret av en sivilbefolkning på rømmen. Dette ville hindre tyskernes evakuering som var førsteprioritet for dem. De norske myndighetene hadde heller ikke tilstrekkelig med ressurser. I tillegg til at de tyske militære myndighetene var til hinder for offentliggjøring, var fylkeskommunen i oppløsning, det var heller ikke tilstrekkelig med bilmateriell og båttrafikken var under sterke restriksjoner og ble sett på som en svært farefull fluktrute av sivilbefolkningen. Rundt 16.oktober fikk de norske NS-myndighetene lov til å gå offentlig ut og oppfordre de sivile til å evakuere. Til NS-myndighetenes store forargelse var de færreste som lot seg friste, dette til tross for trusler og skremselspropaganda. Den 28.oktober ble de militære myndighetene pålagt å evakuere befolkningen i Finnmark og Nord-Troms. De ble også pålagt å brenne sivile hus og ødelegge gjenværende båter som ikke skulle brukes til evakuering. Tidligere hadde de tyske militære kun hatt ordre om å brenne ned ubebodde hus og industrianlegg, noe som kom i tillegg til deres egne anlegg. Dermed var det ikke lengre de norsk sivile myndighetene som sto ansvarlig for gjennomføringen av evakueringen av Finnmark. Ansvaret var nå lagt over på de tyske militære myndighetene som rådet over betydelige ressurser. Med en stor organisasjon med betydelige ressurser i ryggen kunne de militære gjennomføre evakueringen raskt og uten å ta hensyn til og overtale befolkningen til å bli med. Dermed ble befolkningen, i de områdene som fortsatt var okkupert av tyske styrker, evakuert med tvang. Flere tusen mennesker ble skipet ut i løpet av kort tid.

 

Som en del av tyskernes tilbaketrekning ble fangeleirer tømt for russiske fanger og tatt med ut av Finnmark. Disse gikk sammen med sine voktere langs veiene i Finnmark. Dette gjorde at de tettsteder langs fluktruten fikk stadig besøk av nye tyske soldater og russiske soldater som var på vei mot de mer sørlige delene av Norge.

 

3.2 Russiske fanger blir skutt i Varangerbotn

Tvangsevakueringen satte også sitt preg på Nessebyherred. Søndag 29.oktober 1944 ble de siste sivilpersoner i Nessebyherred utsatt for tvangs evakuering. Tyskerne brant deretter ned bebyggelsen før dro der fra og før de russiske styrker inntok området.

 

Cirka åtte dager tidligere, rundt 21.oktober 1944, gikk to unge menn fra Nesseby langs veien. De skulle til Rovivannet for å hente opp et fiskegarn. Rovivannet ligger vest for veikrysset i Varangerbotn. Dvs. forbi Varangerbotn og mot Tana. Da de var kommet nær fangeleiren hørte de plutselig et par skudd. Her må det bemerkes at teksten forteller ikke hvor denne fangeleiren lå. Det kommer i alle fall ikke helt klart fram i rapporten som denne framstillingen bygger på. Det som blir antydet er at den skal ha ligget ca. to kilometer fra et veikryss. Det finnes flere veikryss i området. Hvilket veikryss var er usikkert. Det kan være veikrysset ved Nyborg eller veikrysset mellom Kirkenes, Vadsø og Tana. Det kan også ha vært et annet mindre veikryss. Etter at de første skuddene kom det så flere skudd. Skuddene resulterte i skjærnede skrik som kom fra et inngjerdet område rett ved veien. De to vitnene ble redde og gjemte seg i sikkerhet i et grustak som lå rett ved. Skytingen varte kun en kort stund. Det ble stille og de hørte ikke flere skrik.. Det de hørte deretter var at noen begynte å grave med spader. De var nok redde, fordi de ble liggende i skjul på grustaket ei stund. Etter en god stund kom en tysk løytnant og 6-7 tyske soldater gående fra det samme stedet der de hadde hørt skrikene komme fra. De bar alle på automatvåpen og hadde spader. Spadene ble kastet inn i en pansret bil som sto like ved veien. Her blir de to oppdaget av tyskerne da tyskerne lyste på dem med sine lommelykter. De ble beordret fram og spurt hva de gjorde der. Legitimasjon ble så kontrollert. Det kan se ut til at de ble sluppet fri ganske raskt. Noen arrestasjon blir i alle fall ikke nevnt i rapporten.

 

Dagen etter hendelsen snakket de to mennene med en tysk korporal og spurte hva som hadde skjedd. Den unge tyske korporalen som de snakket med het Joseph og var 23-24 år. Han skal ha vært svært grei kar som tillot innbyggerne her å gi mat til de russiske soldatene.Korporalen kunne fortell at den løytnanten de hadde møtt på etter skytingen var en ved navnet Bohno. Skrikene de hørte kom fra russiske fanger som ble skutt. Etter skytingen var de blitt lagt i en fellesgrav av de tyske soldatene. De var ikke de eneste russerne som ble begravd i Varangerbotnområdet. En fange skal ha blitt begravd cirka 1.km fra en av de to vitnenes hjem. Denne fangen skal ha død under fangetransporten høsten 1944. Det skal også ligge en fangegrav cirka 4.km inn på fjellet fra fangeleiren. Graven ligger i en gate for telefonlinjen, cirka 100 meter øst for fangeleiren. Fangeleiren lå cirka 1 500 meter øst for Rovivannet ved hovedveien.

Drap på russefanger i Finnmark, del 4.

3.3 Russefanger evakuerer forbi Laksefjorden

Laksefjorden er fjorden mellom Sværholdthalvøya og Nordkynnhalvøya. Inne i fjorden og ved fjorden bygget tyskerne stillinger og forsvarsverk i løpet av krigsårene. Forsvaret hadde til oppgave å forsvare og hindre fiendtlige framstøt mot riksveien. Riksveien var en viktig forbindelseslinje til Øst-Finnmark. Kystbatteriet på Sværholdtklubben utgjorde det tyske forsvarets yttre-linje, mens den indre-forsvarslinjen lå på Brattholmen litt lengre inn i fjorden. Rypøya utgjorde også en del av dette forsvaret fram til høsten 1943. Helt inn i fjorden hadde man et forsterket infanterikompani ved Ifjord og Kunes. Under den tyske tilbaketrekningen høsten 1944 ble det opprettet en transittleir for russiske krigsfanger på Kunes (Gamst 1984: 117-120).

En formiddagen i slutte av oktober 1944 passerte en fangetransport med russiske soldater utenfor Johannes Lars Persens eiendom. Eiendom lå på Solbakken i Lebesby. Fangene som gikk langs riksveien ble passet på av tyske soldater bevæpnet med geværer og bajonetter. I 1944 gikk riksveien over Ifjordfjellet, inn i Lebesby herred til Ifjord og videre inn i Lakse-fjorden mot Kunes og videre vestover. Det var denne veien de tyske kolonner fulgte på sin ferd vestover.Bildet viser Finnmark inndelt i herreder. Hammerfest, Vardø og Vadsø var ikke en del av noe herred, men var egne bykommuner.

I rekken av fanger som gikk forbi kunne Persen se at en av fangene ikke helt klarte å holde følge med de andre. Han kunne se at fangen hadde vondt for å gå, noe som naturlig nok ville skape forsinkelser for de andre hvis måtte vente på den svake/skadde fangen. De tyske fangevokterne hadde nok også lagt merke til fangen, og hadde sannysnlivis fangen under oppsikt. Det Persen fikk se var at et tysk befal tok tak i soldaten/fangen som viste svakhetsteng og drev han av riksveien og inn i skogen. Fangen ble drevet ca. 10-15 meter inn i skogen mot sjøsiden. I fra skogen kunne Persen hørte et skudd. Deretter så han at det tyske befalet komme tilbake fra skogen og gikk til veien, alene. Kolonnen med fanger fortsatte videre sammen med sine oppassere. Da kolonnen var gått og kommet ut av synet gikk Persen inn i skogen. Han ville se hva som hadde skjedd. I skogen fikk han se den russiske fangen liggende på bakken. Fangen var blitt drept med et skudd i nakken.

Persen gjorde ikke noe videre med fangen. Russeren ble liggende i skogen. Noen dager senere skal Persen ha kommet i kontakt med to polakker. Det er sannsynlig at de også var fanger, men dette er uklart. Polakkene spurte Persen om han kunne begrave russeren. Persen sa seg villig til dette og tok da, sammen med sin sønn - Arnt Persen, og gravde en 1 ½ meters dypt grop i bakken. De la fangen opp i gropa og begravde han her. Russeren ble begravd ca.20 meter utenfor Persens eiendommen, der eiendommen sluttet vest ved Friarfjord elv. Før de gravla liket ble den avdøde undersøkt. De fant hverken noen legitimasjonspapirer eller dødsmerke på fangen. Det de fant var et drikkebeger av aluminium. Russeren ble så begrad sammen med sine eiendeler. Russeren var soldat og ble begravd i sine soldatklær på innpakket i to ulltepper. De to ullteppene var noe fangen selv hadde båret på. I tillegg til dette ble soldatens Jutesekk lagt i graven.

Litteratur: Gamst, Th (1984) Finnmark under hakekorset: Agdin Forlag, Arendal

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 8 - Nordmenn blir russiske soldater

Nordmenn går i russisk tjeneste

Høsten 1940 hadde russerne flere norske kontakter i Finnmark. Mange av disse skal ha hatt finskavstamning. I Finnmark hadde de russiske informantene til oppgave å skaffet opplysninger om hva som rørte seg på norsk side. Tyskernes virksomhet var nok av stor interesse, men det var nok bare tyskernes aktivitet som var interessant. Russiske informanter skal også ha vært virksomme før krigen. Man kan i alle fall få inntrykk av det når man leser bøkene til Morten Jentoft. Også i den lokalhistoriske boka til Riesto blir det vist til slik aktivitet, spesielt under den finsk/russiske vinterkrigen.

Før krigen var det vanlig at mennesker som bodde i grensestrøkene hadde kontakt over grensen til Finland og muligens videre inn til Russland. Dette skjedde både over land og til havs. I boken Jeg var sovjet-spion forteller Otto Larsen at han var blant de nordmennene som aktivt drevet med fiske på russisk side før krigen. Det skal ha vært en rettighet som finskefiskere hadde, men som også de norske fiskerne benyttet i dekke av å være finske fiskere. I tillegg til fiske skal de som eide større fiskebåter ha fraktet enkeltpersoner fra Øst-Finnmark til finsk og russisk side av grensen. Altså en viss kontakt skal det ha vært, selv om denne frakten av mennesker over grensen skal ha foregått i det skjulte. Flere av disse som drev på med dette var politisk aktive kommunister, eller hadde sympatier med kommunismen. Noen gikk muligens frivillig inn i slikt arbeid, andre ble nok mer tilfeldig med i slikt arbeid, mens andre igjen gjorde det for penger/egen vinning, mens noen ble nok mer eller mindre tvunget på en eller annen måte.

Altså, av ulike grunner ble flere rekruttert til å samle inn informasjon om tyskernes aktiviteter i Norge/Finnmark høsten 1940. De som var en del av dette nettverket høsten 1940 og vinteren 1941 var i følge Otto Larsen (som selv var en del av dette) hans bror Olaf Larsen, Harald Utne, Alfred Mathisen, Ivar Eriksen og Gunnar Berg. Otto Larsen nevner disse, men de skal ha vært flere som var med i det russiske etterretningsarbeidet. En av de som ble rekruttert på norsk jord var Rikard Eriksen (Lind) [1]. Rikard Eriksen fortalte om sine opplevelser til forfatteren Hans Kristian Eriksen mange år etter krigen. Fortellingene ble gitt ut i som bok på slutten av 60-tallet og i løpet av på 70-tallet. Rikard Eriksens opplevelser har i ettertid blitt viktig dokumentasjon på denne virksomheten. Eriksen (Lind) hadde til oppgave å reise rundt og snakket med folk. Slik skaffet han seg opplysninger om tyskerne og deres arbeid og planer i Finnmark. Informasjonen ble gitt videre til de norske agentene som var i russisk tjeneste. Informasjon ble så gitt videre i en kjede bestående av flere kontakter. For eksempel så ble informasjonen bragt videre av en person som ble fraktet med båt ut på havet til en ny kontaktperson, som ventet i båt, som tok opplysningene videre inn til land, for så å gi dem til russerne.

Det overstående gir noe av bakteppet for den første bevæpnede gruppen som ble satt i land i Finnmark. De som ble satt i land hadde fått i oppdraget å kartlegge og overvåke tyskernes aktiviteter i området både med selvsyn og gjennom informanter. I følge Eriksen (1972: 30-31) skulle de også se på muligheter for å drive sabotasjeaksjoner mot militære installasjoner. De skulle etablere geriljagrupper og se på om det var mulighetene for større russiske militæraksjoner (alliert invasjon) i området.[2] Påstand om en mulig militærinvasjon blir ofte nedtonet i nyere litteratur, dvs. etter 1980-tallet. I nyere litteratur legger man mer vekt på oppdraget som et rent spion oppdrag, som hadde til hensikt å oppklare forsyningslinjer og militære installasjoner som skulle bombes. Men som sagt, i følge Eriksen (Lind) hadde de også til oppdrag å se på muligheten for en mulig invasjon av Finnmark. Dette er ofte utelatt i litteraturen.


[1]Eriksen 1969: 15

[2] Eriksen 1979: 22-23, Jacobsen 2007: 57-58

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 9 - Finnmark blir trukket inn i krigen

Et herreløst område blir besatt militært

Etter at Norge var slått militært var planen at Finnmark ikke skulle besettes av den tyske hæren. Tyskerne anså området for å ligge for langt fra Storbritannia til at fylket kunne anses som strategisk viktig, da engelskmennene var hovedfienden. Tyskerne tolket det også slik at den nordlige delen av Norge ikke var truet av nabolandene Sverige, Finland og Sovjetsamveldet. Dette gjorde det ikke nødvendig for tyskerne å sette inn større militære styrker i området. Den tidligere inngåtte ikke-angrepspakten med russerne (august 1939) sikret grensene helt i øst. I tillegg ville nok en eventuell styrekoppbygning i Finnmark vekke sterke reaksjoner hos russerne. Infrastrukturen i Finnmark var dårlig utbygd, i så måte var og ville en militær besettelse av området bli svært ressurskrevende. Det var nok viktigere i et tidlig stadie av okkupasjonen å få sikret de sørlige delene av Norge som i større grad var truet av England. På bakgrunn av alt dette ble forsvaret av Finnmark værende på norske hender, og forsvaret av Finnmark ble underlagt fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen fikk i oppgave å administrere de gjenværende norske styrkene i Finnmark som fikk til oppgave å forsvare området. Det hele ble formalisert gjennom en avtale inngått av det norske forsvarets overkommando, det tyske forsvaret og representanter for de norske sivile myndigheter (her: fylkesmannen i Finnmark). Avtalen ble inngått den 12.juni i Tromsø. Josef Terboven, den øverste sivile myndighet i Norge, var ikke tilstede da avtalen ble inngått. Han fikk først høre om møtet og den inngåtte avtalen noen dager senere, da han var på besøk i Tromsø den 15.juni. Den påfølgende dagen, 16.juni, reiste Terboven med fly fra Tromsø til Kirkenes. Framme i Kirkenes fikk Terboven høre om russisk aktivitet i grenseområdet. Han så på de russiske aktivitetene som en trussel og han mente at den norske grensen ikke ville la seg forsvare med den norske styrken.

Var russerne en trussel mot Finnmark?

Sommeren 1940 ble Finnmark karakterisert som et herreløst område på russisk radio. Dette var nok ikke et sleivspark over eteren, men uttrykke de sovjetiske myndighetenes syn på Finnmark da okkupasjonen var et faktum. I den totalitære staten Sovjetunionen kom myndighetenes politiske budskap til uttrykk i de mediene. Mediene var i stor grad kontrollert av staten, og hadde ikke store slingringsmonn i forhold til det å uttrykke andre meninger enn de som var fastsatt av staten. I så måte kan det bety at de sovjetiske myndigheter så på Finnmark som et område som var herreløst, og som et område som de kunne ta kontroll over i framtiden slik situasjonen var nå. Det kan i alle fall tolkes slik. Sovjetisk aktivitet i området gjør ikke denne tolkningen mindre. Sommeren 1940, 12.juni, ble det observert to russiske fly over Vardø. To dager senere ble det observert ytterligere to fly over Vardø. Dette var ikke enestående hendelser. Det ble også rapportert om andre russiske grensekrenkelser mot Finnmark. Som sagt, Finnmark var ikke okkupert militært av tyskerne i juni 1940, Finnmark fremsto som herreløst, og den mektige naboen i øst bedrev en del aktivitet i grenseområdet.

Hva kunne russerne finne på? Var det sannsynlig at de kunne finne på å gå inn og okkupere et «herreløst» område? I midten av september 1939 hadde russerne gått inn i Polen. De gikk da inn i Polen fra øst, og den polske regjeringen hadde flyktet. Russerne begrunnet offisielt sin invasjon av østlige Polen med at området var et herreløst område der innbyggerne måtte beskyttes. De østlige delene av Polen hadde tidligere vært russiskkontrollerte områder i Tsar-tiden. Etter 1.verdenskrig tapte russerne disse områdene til den nyopprettede og selvstendige staten Polen. Russerne kom i krig med Polen i 1920, og de tapte områder som ble innlemmet i det østlige Polen.

Altså, russernes syn på de østlige delene av Polen kan sies å ha hatt likhetstrekk med den situasjonen Finnmark var i nå - et herreløst område som var innenfor den russiske interessesfæren. Terboven anså situasjonen som lite holdbar. Den 19.juni snakket Terboven med Hitler angående problemet Finnmark. På møtet klarte Terboven å overtalt Hitler til og beordre økt vaktholdet i Fylket, slik at tyskerne kunne hevde suverenitet i Finnmark. Det gjaldt langs den norske grensen mot Finland. Det ble i tillegg gjort direkte framstøt mot den sovjetiske regjeringen. Her gjorde tyskerne den russiske regjeringen oppmerksom på at russiske overflygingene over norsk territorium måtte opphøre. Det ble gitt beskjed om at sovjetiske fly ville bli skutt ned, hvis de igjen kom over norsk territorium. Denne ordningen ville bli gjeldende fra og med 25.juni 1940.

Tyske styrker blir satt inn i Finnmark

Den første tiden ble det kun sendt inn en mindre SS-styrke til Øst-Finnmark, men antall soldater skulle øke ut over sommeren og høsten. De første SS-soldatene ankom Kirkenes den 28.juni. Disse nye soldatene overtok arbeidsoppgavene langs grensen, og i dagene som fulgte ble de norske styrkene ved grensen i øst dimittert. Den 9.juli overtok de tyske SS-troppene vaktholdet i Kirkenes-området som inkluderte grensen mot Finland. Noen dager senere overtok de også vaktholdet i byen Vardø.[1] Men noen få SS-tropper var ikke nok. Finnmark ville ikke kunne la seg forsvare med noen få tyske soldater. Vaktholdet ble økt utover sen-sommeren. Den 13.august ble det gitt ordre om at flere tyske soldater skulle sendes til Nord-Norge.

I Finnmark, som ellers i Norge, var det først og fremst de større stedene og de mest strategisk viktige stedene som ble besatt militært. Her ble det satt i gang utbygging av større forsvarsverk. Mindre steder ble ikke besatt militært. Utbyggingen var størst i de sørlige delene av Norge, da der var her britene utgjorde en trussel mot den tyske okkupasjonen. Den første tiden var utbygging av militære anlegg preget av improvisasjon og midlertidige løsninger.[2] Den 15.februar 1941 satte tyskerne i gang arbeidet med en større utbygging av kystforsvaret i Norge for å hindre en mulig britisk invasjon. Også denne gangen ble de sørlige delene av Norge prioritert.

Dette skulle endre seg. Et britisk angrep på Lofoten den 4.mars 1941 skulle føre til at tyskerne endret fokus. Angrepet viste at Nord-Norge var "åpent" for angrep langs kysten. Og det viste også at britene planla noe, tyskerne tolket det i alle fall slik. Angrepet framstod kun som et mindre angrep uten større militær betydning, men tyskerne (Hitler) ble som sagt mistenksomme. Var det britiske angrepet et forsøk på å teste det tyske forsvaret langs kysten av Norge? I så tilfelle, hvorfor testet britene det tyske forsvaret langs kysten? Hitler mente bestemt at det måtte sees i sammenheng med planleggingen av en framtidig britisk invasjon av Norge. Hitlers mistanker var ikke uten logikk. Britene hadde slike planer før den tyske invasjonen av Norge, våren 1940. Churchill (som nå var statsminister) var en av haukene som argumenterte for en fransk-britisk invasjon av Narvik og andre deler av Norge våren 1940. Dette standpunktet hadde han hatt siden desember 1939, men tyskerne kom dem som sagt i forkjøpet. En måned etter det britiske angrepet i mars 1941 ble det gjennomført et nytt britisk nålestikkangrep mot Nord-Norge. Den 6.april 1941 ble Øksfjord i Finnmark angrepet av britiske styrker. Dette styrket tyskerne ytterligere i troen på at britene planla noe. Tyskerne ble overbevist om at britene holdt på å testet ut det tyske forsvaret langs kysten av Norge. Det ene førte til det andre. De britiske nålestikk angrepene førte til at Nord-Norge ble tildelt betydelige militære ressurser. Tyskerne forsto at den nordlige landsdelen måtte bli rustet mot en britisk invasjon. Opprustingen av forsvaret i nord var sammenfallende med den tyske overkommandoens forberedelser til å invadere Sovjetsamveldet.

Altså, Nord-Norge ble i 1941 ansett som et svakt punkt i det tyske forsvaret, og måtte derfor styrkes i forhold til en framtidig britisk invasjon. Landsdelen var i tillegg et viktig oppmarsjområde for det planlagte angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.[3]

Hvorfor ble bevæpnede nordmenn og russere satt i land på Varangerhalvøya i september 1941?

Den 22.juni 1941 gikk tyske styrker til angrep på Sovjetsamveldet. Angrepet ble først og fremst satt i gang i de mer sentrale deler av Europa. I nordområdene kom angrepet i gang litt senere. Fra Finnmark gikk tyske soldater (Geb.korps Norwegen) over grensen i Sør-Varanger og inn i Nord-Finland. Her besatte de Petsamo-området og dagens Nikkel. Det tyske inntoget i Finland førte ikke til krig mellom disse to statene, da tyskerne hadde inngått et samarbeid med finlenderne.  Jentoft skriver i sin bok, mennesker ved en grense, at allerede 28.februar 1941 kunne tyskere ferdes så å si fritt over grensen mellom Sør-Varanger og finske side (Boris Gleb) uten å bli hindret av finlenderne. Noe med det første tyskerne sikret seg i Nord-Finland var nikkelgruvene. De satte også i gang patruljering av russiske områder som en del av angrepet på Sovjetunionen i Nordområdene. Patruljeringen ble satt i gang. 25.juni. Det skulle gå over en uke før det virkelige tyske angrepet satte inn i nord. Angrepet på Sovjetsamveldet kom først i gang den 29.juni 1941 i nord. Altså 8 dager etter angrepet i sør.

Innenfor tysk historieskriving blir denne uken omtalt som «den tapte uken», der tyskerne ga fra seg seieren i nord. Tyskerne var så sikker på seier at de trodde de kunne tåle det, men de tok feil. Dette ga russerne i nord fikk tid til å gjøre sine forberedelser slik at de kunne møte angrepet bedre forberedt enn det de kunne ha gjort hvis tyskerne hadde gått rett på. Det kan se ut til at russerne i så måte lyktes med sine forberedelser.[4] Tyskerne klarte ikke å oppnå noen av sine målsettinger i nord. Deres planer var å ta Murmansk, de skulle ta kontroll over jernbanenettet i nord, og de skulle ta kontroll over de isfrie havnene som lå på russisk side. De mislyktes helt. Den tyske offensiven i nord ble i så måte en fiasko, og ente med hele offensiven frøs fast i løpet av 2 måneder. De kom ikke lengre enn til elven Litsa. I september 1941 ble offensiven avsluttet for vinteren. Den skulle heller ikke bli gjenopptatt. Tyskerne hadde planer om en ny offensiv våren 1942, men russerne kom dem i forkjøpet. Tyskerne måtte forsvare seg og brukte opp mye av sine ressurser. Den tyske offensiven falt dermed i fisk. En ny offensiv ble ikke prioritert, og frontene frøs fast helt til høsten 1944.

I de sørlige delene av Europa var utviklingen en annen. Sommeren og høsten 1941 gjorde tyskerne stor fremskritt med betydelige innhugg i Hviterussland, Ukraina og Baltikum. De Sovjetiske tapene førte til at Tyskerne truet selve Russland. Som sagt, krigen mot Sovjet-samveldet ga Nord-Norge økt strategiske betydning, da Nord-Norge var et viktig oppmarsj-område.

Britene, som ønsket å hjelpe Tysklands fiender, hadde ikke mulighet til å true Tyskland i de mer sentrale delene av Europa. Avstandene til den russiske fronten var for stor til at de kunne hjelpe russerne på østfronten. Og ressursen for små til at de kunne etablere en annen front i Frankrike. Dessuten, i 1941 var britene helt alene. De var de eneste som ennå sto opp mot Tyskland i 1941. USA var ennå ikke blitt en delaktig part i krigen i 1941, det var ikke før i desember at de kom med i krigen. Dette ga ikke britene mange muligheter. Det eneste område de kunne utgjøre en trussel mot tyskerne var i Norge, og da først og fremst i Nord-Norge. Britene utgjorde en trussel for tyskerne da britene hadde en stor marine som var overlegen tyskernes marine. Med denne marinen kunne de angripe den åpne og ubeskyttede norske kysten. En stor britisk flåte og en tallmessig overlegen russisk hær kunne blant annet gjøre store skader mot tyskerne i Finnmark. Finnmark var svakt forsvart, noe som gjorde det mulig å sette inn støte her. Dette skjønte russerne. De ønsket da å bruke denne muilgheten til å planlegge en framtidig invasjon her.

Knapt en måned etter at tyskerne hadde angrepet Sovjetunionen ba Stalin Storbritannia, den 18.juli 1941, om å opprette en ny front ("den annen front") som kunne avhjelpe russerne. Russeren mente at en samlet britisk-sovjetisk invasjon ville tvinge tyskerne til å måtte splitte sine ressurser. Dette ville igjen lett presset på Sovjetsamveldet, noe som igjen ville gi russerne økt spillerom. I så måte pekte Finnmark og Petsamo seg ut. Th. Gamst skriver: [Stalin] foreslo en felles russisk-britisk aksjon mot Nord-Norge hvor russerne skulle stille hær-, fly- og flåtestyrker hvis britene på sin side deltok i sjø- og luftoperasjonene. [Stalin ønsket også at] britene overførte en lett divisjon med norske frivillige som kunne landsettes i Nord-Norge og nyttes i forbindelse med geriljaoperasjoner. Churchill var enig med Stalin om at Nord-fronten var viktig, men Storbritannia hadde ikke på det daværende tidspunkt ressurser til å opprette en slik front. Det de kunne gjøre var å angripe den tyske skipsfarten langs kysten av Nord-Norge. Dette ville skape hindringer for den tyske troppeoppbygning og den tyske innskipning av nødvendig krigsmateriell i nord. Churchill mente også at det var umulig og sett i land tropper i Nord-Norge, i alle fall i den lyse årstiden. For å hjelpe russerne startet britene i august å sende krigsmateriell til Murmansk. Forsyningene gikk sjøveien med konvoier et godt stykke i fra den norske kysten. Men, britene la ikke bort Stalins forespørsel. Høsten 1941 satte de satte i gang med å planlegge en framtidig invasjon av Nord-Norge. De antok at en framtidig invasjon i nordområdene muligens ville la seg gjennomføre ut på nyåret 1942.[5]

Man kan stille seg spørsmål om resultatet av den russiske landsettingen høsten 1941 var med på å påvirke den britiske og russiske planleggingen. Her må det legges til at det på et senere tidspunkt ble sendt en norsk styrke til Finnmark. Den ankom Finnmark i november 1944. Men fikk ikke den militære betydning som Stalin hadde drømte om i 1941. Den fungerte kun som norske myndigheters forlengede arm i et samfunn i delvis oppløsning.


[1] Gamst 1984: 7-8, Rautio 1994: 119-120

[2] Fjørtoft 1982: 8

[3] Gamst 1984: 9-10

[4] Gamst 1984: 10, Jentoft 2008: 118

[5] Gamst 1984: 10-11 og Eriksen og Halvorsen 1984: 21-23

 

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 10 - Russerne setter i land soldater i Øst-Finnmark

Tretten mann går i land på Langbunes i september 1941

Kun noen måneder etter det tyske angrepet på Sovjetunionen ble en gruppe russiske soldater satt i land på norsk jord. Deres oppdrag var å observere fienden og kartlegge fiendens bevegelser og stillinger i området. De skulle også (ifølge Eriksen 1972: 30-31) se på muligheter for å drive sabotasjeaksjoner mot militære installasjoner, de skulle etablere geriljagrupper og se på mulighetene for større russiske aksjoner i Finnmark. Dette skal ha vært med tanke på en mulig alliert invasjon av Finnmark sammen med styrker fra Storbritannia.[1]

Hvilket tidspunkt denne gruppa ble satt i land på Varangerhalvøya er ikke nøyaktig oppgitt i litteraturen. Tidspunktet er oppgitt nokså omtrentlig. Det de fleste er enig om at de gikk i land i løpet av september måned 1941. I sin boka Partisaner i Finnmark (1969: 12) skriver Hans Kristian Eriksen at de gikk i land i september-oktober 1941. I sin senere bok Partisanens død (1972: 30) skriver Hans Kristian Eriksen at de gikk i land i august. Og noen år senere igjen skriver Eriksen i boka Partisaner i nord (1979: 23) at de gikk i land i månedsskifte august-september. Altså, her vingler forfatteren en del i tidsangivelsen. Morten Jentoft (2008: 105) skriver i sin bok at det er uklart når de gikk i land på Varangerhalvøya. Men han mener at de gikk i land i slutten av september 1941. Alf R. Jacobsen viser i sin bok til september 1941 (2007: 57). Den eneste som viser til en bestemt dato er Kjell Fjørtoft i boka Lille-Moskva Den glemte krigen (1983: 65-66). Det kan se ut til at han knytter landsettingen til senkingen av en båt i Varangerfjorden. Han mener at de 13 agentene ble fraktet om bord i ubåten M-172. Jentoft (2008: 107) nevner også en bestemt ubåt som skal ha fraktet agentene. Jentoft skriver at ubåten som fraktet dem het K-173. I følge Fjørtoft senket ubåten dampskipet RENØY i Varangerfjorden den 15.september. Dette framstå som noe merkelig. Hvorfor senker de en båt i Varangerfjorden kun noen timer før de skal sette i land agenter i det samme området. Vil ikke dette skape mye uønsket oppmerksohet og satt tyskerne i alarmberedskap? Dette ville ha satt hele operasjonen i fare. I så måte framstår Jacobsen og Jentofts omtrentlige tidsangivelse som mer troverdige. Hvor har så Fjørtoft hentet datoen fra? Fjørtoft oppgir ikke dette i sin bok. Men, den samme datoen blir brukt i et hefte skrevet av Tønne Huitfeldt. Heftet heter IFS info skriv nr.3 1997. I fotnote viser Huitfeldt til hvor han har hentet sine opplysninger fra. Datoen 15.september har Huitfeldt hentet fra Viktor Leonovs bok Blood on the shores, Soviet Naval Commandoes in World War II. Viktor Leonovs bok er nok også Fjørtofts kilde.

 
Overstående kart viser de østlige delene av Finnmark. Fram til senhøsten 1944 grenset dette området opp mot Finland, både i sør og i øst. Sovjetunionen ble Norges nabo i øst etter deres okkupasjon av Petsamo-området senhøsten 1944. Det som er merket med grønt er veinettet på 1940-tallet.

Altså, i tidsperioden rundt andre halvdel av september 1941 gikk tretten mann i land på Varangerhalvøya. De skulle opprinnelig ha være fjorten personer - syv russere og syv nordmenn, men på grunn av sykdom var den ene av nordmennene (Franz Oskar Juopari) blitt igjen i Murmansk. Det var også blitt gjort forandringer i forhold til hvordan de skulle komme seg til Finnmark. Den opprinnelige planen var soldatene skulle bli fløyet inn over Finnmark og bli sluppet ut i fallskjerm. Men planene ble endret etter en fallskjermulykke der agenten Ivar Eriksen omkom. Det var på fallskjermtreningen i tiden før oppdraget. Hendelsen førte til at de andre nordmennene nektet å gjennomføre oppdrag med fallskjermdropp.[2] Gruppa måtte dermed reise til Finnmark med ubåt til Varangerfjorden og Finnmark. På nordsiden av Varangerfjorden gikk ubåten i ly av mørket opp til overflaten. Soldatene gikk så om bord i gummibåter og rodde inn til land ved Langbunes. De kunne trygt gå i land ved Langbunes da det ikke var fastboende i området.

Soldatene som gikk i land var Ragnvald Mikkelsen fra Kramvik, Ingvald Mikkelsen fra Komagvær, Håkon Halvari fra Kiberg, Hilmar Heikkilæ fra Kiberg, Gunnar Berg fra Vardø, Richard Johansen fra Bugøyfjord i Sør-Varanger. I tillegg var det Kola-Russerne (russere med forfedre fra Norge) Håkon og Kåre Øien fra Tsypnavolok på Fiskerhalvøya. De var brødre. Kola-Russerne fungerte som tolk innad i gruppa mellom russerne og nordmennene. Gruppa ble ledet av russeren Georgij Kudrjavtsev. Han var seniorløytnant i Nordflåten. Nestkommanderende var en kapteinløytnant fra NKVD, Aleksej Jersjov. Og det var radiotelegrafistene Mikhail Baranov og Sergej Sjetinin og løytnant Sergej Smetanin. De var alle tilknyttet Nordflåtens etterretningsavdeling.[3]

 
I følge Morten Jentoft (2008) skal bildet vise: foran til venstre Aleksej Jersjov. Bak til venstre Richard Johansen fra Bjørnevatn og Oskar Johnsen bak til høyre. Men i følge andre kilder er det Hilmar Heikkilæ som står oppe til høyre i bildet (se kommentar under). Det kan bety at Oskar Johnsen ikke er avbildet her, eller at han er en av de to udentifiserte personene på bildet.

Etter at de hadde gått i land på Langbunes gikk gruppa opp på fjellet og til Komagdalen. Rikard Eriksen som var en av de russiske kontaktene på Varangerhalvøya i 1941, fikk ikke vite om deres ankomst før det hadde gått noen dager. I følge han treffer han dem ved en tilfeldighet da han sammen med sin nevø Ingolf Eriksen drar på rypejakt oppover Komagdalen. I Kirojänkä, i Komagdalen, treffer han og nevøen som sagt på soldatene. De oppholder seg da i ei lita slåttehytte, dvs. i ei tømmerhytte kalt Frostborg. De kom ikke overraskende på gruppa. Vaktposten for gruppa skal ha sett Rikard og nevøen lenge før de kom fram til hytta. Rikard rådet gruppa til å flytte lengre opp i dalen til Bjørneskarhytta, som ligger 2 ½ mil fra havet. Problemet var at de nå for nært folk. De lå i ei hytte som lå i et område som var ganske så mye brukt av folk i nærområdet. Gruppa etterfulgte rådet. Hytta i Kirojänkä blir fortsatt brukt, men nå som møtested mellom agenter og informanter.[4]

Da Rikard Eriksen møter gruppa hadde de allerede ha vært i aktivitet. De skal blant annet ha vært i Kiberg. Her søkte de kontakter som kunne skaffe informasjon om tyskernes aktiviteter i området. En av de som ble rekruttert var Erling Malin. De fikk også med en allerede eksisterende kontakt. Det var Alfred Mathisen fra Kiberg. I tiden som fulgte ble det samlet inn etterretning fra Vardø, Vadsø og andre steder på Nordsiden av Varangerfjorden. En av de som samlet informasjon var Rikard Eriksen som syklet rundt og snakket med folk. Informasjonen ble så brakt videre til gruppa som hadde radiokontakt med Murmansk. Informasjonen ble samlet inn for å finne ut hvor det var mulig å utføre gå i land med sovjetiske styrker. Ut fra de opplysningene de samlet inn mente de i gruppa at en russisk landgang var mulig flere steder i Finnmark da det tyske forsvaret langs kysten ikke var noe særlig godt utbygd ute ved kysten høsten 1941.[5]

Rikard Eriksen og Alfred Mathisen var blitt rekruttert av det russiske etterretningsnettverket flere måneder tidligere. Rekrutteringen skal ha skjedd via russernes norske kontakter på Varangerhalvøya. Eriksen og Mathisen bidro blant annet med å videreformidle informasjon til andre agenter som tok det over havet. Det kunne være opplysninger om tyskernes etableringer, forsyningslinjer og annen aktivitet som pågikk langs kysten og grensen av Øst-Finnmark.[6]

 


Bildet viser Komagelva som renner ut i Varangerfjorden (Foto: Ørjan Werner Jensen)


[1] Eriksen 1979: 22-23, Jacobsen 2007: 57-58

[2] Eriksen 1972: 30

[3] Eriksen 1979: 23-24, Jentoft 2008: 106. Eriksen skriver at en av russerne blir kalt Misja. Han beskriver også at en av disse var kodeekspert og en skal ha hatt sersjants grad (Eriksen 1979: 23-24).

[4] Eriksen 1969: 26

[5] Eriksen 1969: 27-28, 84

[6] Eriksen 1969: 12-22

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 11 - På flukt fra tyske soldater

Spionring blir avslørt og jaget

Etter å ha vært i aktivitet en kort stund skulle etterretningsarbeidet få en ny vending. På kvelden den 6.oktober kom de russiske agentene som avtalt til møtestedet i Kirojänkä. Her skulle de møte informanten Alfred Mathisen i gammen i Kirojänkä i Komagdalen. Gammen tilhørte folk i Komagvær. På et eller annet vis hadde en annen person som ikke skulle være her også dukket opp. Jentoft skriver, [..] tilfeldigvis hadde også Benjamin Hagala fra Komagvær dukket opp ved Kirojänkä [..]. Som sagt tidligere, dette området var et areal som ble brukt av flere av de som bodde på kysten. De russiske agentene, sjefen, nestkommander-ende, Håkon Øyen og Håkon Halvari fikk seg en overraskelse da de åpnet døra.  Russerne tok dette svært alvorlig og vurderte å likvidere de to i gammen. Etter et lengre avhør av den uventede gjesten ble han satt fri. Hagala ble tvunget til å underskrive en kontrakt der han forsikret at han ikke skulle avsløre hva han hadde sett, og der han ble tvunget til å love og bli informant for russerne. Sent på kvelden slapp han avgårde. Før han dro så han at Alfred Mathisen ikke ble sluppet fri. Nede i Komagvær fortalte Benjamin sin bror hva han hadde opplevd. Hans bror varslet lensmannen, som igjen mest sannsynligvis har varslet tyskerne. Fra russernes side, og de nordmennene som deltok, ble denne handlingen sett på som angiveri. Hva brødrene Hagala tenkte vet man ikke, men man kan ikke se bort fra at det var et forsøk på å være en god samfunnsborger og noen som forsøkte å redde en bekjent som satt fanget hos fremmede agenter. Alfred Mathisen skal dagen etter ha blitt arrestert hjemme hos seg selv. Han ble senere utsatt for harde forhør før han ble dømt til døden. Han ble henrettet 23.juni 1942[1]

Den 7.oktober fikk denne operasjonen en ny vending. Gruppa gikk fra å være usynlige agenter til å bli jagede spioner. Tidlig om morgenen den 7.oktober drar Rikard og Ingolf Eriksen fra hytta «Fredheim» i Komagvær. Deres skalkeskjul er at de skal på fisketur. De går opp til Kirojänkä og til den omtalte gammen. Her møter de som avtalt de andre agentene. Det var den russiske lederen, nestkommanderende, Håkon Øien og Håkon Halvari. Resten av gruppa var igjen i Bjørnskarhytta. Det Rikard og Ingolf ikke vet, er at de har blitt observert på tur opp på fjellet. Denne observasjonen hadde muligens ikke vært så farlig hvis det ikke hadde vært for det som skjedde dagen før. Mens de sitter og snakker i hytta og ser på kart får de melding fra den som lå ute i terrenget og var vaktposten at det nærmer seg folk. De blir etter hvert klar over at de holder på å bli omringet av tyske soldater. For å ikke bli fanget tar de sjansen på å rømme lengre opp på fjellet. Under flukten blir Kola-nordmannen Håkon Øien sterkt skadet. Han tar sitt eget liv for å ikke bli tatt til fange av tyskerne. To tyskere skal også ha blitt drept i kamphandlingene. De andre kommer seg unna. Under flukten kom de fra hverandre. Rikard Eriksen og Håkon Halvari flykter i lag, mens Ingolf Eriksen flykter alene. De to russiske offiserene flykter sammen. Etter hvert kommer de alle seg til hytta i Bjørneskaret. Her innser de at de må finne et bedre skjulested da området er utrygt og mye besøkt. De neste dagene blir preget av sterk kulde, vind, snø og sult. I tillegg de må lage seg egne ski for å komme seg fram i snøen, og de må lete etter radioutstyr i terrenget. Hele turen er sterkt preget av fysisk og psykisk utmattelse. Gruppas ledere, de russiske offiserene, har ikke kontroll på situasjonen og mislykkes med å lede sine menn. Det ender med at de den 17.oktiber blir overtalt til å ta et valg. De kan 1) enten kan de bli på igjen fjellet hvor de mest sannsynligvis vil sulte eller fryse i hjel, 2) eller så må de innse at de har mislyktes og kalle opp Murmansk over radioen og be om å bli hentet. De russiske offiserene går motvillig med på det siste forslaget. Murmansk blir kalt opp og det blir avtalt at de skal bli hentet med ubåt ved Langbunes kl.00.00 natt til søndag 19.oktober. Gruppa begynner å gå ned fra fjellet tidlig om morgenen lørdag 18.oktober. Etter 16 timers marsj er de nede ved havet. Turen er preget av et umenneskelig slit. Soldatene og informantene har ikke spist ordentlig mat på flere dager. Etter noen timers venting på angitt sted, innser de at de ikke vil bli hentet. Ubåten dukker ikke opp. De har ingen alternativ plan. På Langbunes bodde det tidligere en familie, men som hadde flyttet der fra. Flyktningene bryter seg så inn i det fraflyttede huset. Her finner de sukker som de koker i vann. Dette er den eneste maten de har. De finner også gulvplass som de kan sove på[2]

Langbunes er ikke et blivende sted for 14 mann på rømmen da ubåten heller ikke kom den påfølgende natten. Natt til 20.oktober ble det bestemt at gruppa måtte ta sakene i egne hender. Ingvald Mikkelsen og Richard Johansen påtok seg oppdraget med å gå til kjentfolk i Komagvær for å få tak i mat til de i huset. Mens Ragnvald Mikkelsen, Håkon Halvari og Rikard Eriksen begynte å gå mot Kiberg for å få tak i en båt som de kunne bruke for å komme seg over til Russland. I Komagvær klarte Ingvald og Richard å få tak i mat. De tok med en saueskrott og noen poteter tilbake til de andre i Lanbunes. Ragnvald, Håkon og Rikard gikk ikke direkte til Kiberg. De stoppet opp hos en slektning av Rangvald i Kramvik. Det var hans bror Albert. Her fikk de vite at de ikke kunne fortsette videre til Kiberg da stedet var fullt av tyskere. De valgte da å bli igjen i Kramvik. Her får de gjemmer de seg under gulvet på huset til Albert.[3]

De som har gjemt seg i Kramvik skjønte raskt at flyktningene i Langbunes var utsatt. De får derfor ordnet det slik at Albert Mikkelsen går til Grunnes for å søke hjelp fra en bekjent. I Grunnes tar Albert kontakt med Erling Malin. Erling blir bedt om å dra til Langbunes og be de gjenværende i huset om å flytte til en hule. Hula ligger en kilometer ovenfor veien av Langbunes. Dette blir ikke godt mottatt av de gjenværende i huset. De har ikke noe lyst nok en gang å dra ut og fryse på fjellet i flere dager. Hvis de skal dra må det i så kan det først skje når det blir mørkt.[4]


[1] Eriksen 1969: 39-41, Jentoft 2008: 108

[2] Eriksen 1969: 29-81

[3] Eriksen 1969: 82-84

[4] Eriksen 1969: 84

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 12 - Nordmenn deltar i søk

Nordmenn bistår Tyskerne

Karl Gustav Lindseth var 42 år i oktober 1941. Han bodde i Nesseby og var til daglig sjåfør ved Finnmark fylkesveivesen. I vegvesenet kjørte han lastebil på veistrekningen Grasbakken ? Kirkenes. Denne jobben hadde han hatt siden oktober 1940. Moltke [sic] Kristoffersen var 25 år. Han bodde fortiden på Grasbakken i Nesseby og var kollega av Karl Gustav Lindseth.

Lørdag 18.oktober ble de to brøytebilsjåførene innkalt til vegvesenets kontor i Vadsø for å ha et møte med ingeniør Irgenes. Ingeniør Irgenes fortalte dem at vegvesenet hadde fått et brøyte opp veien mellom Vadsø og Kiberg. Dette var på ordre fra den tyske vernemakten.

Dagen etter, søndag 19.oktober var karene klare. Klokken 15.30 startet de fra Vadsø og begynte å kjørte mot Kiberg. Brøytebilen ble fulgt av to lastebiler. På lasteplanet til lastebilene satt det tyske soldater. Det står ikke noe om det i dokumentene, men tyskerne på lasteplanet satt mest sannsynligvis ikke i friluft. De satt nok under en slags seilduk. Kollonen skulle etter planen stanse i Komagvær for å overnatte der. Men i Komagvær var det ikke mulig å få tak i overnattingsplasser. Kollonnen måtte da fortsette mot Indre-Kiberg. Her fikk de overnatting.

Dagen etter, i ett-to tiden mandag 20.oktober, gjorde kollonen seg klare for å kjøre tilbake til Komagvær. De to brøytebilsjåførene hadde nå fått selskap av vegvokter Jentoftsen [sic]. Jentoftsen satt på fordi han trengte haik til veivesenhytta rett utenfor Komagvær. Anthon Ebeltoft Jentoftsen var 57 år og jobbet som vegvokter for Finnmark fylkes veivesen. Han hadde sitt faste bosted i Indre-Kiberg, men nå skulle han som sagt til hytta «Solvang». Hytta lå 13 km fra Indre-Kiberg, og rundt rundt 3-4 km før Komagvær. «Hytta hadde en innredd etasje med bislag og loft. I første etasje var det et kjøkken og soverom. Anthon brukte å bo på hytta når han var på arbeid på strekningen mellom Vadsø og Svartnes. Her må det sies at det er to områder på denne strekningen som heter Svartnes. Det ene området ligger mellom Kramvik og Lanbunes, mens det andre ligger på fastlandet ved Vardø. Vel framme ved "Solvang-hytta" ble Anthon satt av. Kollonnen fortsatte så videre og var framme i Komagvær kl.15.30.

I hytta satte Anthon tingene fra seg og gikk ut for å arbeide. Arbeidet besto blant annet av å jevne ut brøytekanter langs veien. Da han var ferdig gikk han til bekken som rant like ved hytta for å hente vann. Mens han sto her fikk han øye på et tysk fly som kom sustende rett over hode på han.

Vel framme i Komagvær fikk de to brøytebilsjåførene beskjed om at de ikke fikk dra tilbake til Vadsø, men at de måtte bli i Kommagvær. De hadde tidligere fått beskjed om at de ville bli permittert klokken 17.00. Løytnanten som fortalte dem dette sa at de måtte bli her til kl.19.00.  Det hadde nå gått noen timer siden sist de hadde spist. De spurte derfor om det var mulig å få mat. Det var det ikke. Men de fikk tillatelse av løytnanten til å kjøre til vegvokteren for å se om han hadde noe mat å tilby dem. Klokken var nå blitt rundt fire. De to karene satte seg i lastebilen og kjørte utoverover fjorden til Anthon. Da de nærmet seg hytta kunne de se vegvokter Anthon E. Jentoftsen stå på utsiden. De kjørte ned og gikk de ut av lastebilen. På utsiden av hytte ble de stående og snakke med Jentoftsen. Mens de står her får de øye på signallys som svever i lufta i retning Langbunes. Mens de står og ser på dette mener en av karene at han hører noe som kan minne om skudd. De er selvsagt ikke klar over hva som skjer lengre ut i fjorden, og de visste nok heller ikke grunnen til at de var der de var, var på grunn av tyskernes jaktet på russiske soldater. Ut fra det som kan leses ut fra rapporten ser det ut til at karene utenfor hytta ikke bet seg noe særlig merke i det som skjedde. Avstanden fra Langbunes og hytta var nok også for stor til at de helt kunne forstå og få oversikt over hva som utspant seg i deres nærmoråde.  Det er usikkert om det disse tre karene hørte var kampene på Langbunes, eller om det var noen annet. Men klokkeslettet stemmer sånn omtrent med det som blir antydet i litteraturen. Konklusjonen kan være at det de hørte og var vitne til var kampene mellom partisanene og tyskerne ved Langbunes. Det er da hensiktsmessig å ta med kamphandlingene på Langbunes her.

 
Kartet viser den østlige kysten av Varangerhalvøya. Bebyggelsen er merket av med lilla farge, mens veien langs kysten er merket av med grønn farge.

Det bryter ut kamper på Langbunes

Tidligere på ettermiddagen hadde Erling Malin oppsøkt rømlingene Lagngbunes. Han visste de lå utsatt til i Langbunes og oppfordret de 11 gjenværende i huset om å forlate det til fordel for ei hule på fjellet, men de ville ikke høre på han. Malin forlot gruppa og Lanbunes med uforrettet sak i 14-tiden. Relativt kort tid etter han hadde dratt fikk de i huset fått øye på noen menn som nærmet seg huset. Det var da, i følge Eriksen (1969: 87), begynt å bli mørkt. Ut fra de observasjonene som ble gjort av karene hos vegvokter Jentoftsen, var klokken blitt over fire på ettermiddagen.

Inne i huset ved Langbunes hadde man som sagt oppdaget tyskerne som nærmet. Det eneste de kunne gjøre for å ikke røpe seg var å holde seg helt i ro og være stille. Deres eneste håp var at tyskerne gikk forbi. Det gjorde de ikke. Tyskerne gikk mot huset. De første som entret huset var en tysk løytnant og en mening. I det den tyske løytnanten kom inn døra ble han angrepet. Han ble stukket med kniv flere ganger. Dette var starten en kamp på liv og død. I treffningene som fulgte ble en tysk offiser drept på utsiden av huset med en håndgranat. Gunnar Berg skal (i følge litteraturen) ha drept flere tyske soldater, mens Kollanordmannen Kåre Øien skal ha drept minst en. En tysker skal ha blitt skutt i fjæra. Gunnar Berg ble etter hvert drept sammen med den russiske lederen for operasjonen. De ble drept av sine egne da de ble tatt for å være tyskere i det mørke kaoset som utspant seg. Kampen skal ikke ha hatt noen langvarig karakter. Den skal ha vært korte og heftige. Hans Kristian Eriksen skriver i sin bok at flere tyske soldater skal ha blitt drept. Den tysk offiser som ble knivstukket skal ha overlevd til tross for at han var hardt såret. Av de i russisk uniform skal tre ha blitt drept.[1]


[1] Eriksen 1969: 86-92

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 13 - Tyskerne henter forsterkninger

Spionene er funnet og tyskerne henter forsterkninger

Da de to karene hadde fått i seg mat hos vegvokter Jentoftsen satte de seg i brøytebilen og kjørte tilbake til Komagvær. Da de dro tilbake var klokka blitt rundt 17.30. Tilbake i Komagvær fikk de vite at tidspunktet for hjemreise igjen var endret. De fikk beskjed om å bli i Komagvær i påvente av nærmere ordre. I Komagvær ble de sittende i brøytebilen. Man kan anta at de ikke var helt klar over hva som hadde skjedd, eller hva som skjedde rundt dem.

Klokken 19.45 kom en tysker til de ventende brøytebilsjåførene. Han ga dem beskjed om at de måtte kjøre mot Vadsø. Her skulle de møte en kolonne som de skulle ta med seg tilbake til Komagvær. De kjørte mot Vadsø. Ved Ekkerøy traff på seks lastebiler med soldater og to motorsykler. Det var kollonen de skulle ta med seg. Ved Ekkerøy snudde de og returnerte med tyskerne til Komagvær. I Kommagvær fikk de igjen beskjed om at de måtte vente til ny ordre ble gitt. Det hadde nå gått noen timer siden de hadde spist hos vegvokter Jentoftsen. De spurte en løytnant om det var mulig å få spist noe mat. Han svarte at det skulle han sørge for. De tolket det i alle fall slik. Mens de ventet på maten og nye ordre gikk de inn til poståpner Gunnar Gundersen for å vente der. Brøytebilen ble stående på utsiden med motoren i gang. Mens de satt her hos poståpneren kom det inn to tyske soldater bevæpnet med gevær. Klokken var da nærmere 23 på kvelden. Soldatene ba de to brøytebilsjåførene om å følge med dem ut. De ble så beordret om å gå til et annet hus i Komagvær. Her traff de på et befal av lavere grad. Av befalet ble de nå tatt i forhør.

Befalet ønsket å få vite hva de hadde fortatt seg denne dagen. Han spurte så hvorfor de hadde kjørt med lyskasterne på da de ved 16-tiden hadde kjørt ut av Komagvær. Han siktet da til turen de hadde hatt til Jentoftsens hytte. Kristoffersen fortalte tyskeren at de måtte ha lys når de kjørte brøytebil. Tyskeren mistenkte brøytebilsjåførene for å ha signalisert med lysene til noe ved veien. Kristoffersen fortalte i det senere avhøret hos politiet at lyskasteren på bilen ikke var i orden. Ledningene satt ikke ordentlig i. Dette førte til at lysene blinket når de kjørte i humper på veien. Dette var sannsynligvis grunnen til at tyskerne hadde blitt mistenksomme. Tyskerne mente de hadde signalisert med lysene til noen ved veien, muligens til fienden. Kristoffersen spurte så etter løytnanten som de hadde snakket med tidligere. Han kunne norsk og han kunne hjelpe dem å forklare alt. Dette var ikke det tyske befalet så interessert i. Befalet valgte heller å avbryte Kristoffersen og hans innsigelser. De to mennene ble deretter beordret til å sette seg på to stoler som ble satt fram. De skulle ikke røre seg av flekken. Befalet sa at de skulle bli sittende her til neste morgen. De spurte da om de kunne få tillatelse til å gå ut og slå av motoren på brøytebilen. Det fikk de ikke. Her er det helt klart at tyskerne var i alarmberedskap og de var mistenksomme ovenfor alle som var i området og som hadde vært i aktivitet i Langbunes området. De ville nok sikre seg at de to nordmenne ikke skulle få flere sjanser til å "signalisere" med lysene. 

Et lite stykke utenfor Komagvær bodde urmakeren Aleksander Sjirnov [sic]. Han hadde tatt med seg sin familie og evakuert fra Vardø til ei hytte ved Komagvær. Hytta var hans. Den lå et stykke fra den nærmeste bebyggelsen, det vil si rundt 400 meter fra nærmeste hus og 150-200 meter fra hovedveien. Hans nærmeste nabo var en Jolgonen [sic]. Aleksander hadde ikke gjort så mye vesen av seg, i følge han selv. Han var av den oppfatning at det var få som visste at han bodde der. Men ting hadde endret seg. Hendelsene i området hadde gjort alle hus og personer interessante for tyskerne, og et hus med en russer ville nok være spesielt interessant for tyskerne etter dagens hendelse med mistanke om russiske spioner i området.

Familien Sjirnov hadde gått og lagt seg da det plutselig banket på døren. Hytta var som sagt ifølge Sjirnov godt skjult og ukjent for de fleste. Aleksander fortalte i et senere avhør at tyskerne ikke kunne ha visst om hytta uten å ha fått hjelp. Aleksander sto opp og åpnet døra. I det han åpnet døra ble han møtt med lommelykter som lyste han i ansiktet, og inn døråpningen kom det to soldater med våpen rettet mot han. Utenfor hytta var det flere soldater, i følge Aleksander. Han skjønte lite tysk, men han forsto såpass at det ble gitt ordre om at han skulle kle på seg og komme ut. Han spurte hvor de skulle. Tyskerne sa at det ikke var noe farlig. De gikk opp til hovedveien. Her sto det flere biler og enda flere soldater. Aleksander noterte seg at det var flere tyske soldater som gikk ut og inn av huset til Hagala i Komagvær.

Mens dette pågikk satt Lindseth og Kristoffersen på hver sin stol i et bygg i nærheten. Inn kom det soldater som ba Kristoffersen om å reise seg og følge med ut. Lindseth skulle bli sittende. Klokken var da cirka 23.30. Kristoffersen ble tatt med ut og måtte følge soldatene ned til veien. Ved veien sto soldater som sto oppstilt. Kristoffersen ble beordret til å stille seg sammen med russeren Aleksander. De kjente ikke hverandre fra før. Her ble de stående. Etter en stund kom en offiser bevæpnet med maskinpistol til dem. Han kommanderte sivilistene til å gå i front for hele avdelingen. Avdelingen som de gikk foran skal i følge Kristoffersen ha utgjort rundt 100 mann. Med de to sivile i front gjorde den tyske offiseren tegn på at hele avdelingen skulle sette seg i bevegelse og begynne å gå. Offiseren gjorde også klart for de to sivile i front at de ikke fikk lov til å løpe. Hvis de løp ville de bli skutt. Alle gikk nå i samlet flokk langs hovedveien mot Kiberg. To sivile gikk i front med en mengde tyske soldater bak.

Da de hadde gått et stykke ble de to i front pålagt å bære ammunisjon. Det var for å lette byrden hos soldatene. Aleksander ble påpakket så mye ammunisjon at han fikk vansker med å bære det. Han fikk til slutt hjelp av en tysk soldat som tok en del av byrden. Et kort stykke før de var kommet fram til det som Aleksander omtaler som Mikklhi-hytta [sic], ble de kommandert til å stoppe. Kristoffersen forteller at de stanset ca.100 meter fra hytta der veivokter Jentoftsen holdt til. Det er mulig at de omtaler den samme hytta, men at de har ulike referanser til den samme hytta. Da de hadde stanset ble en mindre gruppe soldater kommandert fram. Offiseren beordret soldatene til å legge seg i en halvsirkel rundt hytta. Da det var gjort ble også Kristoffersen kommandert fram. Han fikk ordre om å gå til hytta og undersøke om det var folk i den. En soldat med maskinpistol skulle følge med han ned til hytta. Da de kom fram til hytta stoppet soldaten opp. Kristoffersen ble så beordret om å gå inn og undersøke hytta. Kristoffersen gikk til bislagdøra og banket på, ingen åpnet. Han fikk da ordre av soldaten om å gå inn gjennom vinduet på bislaget. Soldaten gjorde tegn på at han måtte være tilbake innen 3 minutter før han ville begynne å skyte. For å komme seg inn gjennom vinduet måtte Kristoffersen rive ut hele vindusfanget på bislaget.  Mens dette skjedde satt russeren Aleksander oppe ved veien sammen med de tyske soldatene som ikke var direkte involvert i det som skjedde nede ved hytta. Det var mørkt og de som satt oppe ved veien kunne ikke se hva som skjedde nede ved hytta.

Anthon E. Jentoftsen hadde gått og lagt seg rundt 20.30. Han hadde fått noen timer søvn da han ble vekket av banking på bislagdøra. Klokka var da blitt rundt ett på natta i følge han selv. Bankingen ble etterfulgt av klirring i glass. Jentoftsen trodde det var en innbrudd og sto opp for å se hva som var på ferde. Til hans store overraskelse traff han på brøytebilsjåfør Kristoffersen som hadde vært på besøk hos han tidligere på dagen. Anthon sto i bare undertøyet og utbrøt: «Hva i all verden. Er du her!». Kristoffersen forklarte i all hast at han var kommandert inn av tyskerne for å få han ut nå med en gang. Jentoften svarte at tyskerne måtte komme inn hvis de ville han noe. Kristoffersen varslet tyskeren at det var en sivilperson inne i hytta. Tyskeren ropte da at de måtte komme seg ut straks. Kristoffersen ba Anthon følge med han før han hoppet ut gjennom vinduet på bislaget. Da Anthon skulle gjøre seg klar til å klatre ut vinduet utviklet det hele seg i en mer dramatisk retning. Soldaten utenfor kommanderte Kristoffersen til å komme seg unna hytta før han fyrte av en salve mot bislaget. Oppe ved veien hørte de hva som skjedde. Russeren Aleksander spurte soldatene hva der var, og de sa at det var lyden fra en maskinpistol. Inne i bislaget ble Anthon truffet i høyre arm. Han satte i et skrik og falt sammen på jordgulvet. Deretter kastet soldaten en håndgranat inn gjennom vinduet på bislaget før han selv kastet seg i dekning sammen med Kristoffersen. Inne i bislaget gikk granaten av og jordspruten sto rundt Anthon. Smellet gjorde at han svimte av. Da de oppe på veien kastet seg ned da de hørte smellet fra håndgranaten som gikk av. I boka til Eriksen (1969: 85) blir det fortalt at skytingen ble hørt i Kramvik.

Kristoffersen ble så på ny kommandert inn i hytta av soldaten. Han skulle se om det var flere personer inne i hytta. Kristoffersen gikk inn. Det første han så var Anthon som lå urørlig på gulvet i bislaget. Han gikk videre. Han fant ingen andre i hytta. Han gikk ut og fortalte dette til den tyske soldaten. På dette tidspunktet hadde Anthon våknet til bevissthet inne i bislaget, men turte ikke røre seg. Mens han lå her hørte han en stemme på utsiden si: «Ja, nu er en mann død». Etter kort tide etterpå kom soldater inn døra. Anthon anslo at det var om lag ti soldater som var inne i hytta og tok den til nærmere ettersyn. Ingen av disse tok seg bryte med å sjekke vegvokteren som lå ute i bislaget og så livløs ut. Kristoffersen var også inne i hytta sammen med soldatene. Han ble kommandert opp på en stol for å sjekke om det var noen på loftet. Han åpnet loftslemmen og heiste seg opp og lyste rundt med en lommelykt. Loftet var tomt. En av de tyske soldatene gjorde deretter akkurat det samme som Kristoffersen. Han gikk også opp på lofte for å dobbeltsjekke. Soldatene og Kristoffersen gikk så ut av hytta. På utsiden ble Kristoffersen beordret til å undersøkte to uthus som sto like ved mens soldatene sto et stykke i fra. De var nok klar til å skyte hvis de så noe mistenkelig. Kristoffersen måtte sparke opp dørene på begge uthusene før han gikk inn. Når Kristoffersen hadde forsikret at det ikke var noe i uthusene gikk så tyskerne inn for å kontrollere at det stemte. Da de var ferdig gikk de opp til hovedveien for oppstilling.

Inne i bislaget lå fortsatt Anthon og var urørlig. Han ventet til det ble helt stille. Han turte ikke å røre på seg av fryktet for å bli skutt hvis tyskerne oppdaget at han fortsatt var i live. Inne i bislaget var Anthon kun kledd i undertøyet. Det var kaldt og han blødde fra skuddsåret i armen. Da det var blitt helt stilt på utsiden våget han å røre på seg. Han gikk inn i hytta og la seg i senga. Han tente ikke på noe lys da han var redd tyskerne skulle se det.

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 14 - Tyskerne går mot Langbunes

Oppe på veien snakket befalet sammen. Det ble så beordret at avdelingen skulle fortsette videre utover Varangerfjorden mot Langbunes i retning Kiberg. Igjen ble de sivile beordret til å gå foran. De gikk til de kom til brua ved Langbunes. Her ble det på ny beordret stans. Styrken gikk nå av veien og fortsatte ut i terrenget på sjøsiden. Da de var kommet et stykke ned på neset, ble det kommandert holdt. Styrken ble nå delt inn i mindre enheter. Tyskerne mente de kunne se noe som lignet på et hus. De to sivilistene ble sammen med en soldat beordret om å undersøke «huset» nærmere. Før de gikk ble det vist med tegnspråk og peking på klokka at de måtte være raskt tilbake, ellers ville det bli skutt. Et stykke fra "Huset" ble de sivile beordret av soldaten om å ta det nærmere i øyensyn. «Huset» som de skulle undersøke viste seg å være ei steinrøys, en varde. Sivilistene gikk tilbake soldaten og fortalte hva de hadde sett. Soldaten signalisert så med lys opp til hovedveien. Flere soldatene kom til. Det tyske befalet snakket sammen. Hele troppen snudde så om og ble beordret videre nedover skråningen og mot sjøen.

Det ble på ny beordret stans. Kristoffersen ble så bedt om å komme fram. De spurte han hvor de tre husene i Langbunes befant seg. Kristoffersen måtte si som sant var at han ikke visste om hus i området da ikke var kjent her. Han hadde kun vært på denne strekningen to gang tidligere. Det var en gang han hadde tatt buss til Kiberg, og nå i forbindelse med nåværende brøyteoppdrag. Aleksander brøt nå inn og forsøkte å bistå Kristoffersen. På en blanding av norsk og tysk forsøkte han å gjøre det forståelig for tyskerne at Kristoffersen ikke var kjent i området. Da henvendte tyskerne seg til han og spurte hvor badstuen var. Aleksander fortalte dem at han heller ikke var kjent i området. Han hadde ikke bodd her så lenge. Han var opprinnelig fra Vardø og hadde nokså nylig evakuert til Komagvær. Tyskerne ble veldig misfornøyd med svarene de fikk. Det er mulig at de trodde de to sivile løy. Ett av befalene trakk fram en pistol og truet dem, mens en annen gjorde klar en håndgranat. Kristoffersen ble spurt flere ganger om husene. Men han prøvde å fortelle det tyske befalet at han bodde 125 km fra dette stedet, det vil si lengre inn i Varangerfjorden, og her kjørte han til vanlig lastebil mellom Grasbakken og Nesseby.

Tegningen viser tysernes bevegelser på veien ovenfor Langbunes. Her ser vi hvordan de bevegde seg ned mot steinrøysa/varden før de gikk mot selve bebyggelsen. Alt skjedde i stummende mørke. Dette var en tid da utelys og lys langs veien ennå ikke eksisterte.

Tyskerne måtte gi opp. Styrken ble på ny satt i bevegelse. De gikk ned mot sjøen. De to sivilistene måtte igjen gå foran. Mens de gikk speidet tyskerne hus. Plutselig fikk de øye en bygning. Den sto lengre ned i skråningen fra veien. Aleksander forteller at bakken var dekket med snø, men det var allikevel temmelig mørkt. De gikk mot det som viste seg å være flere bygninger som begynte å avtegne seg i mørket. Et stykke fra bygningene gikk soldatene i stilling. De sivilistene ble så beordret fram med ordre om å undersøke det som ansett for å være hovedhuset. De skulle se om det var noen inne i huset. De fikk med seg en lommelykt. Lommelykten skulle de henge i et av vinduene i huset med lyset mot soldatene. Dette kan nok framstå som litt merkelig men hensikten var nok den at soldatene lettere skulle kunne se bygningen og hvilken bygning som ble undersøkt. Lyset fungerte da som en slags veiviser for hvor de skulle skyte hvis det skulle vise seg at det var fremmede soldater i huset. De to sivile måtte være tilbake innen ti minutter, eller ville det bli kastet håndgranater. Klokken var da blitt kvart over ett (kl. 01.15, 21.oktober). Det var 300 meter ned til hovedhuset. På vei ned til hovedhuset kunne de se at det var to døde tyske soldater som lå i snøen. Framme ved hovedhuset lyste Kristoffersen inn i huset for å se om det var noen der. Han kunne ikke se noen.

De som hadde vært der hadde forduftet. Partisanene som hadde deltatt i kampene hadde delt seg opp i grupper og søkt skjul andre steder. Ingvald Mikkelsen og Kåre Øien hadde flyktet østover mot Kramvik. Her hadde de søkte tilflukt hos Albert Mikkelsen. Albert hjalp dem. Han skjulte dem sammen med de andre tre som hadde flyktet hit og lå skjult under gulvet. De resterende, Richard Johansen, den russiske lederen og to andre russere hadde blitt igjen i huset. Rikard Eriksen hadde tidligere fortalt Richard Johansen om kontakten i Persfjord. Dette var en person som Johansen kunne oppsøke og få hjelp hos hvis det ble nødvendig. Etter kamphandlingene forsøkte Richard og få russerne til å bli med han til Persfjorden, men russerne var innstilt på å bli ved Langbunes. Russerne ønsket å vente på ubåten, men Richard Johansen klarte til slutt å overtale dem til å forlate huset i Langbunes og bli med til Persfjord. De snek seg ut i ly av mørket og opp på fjellet og videre mot Persfjord. Om Hilmar Heikkilæ var i huset da dette skjedde forteller ikke litteraturen noe om. Men Hilmar skal ha blitt så forbanna på de russiske lederne at han forlot russerne og de andre i Langbunes i sinne. Han gikk alene til Kiberg. Her han søkte tilflukt hos slektninger. En som ikke ble med de andre da de forlot Langbunes var Ingolf Eriksen. Han ble igjen i huset. Hvorfor han ble igjen kan man bare gjette seg til. Det kan hende at han ikke var klar over at de andre dro. Det kan være at han ikke følte seg trygg på den strabase turen de andre skulle gjennomføre. Det kan være at han ikke følte seg trygg på å forlate huset, og at han ikke ønsket å bli med de andre ut på en ny ferd på fjellet. Den forrige turen hadde jo vært svært strabasiøs. Det er mulig han trodde at russerne ville komme til Langbunes med ubåt og hente dem som planlagt. Ønsket han seg ikke tilbake til Russland? Ingolf Eriksen ble i alle fall igjen i huset. Her lå han skjult under røste på huset da tyskerne kom tilbake på ny.[1]


Bildet viser bak fra venstre: Kåre Øien og Rangvald Mikkelsen. Foran fra venstre: Ingolf Eriksen, Håkon Halvari og Ingvald Mikkelsen. Av disse fem var det kun Rangvald Mikkelsen som overlevde krigen. Men han ble skutt rett etter krigen etter en flukt fra en russisk fangeleir i 1946. Kilde: Eriksen og Sivertsen 1993: 32

Inne i hytta utenfor Komagvær hadde Anthon Ebeltoft Jentoftsen ut på natta fått så pass varme i seg at han klarte å ta på seg klær. Med klær på seg gikk han ut og opp til hovedveien. Oppe ved hovedveien begynte han å gå innover mot Komagvær.  Da han hadde gått rundt 500 meter traff han på tre tyskere. Det var en offiser og to menige soldater. Den ene av soldatene, som kunne litt norsk, spurte hvor han skulle. Fra deres ståsted må det ha vært svært mistenksomt å møte på en mann med skuddskader som kom gående langs veien. Det var jo midt under en større militær aksjon der man var på jakt etter fremmede soldater som hadde deltatt i en skuddveksling og drept tyske soldater. Anthon som bare for en kort stund siden hadde vært nær ved å bli drept var fortvilet. Gråtende viste han soldatene sitt grenseboerbevis og fortalte dem at han var på vei til Komagvær. Han fortalte dem også om hva som hadde skjedd i hytta og at han hadde blitt skadeskutt av tyske soldater. De tyske soldatene lot han ikke gå. Han var fortsatt under mistanke. De krevde at Anthon måtte bli med dem tilbake hytta og vise dem hva som hadde skjedd. For alt de visste kunne han være en av de ettersøkte som var på flukt. Utenfor hytta viste tyskerne igjen sin mistenksomhet. De ble ikke med inn da Anthon gikk inn i hytta. De kom først etter at Anthon ropte på dem inne i hytta at de kom inn. Inne i hytta viser Anthon de tre tyskerne på nytt sitt grenseboerbevis og forklarer igjen hva som hadde skjedd. Anthon fikk fortsatt ikke dra til Komagvær, men måtte bli med dem videre utover.


[1] Eriksen 1969: 90-97, Jentoft 2008: 110

Flukten til Sovjetunionen 1940 del 15 - Tyskerne angriper Langbunes på nytt

Altså, Ingolf Eriksen var fortsatt i huset da Kristoffersen og Aleksander var på utsiden og så inn gjennom vinduet. Utenfor hovedhuset kunne de se etterlatenskaper etter kamphandlingene. Her lå det frakker, hjelmer og en maskinpistol i snøen. Kristoffersen og Aleksander ble så å ta med seg de døde opp til veien. De tok tak i en av de døde tyskerne og begynte å frakte på den drepte. Tyskeren var stivfrossen og vanskelig å bære. De klarte ikke å bære den døde helt fram alene. De ropte til tyskerne at de trengte hjelp. Noen soldater ble så beordret fram og hjalp dem til å frakte liket opp til veien. Da de kom opp ble de spurte de om det lå flere der nede. De svarte at de hadde sett en død person til. De ble dermed beordret til å hente han også. De fikk 10 minutter på seg. Denne personen var lettere og de fikk båret han opp alene til de andre. De ble igjen spurt om det var flere der nede. De svarte "nei". De fortalte at de hadde sett militært utstyr utenfor huset, blant annet et våpen. Igjen ble de beordret ned for også å hente det de hadde sett. Aleksander nektet. Han sa at han ble ikke å gå flere ganger. Tyskerne aksepterte tydeligvis dette da Kristoffersen ble gikk alene nedover for å hente tingene som lå igjen utenfor huset.

Da Kristoffersen var ferdig med å bære tingene opp ble det signalisert med lys mellom de tyske soldatene. De satte nå i gang med å skyte mot hovedhuset. De brukte også granater mot huset.

Etter en stund, cirka etter fem minutter, ble det igjen gitt signal med lys. Skytingen opphørte. Soldatene gikk nå selv ned til husene. Først gikk de mot badstua. Her gikk de i stilling utenfor. En av tyskerne la seg ned på bakken 10-15 meter fra badstuen med et maskingevær klar til å skyte på badstua. Men han fikk problemer med geværet. Da maskingeværet ikke lot seg ordne ble en gruppe soldater med rifler beordret fram. De stilte seg på linje og skjøt mot badstuhytta. Det ble så beordret stans. Sivilistene og noen tyske soldater ble deretter beordret til å gå mot hytta. En av de tyske soldatene kastet en håndgranat inn i badstua. Her gikk den av. Det ble også kastet granater mot hovedhuset, inn i hovedhuset og inn i våningshuset.

Da de nærmet seg hovedhuset så de at det lå enda en død tysk soldat her og to døde i russere i uniformer utenfor huset. Kristoffersen og Aleksander ble beordret inn i huset for å undersøke om det var noe flere der. Inne i huset fant de en døde russer. Sivilistene bar ut russeren. I følge Kristoffersens forklaring var denne personen nokså nettopp blitt drept. Han begrunnet dette med at den døde kroppen ennå var varm. Ifølge Eriksen (1969) ble en russer skutt og drept inne i huset under det første angrepet. Men var det slik? Var det slik at russeren de bar ut hadde tidligere blitt såret for så å drept under det andre angrepet? Hvis det var tilfelle, var det derfor russerne var så lite villig til å dra fra Langbunes og over til Persjford? De ønsket ikke å forlate den hardt skadde medsoldaten? Var det derfor Ingolf Eriksen var igjen i huset, for å hjelpe den skadde russeren og bistå han?

Etter at Kristoffersen og Aleksander hadde båret ut den døde russeren måtte de inn igjen for å hente ting inne i huset. I følge Aleksanders forklaring, som ble gitt noen år etter hendelsen - den 11.mai 1946, hadde noen av de tyske soldater stilt seg rundt den en av de døde russiske soldatene så lå på utsiden.  Ved siden av soldaten lå det en pistol. De trakk seg så tilbake, og noen av tyskerne løftet sine våpen og skjøt på russeren i snøen. Pistolen ble også skutt i stykker.

Kristoffersen nevner ikke denne hendelsen i sin forklaring. Hvorfor tyskerne skal ha skutt mot russeren i snøen sier Aleksander ingen ting om. Det virker heller ikke som om at han han noen forklaring på det. Etter skyte episoden spurte tyskerne de de sivile om de kjente russeren. De sa at de ikke visste hvem det var. Var dette personen som fortsatt var varm? Var han fortsatt i livet da de bar han ut? Hadde de vært to som ble igjen for å vente på ubåten? Kan dette tyde på at gruppen var i oppløsning etter hendelsen på fjellet og det som hadde skjedde på Langbunes? 

Kristoffersen og Aleksander måtte etter hvert frakte likene opp til veien ved Langbunes. Først dro de russeren som lå inne i huset opp til veien. Oppe ved veien fikk de låne en skikjelke av tyskerne som var igjen på veien. Med kjelke og med hjelp fra et par tyske soldater fikk de dratt opp de to siste likene av russiske soldater.

På dette tidspunktet ser det ut til at Anthon og de tyske soldatene hadde kommet til Langbunes.  Her så Anthon at det lå to døde soldater i veikanten. Dokumentet forteller ikke hva Anthon og de tre tyske soldatene gjorde i Langbunes. Men man kan anta at offiseren snakket med andre tyskere her, og at Anthon ble satt utenfor mistanke. Anthon fikk lov til å gå tilbake til hytta. Offiseren lovet Anthon at han skulle bli hentet av en tysk bil som ville kjøre han til sykehuset i Vadsø. Den skulle komme i løpet av formiddagen.

I Komagvær satt fortsatt den andre brøytesjåføren Karl Gustav Lindseth og ventet. Her satt han fortsatt under vakthold sammen med noen tyske soldater. Etter flere timer på en stol får Lindseth etter hvert beskjed om å være klar med brøytebilen. Han skal på kjøreoppdrag. Han skal kjøre mot Kiberg. Han hadde spurt en av soldatene hvor Kristoffersen var, men det kunne ikke soldaten svare på. Men så treffer Lindseth på en løytnant inne hos poståpner Gundersen. Dette er en løytnant han ikke har truffet på tidligere. Han spør løytnanten om han vet hvor Kristoffersen er. Løytnanten svarer at Kristoffersen var ute ved Kiberg. Da Lindseth kommer ut ser han at det står tyske lastebiler utenfor huset til Hagala. To lastebiler sto klar for å slå følge med brøytebilen som skulle kjøre mot Kiberg. Før de begynner å kjøre får Lindseth beskjed om at han og kolonnen ikke skal kjøre lengre enn til Kramvik. Klokken var da rundt åtte på morgenkvisten 21.oktober. 

Ved Langbunes var det oppstilling ved hovedveien etter endt oppdrag. De to sivile og soldatene begynte så å gå tilbake til Komagvær. Et lite stykke fra Langbunes traff de på Lindseth i brøytebilen og de to andre lastebilene. Lastebilene ble beordret til å stanse. Alt som skulle lastes på bilene ble lastet på. Kristoffersen fikk plass i bilen sammen med Lindseth. Aleksander fikk også haik med en av bilene. Kolonnen ble nå beordret til å snu og returnere til Komagvær. Rundt klokken 9 var de på retur og på vei tilbake mot Komagvær. Anthon ble også hentet. Om han ble hentet av den samme kolonnen er sannsynlig. Anthon ble nok tatt opp av kolonnen ved at den stanset ved hytta og tok han på. Anthon er også nevnt i Eriksen (1969: 91). Ifølge Eriksens framstilling blir Jentoftsen neste morgen stuet inn i en tysk lastebil og kjørt til lege i Vadsø. Det lå en haug med tyske lik i bilen, de falne fra Langunes.[1] Vel framme i Komagvær ble russeren Aleksander ble satt avog fikk lov til å gå hjem. Etter et kort stans i Komagvær fikk Kristoffersen og Lindseth kjøre til Vadsø. Det var da blitt lyst ute. Anthon som var skutt i armen ble kjørt til sykehuset i Vadsø. De to brøytebilen var framme i Vadsø rundt klokken 10.30. I Vadsø dro de opp til veikontoret og fortalte hva som hadde skjedd siden sist de var der og fikk i oppdrag å brøyte for tyskerne. Senere den samme dagen, 21.oktober 1941, måtte de også i forhør hos politiet i Vadsø for å fortelle hva som hadde skjedd.


[1] Eriksen 1969: 91

Flukten til Sovjetunionen 1940, del 16 - "En stjålet båt"

En stjålet båt

Tyskerne hadde ikke oppdaget Ingolf som gjemte seg opp under taket på huset i Langbunes. Da tyskerne hadde trukket seg tilbake etter nattens skyting benyttet Ingolf anledningen til å komme fra fra skjulestedet. Han rømte huset og dro til Grunnes. Her søke han ly hos familien Malin. Tyskerne kom tilbake til huset på Langbunes senere samme dag. Denne gangen hadde de antakeligvis med seg bensin, da brente ned huset på sitt siste besøk. Nedbrenningen ble nok gjort for å forsikre seg at huset ikke ble benyttet som skjulested for fienden flere ganger.

De som hadde flyktet mot Persfjord ankom Persfjorden ut på ettermiddagen. Ut på kvelden tok Johansen kontakt med informanten Gudvar Olsen. Gudvar Olsen fikk ordnet det slik at Johansen med følge fikk skjul i Persfjorden natt til 22.oktober. [1]

I Kramvik fikk Albert Mikkelsen hjelp av Erling Malin i Grunnes. De sørget for mat, ordnet båt og holdt kontakt med sine kontakter i Persfjord, Kiberg og Komagvær. Tyskerne var mistenksomme og lette etter overlevende fra kampene på Langbunes. De gjennomførte flere husundersøkelser, men til tross for sine iherdige forsøk ble ingen av de ettersøkte oppdaget eller tatt. De som lå under gulvet i Kramvik og deres medhjelpere benyttet tiden til å forberedte seg på å få rømningene til Russland med båt. Onsdag kveld 22.oktober var alt gjort klart for at de skulle dra. De frem fra sitt underjordiske skjulested, spiste mat og kledde på seg varme klær. De hadde hjulpet til og var involvert i arbeidet fikk penger for å dekke utgifter de måtte ha hatt, for blant annet mat og utstyr. Fluktbåten var en Nordlandsbåt som tilhørte gamle Jakob. Båten hadde de fått kjøpt for 600 kr. Rundt 21-tiden på kvelden, den 22.oktober, gikk de ut og til båtnaustet der båten sto. Båten ble dratt ut. På forhånd var det gjort avtale om at båten skulle bli meldt stjålet 12 timer senere. [2] 

Da de hadde forlatt fjæra rodde de ut til Storskjæret. På Storskjæret tok de om bord ballast. I ett-tiden om natta (23.oktober) var de ferdig og begynte sin seilas mot Russland. Det første stykke var det så lite vind at de måtte ro ut av fjorden og mot Russland. Men etter hvert økte vinden kraftig. Været ble så dårlig at de på det verste fryktet for at det hele skulle gå galt. Det ble en farefull ferd, men de klarte seg. Ved halv åtte-tiden var de framme og gikk i land på Fiskerhalvøya. De gikk i land i Vaidagub. [4]

Dagen etter, den 23.oktober gikk Albert til Kiberg for å få tak i telefon. Fra Kiberg ringte han til lensmannen. [3] Meldingen politiet mottok var at en Nordlandsbåt hadde forsvunnet fra Kramvik. Den ble meldt stjålet. Lensmannen i Vardø tok så kontakt med politiet i Vadsø. Politiet i Vadsø mottok oppringningen kl.17:10. Lensmannen i Vardø fortalte om den forsvunnede Nordlandsbåten og ba politiet Vadsø undersøke om de kunne finne den forsvunne båten i Vadsø eller i Nord-Varanger området. Båten som hadde forsvunnet var en treroms Nordlandsbåt med rigg, seil, fortøyning og med hus bak. Båten hadde forsvunnet fra Kramvik natt til torsdag, 23.oktober. Mandag 27.oktober ringte politiet i Vadsø til bake til politiet i Vardø. Båten var ikke blitt observert i Vadsø eller i Nord-Varanger. 

Hva skjedde med de som ble igjen? I Kiberg måtte Hilmar Heikkilæ etter hvert forlate bygda. Han dro til de andre i Persfjord og fikk gjemme seg sammen med de andre rømlingene. Mennene i de russisk uniform fikk etter hvert kontakt med Murmansk over radioen. Etter flere uker i skjul, i midten av november, kom redningen. De fem rømlingene ble hentet i Persfjord med ubåt og fraktet til Russland.[5]

Ett år senere, 3.oktober 1942, var Rikard Eriksen og Ingolf Roger Eriksen også blitt ført opp på lista over personer som var mistenkt for å ha rømt over til Russland. De faktaopplysningene som er ført opp på rømlingene er:

I.Rikard Eriksen var født den 5.mai 1899 i Indre-Kiberg. Han var lærer av yrke og hadde sin faste bopel i Indre-Kiberg. 

II.Ingolf Roger Eriksen var født den 14.januar 1914 i Indre-Kiberg. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Indre-Kiberg. 

Politiet var usikker på når de hadde forlatt landet, men de hadde mistanke om at forsvinningen kunne settes i sammenheng med båten som var blitt meldt stjålet i Kramvik 23.oktober 1941.

 

4.0 Litteraturliste

Eriksen, Hans Kristian (1969): Partisaner i Finnmark: Tiden Norske Forlag, Oslo

Eriksen, Hans Kristian (1972): Partisanenes død: Tiden Norske Forlag, Oslo

Eriksen, Hans Kristian (1979): Partisaner i nord: Tiden Norske Forlag, Oslo

Eriksen, Hans Kristian og Jørgun Sivertsen (1993): De kuer oss aldri!!: Nordkalott-Forlaget, Bodø

Fjørtoft, Kjell (1982): Kystfort

Fjørtoft, Kjell (1983): Lille-Moskva ? Den glemte krigen: Gyldendal Norske Forlag, Oslo

Gamst, Th (1984): Finnmark under hakekorset??Festung Finnmark?: Agdin Forlag, Arendal

Eriksen, Knut Einar og Terje Halvorsen (1984): Bind 8 «Frigjøring». I: bokserien, Norge i Krig: H. Aschehoug & Co, 4.opplag 1995, Oslo

Heikkilæ, Julie Ailin: «Historien om bestefar». I: Bladet Vesterålen 14.04.2011

Huitfeldt, Tønne (1997): De norske partisanene i Finnmark 1941-1944 ? i skyggen av den kalde krigen: IFS info 3/97

Jacobsen, Alf R. (2005): Rød august: Aschehoug: pocket 2007, Oslo

Jentoft, Morten (2005): Mennesker ved en grense ? En beretning om folk i Øst-Finnmark i historiens drama: Gyldendal Norske Forlag AS, pocket 2.opplag 2008, Oslo

Larsen, Otto (1954): Jeg var sovjetspion: J.W. Cappelens forlag, Oslo

Rautio, Rune: «Waffen-SS i Varanger 1940-41». I: Varanger årbok (1994)

Riesto, Harald (2000): Den lille byen og krigen ? Vadsø 1940-1945: Orkana

Schanche, Borgny: «Oppholdet i Sovjet og partisanvirksomheten, slik jeg husker den». I: Varanger årbok (1989)

I tillegg kommer diverse innsamlede dokumenter.


1. Eriksen 1969: 90-97
2. Eriksen 1969: 99-102
3. Eriksen 1969: 104
4. Eriksen 1969: 105-113
5. Jentoft 2008: 110
Stikkord:

Flukten til Sovjetunionen 1940-1941, del 5

Den sjette forsvinningen

Natt til 25.september forsvant det 35 personer fra Kiberg. Det var 22 voksne og 13 barn fordelt på tre båter som dro over til Sovjetunionen. Båtene som ble brukt under flukten var motorkutteren NORDHEIM F-18 V.H (48 fot), motorkutteren FREMAD F-28 V.H (48 fot) og motorkutteren NORDLYS F-53 (40 fot). NORDHEIM tilhørte Thorleif Utne fra Kiberg. M/k FREMAD tilhørte Franz Heikkilæ, mens m/k NORDLYS tilhørte Alb. Moe A/S. Her kan man legge til at det var økonomiske forpliktelser knyttet til båtene. Motorkutteren NORDHEIM hadde et lån på 8 200,- kroner i Fiskribanken, der kommunen sto som garantist. M/k FREMAD hadde fått et kriselån med pant i båten. Lånet var på 700,- og pengene var lånt hos Norges Bank avdeling Vardø. I tillegg var båten belånt hos Fiskeribanken med 1 800,- kroner. Båten NORDLYS mente politiet muligens var pantsatt med lån i Vadsø sparebank.[se fotnote 1]

Jentoft skriver at handelsmannen Ivar Moe var den som hadde betalt/finansiert for båten NORDLYS, mens Alfred Halvari var eier og kaptein (Jentoft 2008: 54, pocketutgave).

De som dro til Sovjetunionen var:

 I. Johan Alfred Halvari født 30. juli 1890 i Bugøynes, Sør-Varanger. J. A. Halvari var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg. Han hadde flere offisielle verv i Vardø herred. Han var ordfører i Vardø herred, han var medlem av helserådet og han var varamann i skolestyret i herredet. J. A. Halvari dro til Russland sammen med sin hustru Signe Halvari og deres tre mindreårige barn. Barna var Odd Gunnar, Irene og Edith. Alle barna er født i Kiberg. Signe Halvari var født på Ekkerøy i Nord-Varanger den 19. september 1893. Hun var husmor og hennes pikenavn var Johansen. Av kommunale verv var hun varamann i skolestyret.

 

II. Hilmar Heikkilæ født 17. desember 1906 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg. Han dro til Russland sammen med sin hustru Gudrun Heikkilæ og deres 3 mindreårige barn. Det var Hulda, Palmer og Svein. De var alle født i Kiberg. Gudrun Heikkilæ var født 31. oktober 1909 i Kiberg. Hennes pikenavn var Kolstrøm. Hennes daglige virke var husmor.

 

III. Frantz Ludvik Hekkilæ født 2. mai 1905 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og han hadde sin faste bopel i Kiberg. Han dro til Russland sammen med sin hustru Halfrid Johanne Heikkilæ og deres to mindreårige barn. Barna var Kitty og Lars Kristian. De var begge født i Kiberg. Halfrid J. Heikkilæ var født 19. september 1905 i Sandmo i Salten. Hennes pikenavn var Sandmo. Hennes daglige virke var husmor.

 

IV. Rolf Søderstrøm født 29. mars 1912 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg. Han dro til Russland sammen med sin hustru Elvida Søderstrøm og deres to mindreårige barn. Barna var Frithjof [sic] og Anny. Begge var født i Kiberg. Elvida Søderstrøm var født 27. september 1907 i Loppa. Hennes pikenavn var Olsen og hennes daglige virke var husmor.

 

V. Gudrun Halvari reiste til Russland sammen med sine tre mindreårige barn. Barna var Aase Gudrun, Rigmor Susanne og Karen Inger. Alle barna var født i Kiberg. Gudrun Halvari var født 20. september 1907 i Kiberg. Hun hadde flere kommunale verv. Hun var medlem av arbeidsnemnda og forsyningsnemnda og hun var varamann i fattigstyret. Hennes daglige virke var husmor og hennes pikenavn var Larsen. Hun var gift med Håkon Halvari som forsvant på havet 30.august. Han var mistenkt for å ha dratt til Russland.

 

VI. Aage Bernhart Halvari var født 21. februar 1895 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg. Han dro til Russland sammen med sin hustru Olga Lorense Halvari. Olga. L. Halvari var født 12. oktober 1895 i Ekkerøy i Nord-Varanger. Hennes daglige virke var husmor. Hennes pikenavn var Kristiansen.

 

VII.Karl Oskar Karila var født 1. april 1901 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg. Han hadde flere kommunale verv. Han var medlem av herredsstyret og varamann til formannskapet, medlem av ligningsnemnda, varamann til kassanemnda og medlem av arbeidsnemnda. Han dro til Russland sammen med sin hustru Josefine Lovise Karila. Josefine L. Karila var født 10. november 1882 i Kiberg i Vardø herred. Hennes daglige virke var husmor. Hennes pikenavn var Olbeksen.

 

VIII. Henrik Johansen var født 22. november 1905 i Kjelvik. Han var fisker av yrke og hans faste bopel var i Kiberg. Han dro til Russland sammen med sin kone Hildur Johansen. Hildur Johansen var født 5. februar 1898 i Sandmo i Salten. Hennes daglige virke var husmor og hennes pikenavn var Sandmo.

 

IX. Otto Marenius Larsen var født 27. juli 1912 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hans faste bopel var i Kiberg.

 

X. Thorleif Utne var født 8. mars 1906 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg. Han hadde flere kommunale verv i Vardø herred. Han var varamann til herredsstyret, medlem av havnestyret og varamann til kassanemnda.

 

XI. Harald Utne var født 23. mars 1911 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg.

 

XII. Leif Falck Utne var født 22. juli 1923 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin faste bopel i Kiberg.

 

XIII. Birgitte Albertine Utne var født 18. mars 1880 i Kramvik i Vardø herred. Hun var enke og hennes pike navn var Olsen. Hennes faste bopel er ikke oppgitt

 

XIV. Arnulf Andreas Kristiansen var født 24. september 1920 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hadde sin fastebopel i Indre-Kiberg/Kiberg.

 

XV. Frantz Oskar Jouppari, født 13. mars 1902 i Kiberg i Vardø herred. Han var fisker av yrke og hans faste bopel var i Kiberg.

 

Hvorvidt forsvinningen 25.september var godt planlagt eller ikke ser det ut til å være litt uenighet om i litteraturen. Otto Larsen skriver i sin bok at [..] ingenting var særlig godt forberedt. Sant å si var det hele temmelig løst fra begynnelsen av, hvem det egentlig var som tok initiativet vet jeg ikke.[2] Mens Kjell Fjørtoft skriver at Overfarten var nøye planlagt.[3]

Det Otto Larsen sannsynligvis sier er at ikke alle var inkludert i planleggingen helt fra begynnelsen av. Det kan også tolkes slik at det hele har startet med løst snakk før det utviklet seg til noe mer alvorlig og gikk over til handling. Sønn av Hilmar Heikkilæ, Svein Heikkilæ, ble intervjuet av sitt barnebarn for Bladet Vesterålen i 2011. Han fortalte da: Det startet da tyskerne kom til Kiberg høsten 1940. Det første jeg husker var de svarte bilene de kom med. Plutselig var det tyskere overalt. [---] En gjeng med familiefolk fra bygda begynte å ha hemmelig møter. De var hos oss en gang. De snakket om at de skulle flykte til Russland med familiene sine.[4] Om opptakten forteller Otto Larsen at han fortalte sin søster Gudrun Halvari, som var gift med Håkon Halvari som forsvant på havet 30.august, at han tenkte på å dra til Sovjetunionen. Hun ytret da ønske om å få være med. Hun var overbevist om at hennes mann befant seg i Sovjetunionen. Fra løst snakk skulle det hele utvikle seg i raskt tempo. I følge O. Larsen skulle det kun gå noen dager fra han hadde nevnt det ovenfor sin søster til det var bestemt at de skulle reise. Det hele gikk ifølge han raskt for seg.[5] Ut fra politiets oppsummering av passasjerlisten kan vi også se at Otto Larsens søster, Gudrun Halvari, ikke bare var husmor. Hun hadde flere kommunale verv, noe som kan tydet på at hun var en driftig kvinne som sannsynligvis kunne få ting gjort hvis hun gikk inn for det. Kanskje var hun en av drivkreftene bak det hele. Jentoft skriver at Alfred Halvari var en viktig drivkraft for flukten.[6] Politiet drar den samme konklusjonen i sine rapporter. De ser på han som hovedmannen for rømningen. De skriver om Halvari: Denne mannen var ordfører i Kiberg, og det er lite sannsynlig at han har begitt seg med hele sin familie og alle sine eiendeler til Russland, uten på forhånd å ha undersøkt hvorledes forholdene lå an der, selv om han utvilsomt hadde gode grunner for å forlate landet. De mente at Halvari hadde planlagt det hele og at han hadde kontakter i Russland. Familiene i Kiberg visste at det var flere som allerede hadde dratt, så det hele var ikke tatt ut av løse luften.


[1] Morten Jentoft 2008: 54 (pocketutgave), Fjørtoft 1983: 43. Fjørtoft oppgir Nordlys til å ha vært 40 fot, mens Jentoft oppgir båten til å ha vært rundt 50 fot.

[2] Larsen 1954: 11

[3] Fjørtoft 1983: 42

[4] Heikkilæ 14.04.2011: Historien om bestefar

[5] Otto Larsen 1954: 11-12

[6] Jentoft 2008: 83

Stikkord:

Flukten til Sovjetunionen 1940-1941, del 6

Men det var ikke alt som gikk på skinner. Det var ikke alle som ønsket å være med, ifølge politiets rapporter. Politiet karakteriserer alle de som dro som utpregede kommunister, med ett unntak, Frantz Heikkilæ. Frantz Heikkilæ var, ifølge politiets rapport, en bra og rolig mann som holdt seg mest mulig borte fra sin kommunistiske familie. Hans bror Hilmar framstår som Frantz rake motsetning ifølge politiets personkarakterstikk. Frantz deltok heller ikke på kommunistiske møter. Hans kone, Halfrid Johanne Heikkilæ, var en rolig og arbeidsom kvinne. Men hun lot seg påvirke av sin søster, Hildur Johansen, som hadde gitt henne sympatier til kommunismen. Personer som politiet hadde snakket med i Kiberg mente at alle hadde reist frivillig, med unntak av Frantz Heikkilæ. Han (sitat:) satt relativt godt i det, og [det var] etter folks mening absolutt ingen grunn til at han skulle forlate Kiberg. Hva de la i dette kan være så mangt. Det kan være mulig at han hadde ordnet seg godt økonomisk, og at han dermed ikke hadde noe å tjene på å dra til Russland.

Politiet mente de hadde flere hint og opplysninger som pekte i den retning at han sannsynligvis ikke hadde reist frivillig. En som hadde vært mannskap om bord i båten sammen med Frantz og Hilmar Heikkilæ, hadde fortalt en bekjent om hva han hadde opplevd om bord i båten, den dagen Frantz og de andre dro til Russland. Mens de hadde vært ute på havet hadde denne personen overhørt Frantz og Hilmar snakke sammen i styrhuset på fiskebåten. Hilmar hadde sagt til sin bror Frantz at han måtte gjøre seg klar for å dra til Russland. Frantz hadde svart at Hilmar måtte holde opp med det tullet. Han sa videre at han var lei gnålet til Hilmar og hans kone om å reise til Russland. Hva de snakket om videre hadde ikke mannskapet fått med seg da resten av samtalen mellom de to brødrene fortsatte på finsk.

En ytterligere indikator på at Frantz ikke dro frivillig, ifølge politiet, var fisket. Hvorfor dro Frantz ute på fiske den samme dagen som de skulle flykte. Var det en avledningsmanøver av hans bror? Før flukten hadde Frantz, broren og en person til vært ute på havet og fisket. De hadde fått store mengder fisk. De hadde fått ca.1 200 kg fisk. De kom inn til Kiberg med fangsten rundt 8-9 tiden på kvelden, dvs. 3-5 timer før de dro mot Russland. Politiet tolket det slik at dette tydet på at Frantz ikke hadde planer om å dra til Russland. Han hadde ikke vært med på å pakke, og han hadde heller ikke vært med på forberedelsene med å føre ting om bord i båtene. Det hele var en gåte for politiet. De mente at Frantz rett og slett var blitt truet til å bli med, da de så det som mulig at hans bror sannsynligvis, ifølge politiet, ville ta båten og seile til Russland sammen med de andre med eller uten Frantz Heikkilæ.

Otto Larsen skriver om Frantz Heikkilæs deltakelse: Et par dager senere ble det i all hast bestemt at vi skulle reise. Det gikk temmelig fort for seg. Frantz Heikkila som førte den ene av fiskebåtene, bestemte seg i siste liten. Han kom rett fra fiske og fikk ikke engang tid til å slenge fisken på land - fikk bare om bord kona og ungene og et par karer til og dro avgårde sammen med oss.[1] Sett ut fra den overstående informasjonen, sammen med det Otto Larsen skrev i 1954, så må det sees som klart at Frantz Heikkilæ ikke hadde til hensikt å rømme, men måtte bestemme seg for å være med der og da. Man skal heller ikke se bort fra at han var blitt ført bak lyset.

Hvordan mente politiet at flukten 25.september organisert?

Politiet mente at flukten 25.spetember måtte sees i samband med noen av de som hadde dratt tidligere. De utelukket at Alf Guttorm Mikkelsens forsvinning 6.-8.mai kunne knyttes til det som skjedde natt til 25.september. De anså heller ikke forsvinningen den 30.august som en del av denne flukten, alt tydet på det. Men de mistenkte at de som forsvant 30.august hadde kommet seg til Russland, og at Håkon Halvari hadde fått gitt beskjed til sin kone, Gudrun, at hun måtte komme. Fordi, de så det ellers som lite sannsynlig at hun hadde dratt til Russland sammen med sine tre barn, uten at hun hadde god grunn til det. Men deres teori skurret litt. Hvorfor var ikke familiene til de andre mennene som forsvant 30.august blitt med? Hverken familiene til Oskar Olsen eller Oskar Johansen var blitt med den 25.september. Politiet konkluderte med at alle mennene var blitt arrestert i Russland, men at Håkon Halvari måtte ha blitt sluppet fri på grunn av sinn innsats for kommunismen i Norge. Således må det ha vært mulig, ifølge politiet, for Håkon Halvari å kontakte sin kone, mente de.

Heller ikke de som dro 15.september blir sett i samband med flukten 25.september. Politiet mistenkte at de som dro 13.august for å være knyttet til de som dro 25.september. De hadde en mistanke om at de utgjorde en «speidertropp» som skulle undersøke forholdene i Russland. De skulle gi tilbakemelding til de andre slik at de kunne komme etter. Politiet mente at båtene ble gjort klar på havne før avreise og ventet kun på signal fra de som hadde dratt 13.august. Varslet hadde, ifølge deres etterretning, kommet 23.september. Da skal Rolf Søderstrøm ha sagt noe som tydet på at det hadde vært kontakt mellom de som dro 13.august og kommunistene i Kiberg. Søderstrøm skal ha sagt til Hilmar Nilsen at han skulle hilse fra hans sønn, Bjarne Nilsen, og si at hans sønn arbeidet med tømmerhogst på grensen i Russland, sammen med de andre som hadde dratt den 13.august. Han hadde også sagt at de hadde det godt i Russland.

Hadde politiet rett i sine antakelser? Hvis man skal tro Otto Larsens framstilling, så ser det ikke ut til at politiet hadde rett i sine påstander om at dette var en planlagt flukt som kunne settes i samband med de som dro 13.august. I følge Otto Larsens framstilling framstår det hele som noe som ble tatt på «sparket», og noe som mange hadde gått og tenkt på. Det kan se ut til at mange gikk og tenkte på det samme, og det hele bare utviklet seg derfra i Kiberg. De som dro var jo nære bekjente og flere var i slekt, så det er ikke så usannsynlig. Men det betyr ikke at man kan utelukke politiets vurderinger.

Hvordan kom de seg ut av havna usett? Som skrevet tidligere var det opprettet en norsk vaktpost på Kibergsneset. Denne hadde til oppgave å holde oppsikt med kysten og registrere skipstrafikken. Otto Larsen skriver om flukten: Det var ved midnattstider vi reiste fra Kiberg, natt til 24.septmber. Det var tett skodde, men ellers stilt og fint på sjøen. Alt gikk som det skulle. [---] Om bord hos meg hadde jeg fem barn - de satt musestille, sa ikke et ord. Det var sant å si verre med de voksne, i alle fall hørte jeg siden en nordmann som holdt til i en vakthytte oppe i fjellet, hadde hørt stemmer og skjønt hva det var som foregikk. [Han] lot være å rapportere det. Men han tok en sjanse - da alle tre motorene startet på en gang, durte det formelig i fjellene, en kunne høre bråket flere kilometer unna.[2] Fjørtoft skriver at det til vanlig var tre vakter som holdt øye med havna i Kiberg fra vakthuset. Men på grunn av tåke var to av vaktene permittert.[3] Svein Heikkilæ, som var seks år da det skjedde i 1940 forteller at kun en av båtene hadde i gang motoren da de forlot havna i Kiberg. Den slepte de to andre for at tyskerne ikke skulle høre det.[4] Sannheten er vel heller den at det ikke var tyske soldater fast stasjonert i Kiberg i september 1940. Angående båtene med slepetau, så forteller Otto Larsen: Skodden var tett, og verre ble den. For ikke å komme fra hverandre ble vi utpå natta nødt til å sette tau mellom båtene.[5]

De som forsvant 25.september dro inn på russisk side av Fiskerhalvøya, til Zipnavalok. Her ble de beordret i land av russiske soldater og forhørt. Deretter gikk turen til Murmansk. Her ble kvinner og barn ble skilt fra mennene. Mennene ble sendt i varetekt i fengsel, mens kvinner og barn ble sendt til en leir.[6]

I boka til Otto Larsen - Jeg ar sovjetspion (1954): 12-13, kan man lese: Det var meningen at vi skulle gå til Vaidagubb som ligger nærmest norskegrensen og som inntil Vinterkrigen tilhørte Finland. Men da vi på morgensiden nærmet oss stedet, var skodden så tett at vi knapt kunne se hånd for oss - vi våget ikke å søke havn og det ble til at vi i stede fortsatte videre langs kysten av Fiskerhaløya. [---] Ved 10-tiden om formiddagen løste skodden seg opp og i et glimt så vi at vi ikke var langt fra land. Vi var tydeligvis oppdaget. Det ble sendt opp lysraketter og på stranda oppdaget vi mennesker [---]. Zipnavalok het stedet der inne - en norsk bygd fra gammelt av, vel fra den tiden Fiskerhalvøya ble regnet som norsk. [...] Da finskekrigen brøt ut, ble sivilbefolkningen flyttet innover i Sovjet, og det ble bare militære igjen på stedet. Vi behøvde ikke å vente lenge - så viste det seg en båt med kurs rett mot oss. Det var en liten gavlbåt med påhengsmotor, om bord var det to-tre soldater og en eldre, rødsprengt marinekaptein. [---] Vi fulgte med inn til Zipnavalok. På havna [...] lå Håkon Halvaris båt PRØVEN.

Det at båten PRØVEN lå her, kan tyde på at båten var i bruk. Som tidligere nevnt så skal rett etter at den ble oppbrakt ha blitt tatt i bruk av sovjetisk etterretning. De skal tidlig i september blant annet ha brukt båten til å sette i land norsk kommunister på kysten av Sør-Varanger. De norske kommunistene var da på oppdrag for den russiske etterretningen.


[1] Larsen 1954: 12

[2] Larsen 1954: 12

[3] Fjørtoft 1983: 43

[4] Heikkilæ 14.04.2011: Historien om bestefar

[5] Larsen 1954: 12

[6] Larsen 1954: 13-15

Stikkord:
Les mer i arkivet » November 2016 » August 2015 » Juli 2015
Harald Kyrre Wahl

Harald Kyrre Wahl

44, Båtsfjord

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits